1
27.11.2008 pöydälle pantu asia
RATAKUILUN VÄLIAIKAISEN JALANKULKU- JA PYÖRÄILYREITIN
LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA
 
Kslk 2008-1638
Karttaruutu G3/S1, G3/S2, hankenro 850
 

 
Tiivistelmä

Jätkäsaaren tavarasatama muuttaa Vuosaareen, jolloin satamaan
johtava rautatieosuus jää tarpeettomaksi. Ratakuilusta halutaan
kehittää taiteellinen, toiminnallinen virkistyksen ja kevyen liikenteen
elämysraitti, jossa on turvallista liikkua ja josta on toimivat yhteydet
maanpintaan. Ratakuilun väliaikaiset rakenteet joudutaan purkamaan
osittain, mikäli yleiskaavan pohjalta laadittu
Keskustatunnelisuunnitelma toteutetaan.
 
Lähtökohdat
 
Töölönlahdelta Jätkäsaareen kulkeva satamarata poistuu käytöstä, kun
tavarasatama siirtyy Vuosaareen. Ratakuilu muutetaan osaksi julkista
kaupunkitilaa, joka toimii pyöräilyn ja jalankulun reittinä. Ratakuilun
seinämien vanhat kivimuurit säilytetään.
 
 
Kuilun pituus on 1,3 km ja sen leveys vaihtelee 5 - 18 metrin välillä
varsinaisen kuilun osalla. Länsipäässä, Työmiehenpuistikon jatkeen ja
Marian sairaalan kohdalla rata-alueen leveys on jopa 27 metriä.
Ratakuilun ratkaisut Leppäsuon ja Töölönlahden välisellä alueella ovat
väliaikaisia, koska alueella on varaus Keskustatunnelia varten.
 
Suunnittelualue liittyy Mannerheimintiellä Töölönlahden suunnitelmiin ja
Ruoholahdenkadulla Mechelininkadun eteläpään, eli Länsilinkin
suunnitelmiin. Töölönlahden eteläosaan on suunniteltu musiikkitaloon
liittyen alueen puistoja ja aukioita sekä jalankulku- ja pyörätieyhteyksiä.
Musiikkitalo ympäristöineen valmistunee vuonna 2011. Länsilinkki on
sisääntuloalue Jätkäsaaren tulevaan asuin- ja työpaikka-alueeseen.
Suunnitelmassa on korkeatasoinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys
Mechelininkadun ali ja se on esitetty rakennettavaksi vuosina 2010 -
2012.
 
Keskustatunnelisuunnitelmassa ratakuilu on varattu tunnelin
ajoneuvoliikenteelle. Tässä tilanteessa Rautatiekadut rakennetaan
uudelleen Keskustatunnelin päälle ja katutasoon rakennetaan
korkeatasoiset jalankulku- ja pyörätieyhteydet.
 
Marian sairaala poistuu sairaalakäytöstä vuonna 2009. Osa
rakennuksista otetaan mahdollisesti terveyskeskuskäyttöön. Aluetta
tutkitaan asuinkäyttöön.
 
Leppäsuolla ratakuilun viereisen Paavo Nurmi -säätiön tontin
suunnitelmat ovat tekeillä. Tonttia tutkitaan asuinkäyttöön. Kuilun
osittaista kattamista tontin jatkeeksi on esitetty.
 
Suunnitelma
 
Liikennesuunnitteluosastolla on laadittu ratakuilun väliaikaisen
jalankulku- ja pyöräilyreitin liikenne- ja ympäristösuunnitelma (piirustus
5705-7).
 
Vuonna 2006 kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti yhdessä Teknillisen
korkeakulun arkkitehtiosaston ja Taideteollisen korkeakoulun kanssa
opiskelijakilpailun ratakuilun ympäristötaiteellisesta ilmeestä,
valaistuksesta sekä toiminnallisesta jäsentelystä. Suunnitelma on
laadittu kilpailun voittaneen ehdotuksen ”HKI4EVA” pohjalta.
 
