Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Akp/3

 

21.2.2012

 

 

 

 

 

 

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee Kulosaaren melumuurin avaamista katutaiteelle (b-asia)

HEL 2011-007803 T 00 00 03

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut 17.1.2012 myönteisen lausunnon valtuustoaloitteesta, joka koskee rakennusaikaisten ja pysyvien katutaidepaikkojen kartoittamista (valtuutettu Sumuvuori ja 33 muuta valtuutettua).

Kulosaaren melumuuri voidaan ottaa yhdeksi tämän kartoituksen kohteista. Kaupunkikuvallisesti sitä on pidetty ja pidettävä mahdollisena paikkana.

Kaupunkikuvan ohella tulee Kulosaaren osalta kuitenkin ottaa huomioon ainakin se, miten tämän kohdan liikenneturvallisuus moottoriväylämäisen Itäväylän keskialueella ratkaistaan, kun sinne on pääsy vain ylittämällä ajorata, jolla jalankulku on kielletty.

Esittelijä

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Emma Kari ja 25 muuta valtuutettua ovat 9.11.2011 tehneet valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti:

Aloite Kulosaaren melumuurin avaamisesta katualueelle

Kesällä 1991 Kulosaaren melumuuriin maalattiin kaupungin tilauksesta graffititaideteos, joka keräsi suurta huomiota ja sai runsasta kiitosta kaupunkilaisilta. Kymmenen vuotta myöhemmin Kulosaaren taideteos peitettiin valkoisella maalilla. Tänä päivänä muuri on harmaa ja vanhat maalaukset pilkottavat maalin läpi.

Vuonna 2012 Helsinki on maailman designpääkaupunki - WDC World Design Capital. Vuoden aikana tuodaan esiin uutta ja vahvistetaan olemassa oleva toimivaa kaupunkikulttuuria. Kalasataman alueella on avattu graffiti- ja muulle taiteelle useita satoja metrejä maalauspintaa, jotka ovat olleet erittäin suosittuja. Maalausaidat ovat nousseet kaupunkilaisten arvostamaksi osaksi Helsingin kaupunkikulttuuria ja ne ovat saaneet lukuisia tunnustuksia.

Kalasataman rakennustöiden edetessä Kalasataman graffitiaidasta suuri osa puretaan marraskuun loppuun mennessä. Kaupunkiin tulisikin saada uusia maalauspintoja, paikkoja, joissa katutaide olisi läsnä erilaisissa ympäristöissä. Samalla voidaan seurata niiden vaikutuksia ympäröivään kaupunkitilaan.

Kulosaaren melumuuri näyttäytyy suurelle yleisölle sen ollessa suoraan metroradan ja Itäväylän vieressä. Muuri tulisi ottaa jälleen maalauskäyttöön. Nuorisoasiainkeskuksen, kulttuurikeskuksen ja rakennusviraston yhteishankkeena maalausaita voisi olla osa elävää kaupunkikulttuuria ja avoin erilaisille katualueen muodoille.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Kulosaaren melumuuri avaamiseksi katutaiteelle ja sen muuttamiseksi jälleen maalausaidaksi.

Lausuntopyyntö

Hallintokeskus on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan aloitteesta lausunnon, jonka määräaikaa on jatkettu 5.3.2012 asti.

Esittelijä

vs. asemakaavapäällikkö

Annukka Lindroos

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

maija.rekola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

+358 9 310 37409

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Tilinro

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

FI0680001200062637

 

FI02012566