7
LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE PYÖRÄTIEN
SEKÄ KESKIKOROKKEEN RAKENTAMISTA HÄMEENTIELLE
 
Kslk 2009-548
 
EHDOTUS                       
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
 
                                          Kirje kaupunginhallitukselle.
 
Lisätiedot:
Nikulainen Pekka, insinööri, puhelin 310 37086
 
 
Aloite           Tea Vikstedt ja 12 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet
seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
 
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hämeentien
liikennejärjestelyt välillä Siltasaarenkatu - Teollisuuskatu korjataan niin,
että pyöräily otetaan huomioon liikennemuotona. Hämeentie on tärkeä
liikenneväylä myös pyöräilijöille, mutta pyöräliikennettä ei ole
rakenteissa lainkaan huomioitu. Samalla tulisi tutkia keskikorokkeen
rakentamisen mahdollisuus Neljännen linjan kohdalle, missä mm.
Kallion koulun oppilaat ylittävät Hämeentien."
 
Hallintokeskus on pyytänyt valtuustoaloitteesta
kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle
30.6.2009 mennessä.
 
ESITTELIJÄ
 
Lausunnon tiivistelmä
 
Pyörätien rakentaminen ei ole tilanpuutteen vuoksi mahdollista
Hämeentielle. Keskikorokkeen rakentaminen Hämeentien ylittävälle
suojatielle Neljännen linjan liittymässä ei valo-ohjatulla suojatiellä ole
tarkoituksenmukaista.
 
Lausunto     Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.6.2007 merkitä
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksessa
nro 5565-7 esitetyn kantakaupungin pyöräteiden
tavoiteverkkosuunnitelman tiedoksi ja päätti samalla, että
jatkosuunnittelussa tutkitaan muun muassa pyörätien toteuttamista
Hämeentielle välillä Mäkelänkatu - Hakaniemi.
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 3.4.2008 (piirustus nro 5646-1)
kantakaupungin pyöräteiden tavoiteverkon. Pyörätien toteuttamisesta
Hämeentielle annettiin seuraava selvitys.
 
"Lautakunnan tutkittavaksi esittämät yhteydet olisivat pyöräilyn
kannalta tarpeellisia, mutta tilanpuute ei kuitenkaan mahdollista niiden
toteutusta nykytilanteessa. Seuraavassa on tarkempi selvitys asiasta.
 
Pyörätie Hämeentielle välillä Mäkelänkatu - Hakaniemi
 
Hämeentiellä pitäisi verkollisista syistä ja myös viereisen maankäytön
takia olla pyörätiet tai pyörätie pelkästään länsireunassa välillä
Mäkelänkatu - Hakaniemi. Käytettävissä oleva katutila ei tätä
kuitenkaan mahdollista. Osuudella Hakaniementori – Viides linja on
länsireunan jalkakäytävän leveys noin 4 - 5 m, mikä sinänsä
mahdollistaisi erotellun pyörätien. Osuudella on kuitenkin yksi vilkas
pysäkkialue sekä liikkeiden huoltoliikennettä. Kauppojen välttämätön
huoltoliikenne sekä runsas luvaton asiakaspysäköinti ovat ongelmana
koko katuosalla pyöräilyä ajatellen. Viidennen linjan ja Helsinginkadun
välinen osuus on paikoin vain 3 - 3,5 m leveä ja tällä osuudella on kaksi
hyvin vilkasta pysäkkialuetta. Helsinginkadun ja Mäkelänkadun välisellä
katuosalla pyörätie on mahdollista tehdä kadun länsireunaan ja tämä
osuus onkin verkkosuunnitelmassa, joskin HKL:n toivoma yhden
pysäkkialueen siirto tälle osuudelle vaikeuttaisi asiaa."
 
Turvallisen ja toimivan pyörätien saaminen Hämeentielle edellyttäisi
nykyisen jalkakäytävän leventämistä. Kun kadulla on linja-auto- ja
raitiovaunukaistat, jalkakäytävän leventämiseen ei löydy lisätilaa.
Pyörätieverkollisesti Hämeentien korvaava yhteys on Sörnäisten
rantatiellä. Hämeentien varrella asuvien paikallista tarvetta tämä
korvaava yhteys ei kieltämättä palvele parhaalla mahdollisella tavalla.
 
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että keskikorokkeen rakentamista
Hämeentielle Neljännen linjan liittymään tutkittaisiin. Keskikorokkeen
rakentaminen edellyttäisi muutoksia kaista- ja pysäköintijärjestelyihin.
Hämeentieltä poistuisi noin 12 asiointipysäköintipaikkaa. Myös
Hämeentie 7 edustan tavaroiden lastaus- ja purkupaikka poistuisi.
 
Hämeentien ylittävälle suojatielle on liikennevaloissa varattu tällä
hetkellä vihreää valoa 11 sekuntia ja vilkkuvihreää 7 sekuntia. Ennen
autoliikenteen vihreän valon käynnistymistä on valo-ohjauksessa lisäksi
vähintään 11 sekunnin punasuoja-aika, jolloin vihreän valon aikana
suojatielle astunut jalankulkija ehtii poistua suojatieltä.
Kokonaisuudessaan ylitykseen on käytettävissä 29 sekuntia. Tämä
aika riittää kadunylitykseen nopeudella 0,8 m/s, joka on yleisesti
muissakin Helsingin liikennevaloissa käytetty hitaimman jalankulkijan
mitoitusnopeus. Normaalinopeudella 1,2m/s kävellen valovaiheen
alusta lähtevä jalankulkija ehtii ylittämään kadun kiinteän ja vilkkuvan
vihreän valon aikana.
 
Keskikorokkeen rakentaminen muuttaisi valo-ohjausta siten, että
jalankulkijan kiinteän vihreän valon pituus kasvaisi, mutta vastaavasti
vilkkuvihreän ja punasuoja-ajan pituudet lyhenisivät. Ylitykseen
käytettävissä oleva kokonaisaika säilyisi ennallaan.
 
Osa jalankulkijoista kokee pitkien yksiosaisten suojateiden ylittämisen
epämiellyttäväksi ja keskikorokkeen rakentaminen saattaa parantaa
jalankulkijan turvallisuudentunnetta. Toisaalta se kuitenkin tuo
mukanaan tilanteita, joissa jalankulkija joutuu joskus jäämään
keskikorokkeelle. Samoin se saattaa houkutella punaista valoa vasten
kävelyä, koska ylitys on lyhyempi ja riittää, kun autoliikenne toisesta
suunnasta päättyy. Pitkät ilman koroketta olevat suojatiet ovat sikäli
turvallisia, että punaista valoa vasten kävely ei niissä ole kovin yleistä.
 
Koska muutos aiheuttaisi lastauspaikan sekä 12
asiointipysäköintipaikan poistumisen ja mahdollisen
liikenneturvallisuuden heikkenemisen eikä jalankulkija saisi
korokkeesta juurikaan hyötyä, esimerkiksi pidempää ylitysaikaa, ei ole
tarkoituksenmukaista rakentaa keskikoroketta ja ohjata suojatietä
liikennevaloin niin että ylitys olisi kahdessa osassa.