Koko hankkeen kustannusennuste on 3,5 M€, josta jalankulku- ja
pyörätien osuus on noin 1,0 M€. Kuilun pysyväksi suunniteltavan
alueen osuus kustannuksista on noin 60 %.
 
Liikennesuunnitelma
 
Ratakuilusta halutaan kehittää turvallinen elämysraitti. Kuilun
jalankulku- ja pyörätie on häiriötön ja nopea yhteys, josta saadaan
tärkeä äraittiverkon osa. Erityisesti uusi reitti parantaa yhteyksiä
Ruoholahden ja Jätkäsaaren sekä Töölönlahden välillä.
Mechelininkadun eteläpäästä aina Töölönlahdelle asti saadaan
autoliikenteestä eroteltu yhteys, joka on yhteensä noin 1,5 km pitkä.
 
Ratakuiluun on suunniteltu porras- ja luiskayhteyksiä. Porrasyhteydet
keskittyvät kuilun tapahtuma-alueiden läheisyyteen, Olavinkadun ja
Runeberginkadun välille sekä Pikku parlamentin puiston kohdalle.
Lisäksi on ehdotettu porrasyhteyttä Malminkadun päähän. Kuiluun on
pyritty järjestämään yhteyksiä katutason pyörätieverkostosta.
Luiskayhteyksiä saadaan Mannerheimintien länsilaidalta,
Runeberginkadulta ja Pohjoiselta Rautatiekadulta, josta on edelleen
yhteys Mechelininkadun pyörätielle. Näistä yhteyksistä ainoastaan
Runeberginkadun luiskayhteys on kaltevuudeltaan esteetön reitti kuilun
alku- ja loppupään lisäksi.
 
Kuilun tapahtuma-alueille tarvitaan mahdollisesti huoltoliikennettä.
Kuilun kapeuden vuoksi runsas huoltoliikenne ei ole mahdollista, joten
se rajoittanee järjestettävien tapahtumien laajuutta. Pelastusliikenteen
on päästävä kuiluun myös tapahtumien aikana.
 

 
Ratakuilun pyörätie ennen Keskustatunnelin rakentamista
 
Mikäli Keskustatunneli rakennetaan, suurin osa esitetystä
suunnitelmasta muuttuu. Pysyväksi osuudeksi jää kuilun eteläpäässä
Marian sairaalan eteläpuolella sijaitseva Työmiehenpuistikon laajennus
sekä Porkkalankadun ja Ruoholahdenkadun välinen osuus. Jalankulku
ja pyöräily nostetaan katutasoon Lapinlahdenkadulle. Rautatiekadun
molemmin puolin rakennetaan korkeatasoiset jalankulku- ja
pyörätieyhteydet. Mannerheimintien ali jää edelleenkin kevyelle
liikenteelle yhteysmahdollisuus, joka joudutaan kuitenkin uusimaan
Keskustatunnelin rakentamisen lkeen.
 
 

 
Ratakuilun pyörätie Keskustatunnelin rakentamisen jälkeen
 
Ympäristösuunnitelma ja jatkosuunnitteluperiaatteet
 
Ratakuilusta halutaan kehittää taiteellinen, toiminnallinen ja turvallinen.
Jalankulku- ja pyöräilytien lisäksi kuiluun suunnitellaan eriluonteisia
toimintoalueita. Alueiden jatkosuunnittelua varten esitetään seuraavia
periaatteita:
 
Pikkuparlamentin puiston kohta
Eduskuntatalon lisärakennuksen kohdalla aluetta tullaan korostamaan
julkisena tilana ja porttina Töölönlahdelle. Puistoon on sijoitettu
porrasyhteys, leveät istuskeluportaat ja puhujapönttö. Suunnitelman
ratkaisu on palautettavissa mahdollisen Keskustatunnelin rakentamisen
jälkeen.
 
Keskustan kuiluosuus
Tämä keskeisin kuiluosuus suunnitellaan siten, että se voidaan ottaa
ajoittain tapahtumakäyttöön. Kuiluun on sijoitettu porrasyhteydet
katutasoon. Kuiluosuus varaudutaan kattamaan valaistavin tilapäisin
telttakatoksin tapahtumia varten. Kuiluosuuden osittaista korottamista
tullaan tutkimaan. Eteläreunojen luonnontilaiset viheralueet otetaan
huomioon jatkosuunnittelun yhteydessä. Töölönlahden ja Leppäsuon
välisellä alueella suunnitelmissa huomioidaan mahdollinen
Keskustatunnelista johtuva väliaikaisuus.
 
Viherosuus
Runeberginkadun ja Lapinlahdenkadun välillä kuilun luonteen tulee olla
vehreä ja puistomainen. Kuiluun on sijoitettu ramppiyhteydet
Leppäsuolle ja Kampin suuntaan. Kuiluosuuden osittaista korottamista
tullaan tutkimaan. Tälle osuudelle sijoittuu Paavo Nurmi -säätiön tontti,
jolle on suunnitteilla asuinrakentamista. Osuus on väliaikainen.
 
Työmiehenpuistikon jatke
Marian sairaalan eteläpuolelle jäävällä osuudella ratakuilu on
leveimmillään. Alueelle suunnitellaan peli- ja leikkikenttiä. Lisäksi
alueelle tutkitaan taideprojektia kaupunginmuseon kanssa. Kuiluun on
sijoitettu ramppiyhteys Lastenkodinkadulle. Toteutus tällä osuudella on
pysyvää.
 
Porkkalankadun ja Ruoholahdenkadun välinen osuus
Ratakuilusuunnitelma liittyy Mechelininkadun liittymässä Länsilinkin
toteutukseen. Osuus on selkeästi kevyen liikenteen reitti, joka jää
pysyväksi.
 
Kaupunkikuva, valaistus ja turvallisuus
Julkisen tilan kokonaisuuden, reittien, porras- ja luiskayhteyksien sekä
muiden rakenteiden tulee ilmeeltään olla ympäristöön sopivia ja
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia.
 
Valaistus tulee järjestää korkealaatuisena ja yhtenäisenä siten, että se
luontevasti liittyy Eteläisten kaupunginosien ja Töölönlahden alueiden
valaistusmaailmaan. Valaistussuunnitelma tulee tehdä erityisesti
siltojen alusten osalta turvallisuusnäkökulma huomioiden.
 
Ratakuilu tulee suunnitella turvalliseksi. Turvallisuudesta on neuvoteltu
palo- ja pelastusviranomaisten kanssa ja siitä on syytä laatia
lisäselvitys jatkotyön yhteydessä.
 
Vuorovaikutus
 
Ratakuilun suunnitteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut 13
kirjallista mielipidettä. Suullisia mielipiteitä on esitetty 21.10.2008
pidetyssä keskustelutilaisuudessa. Keskustelutilaisuuden muistio on
esitys-
./.                  listan liitteenä.
 
Ritva Alsi, Aapo Rista, Maaria Kurki sekä Anna ja Pasi Pukema
pitävät turvallisen ja laadukkaan kevyen liikenteen reitin tavoitetta
hyvänä ja edellyttävät pyöräilyn ja jalankulun selkeää erottamista omille
väylilleen. Ritva Alsin mielipiteessä vastustetaan tapahtumien
järjestämistä Arkadiankadun ja Fredrikinkadun välisellä alueella, jotta
asumisviihtyvyys ja turvallisuus eivät huononisi. Lisäksi mielipiteessä
vastustetaan graffitien maalaamista ratakuiluun asuintalojen kohdalla,
koska pelätään sen lisäävän lähitalojen seinien tuhrimista.
 
Juha Harjunpää ja Kampin kaupunginosayhdistys, Leena Eerola
pyytävät mielipiteissään huomioimaan kaupunkitapahtumista
aiheutuvan haitan asumisviihtyvyydelle. Lisäksi Kampin
kaupunginosayhdistys pitää esitettyjen toimintojen määrää liiallisena ja
ehdottaa ympäristövaikutusten arviointia tehtäväksi kuilusta.
 
As. Oy Raide, Joni Martikainen pitää ratakuilun muuttamista kevyen
liikenteen väyläksi oikeana ja kieltäisi moottorikäyttöisten ajoneuvojen
käytön kuilussa. Kirjeessä ehdotetaan pehmeämpää pintamateriaalia
lenkkeilijöille ja kovempaa pyöräilijöille sekä rullaluistelijoille. Alueen
viihtyisyyden lisäämiseksi pidetään tärkeänä ratakuiluun välittömästi
liittyvien alueiden huomioimista suunnittelussa.
 
Mielipiteessä pyydetään jo suunnitteluvaiheessa kiinnittämään
huomiota tapahtumista aiheutuvaan meluun ja muuhun haittaan,
turvallisuuteen, ilkivaltaan ja rikollisuuteen, siivoukseen ja ylläpitoon,
kasvillisuuteen sekä liikenteeseen.
 
Melua pyydetään ehkäisemään rakenteellisin ratkaisuin ja toivotaan,
ettei kuilun maapohjaa korotettaisi nykyisestä kuilun varrella asuville
aiheutuvan haitan vuoksi. Alueen valaistusta toivotaan parannettavan
ja kuilun turvallisuudesta keskusteltavan jo suunnitteluvaiheessa poliisi-
ja pelastusviranomaisten kanssa. Kuilun hyvän hoidon ja ylläpidon
huomautetaan olevan ensiarvoisen tärkeää viihtyisyyden ja
turvallisuuden kannalta. Lisäksi toivotaan alueen kasvillisuus
säilytettävän ja viheralueita lisättävän.
 
 
Kirjeessä esitetään vielä, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon sitä
ympäröivä liikenne. Liikennettä kapealla Eteläisellä Rautatiekadulla ei
tule lisätä, vaan sen voisi muuttaa pihakaduksi Malminkadun ja
Lapinlahdenkadun välisellä osuudella.
 
Mikko Lahtela pyytää kirjeessään kiinnittämään huomiota
valaistukseen, meluun, turvallisuuteen sekä siisteyteen.
 
Esittelijä
Ratakuilun suunnittelusta on alkamassa Helsingin kaupungin
rakennusviraston tilaama konsulttityö. Suunnittelutyö jatkaa
opiskelijakilpailun voittaneen ehdotuksen sekä sen pohjalta
kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditun liikenne- ja
ympäristösuunnitelman periaatteita. Työ tulee sisältämään kevyen
liikenteen reitin suunnittelun ohella periaatteet ja rakenneratkaisut
liittyen mm. kuilun turvallisuuteen, valaistukseen, lähiympäristöön
liittymiseen ja kasvillisuuteen. Ratakuilun muutostyön ensimmäisessä
vaiheessa on tarkoitus toteuttaa turvallinen ja laadukas kevyen
liikenteen yhteys.
 
Pyöräilyn ja jalankulun erottaminen pääsääntöisesti omille väylille on
edellytys turvalliselle kevyen liikenteen reitille. Keskustan kuiluosuuden
tapahtumakäyttöön suunnitellulla alueella tullaan tutkimaan
tapahtumien aikainen pyöräilyn ja jalankulun sekoittuminen. Kuiluun
tullaan sallimaan vain tapahtumien vaatimaa huoltoliikennettä. Reitin
pintamateriaaleissa on huomioitava kestävyys ja huolto-ominaisuudet.
 
Ratakuilun turvallisuudesta on käyty keskustelu pelastusviranomaisten
kanssa. Suunnittelussa tulee huomioida mm. kuilun kaiteen korkeuden
tarkistaminen sekä tapahtumien aikainen pelastusajoneuvoliikenne.
Tapahtumien osalta ratakuilun ahdas koko rajoittaa yleisömääriä.
Kuilussa ei voi olla useita tapahtumia samanaikaisesti. Koska
turvallisuus on herättänyt runsaasti huomiota, on jatkosuunnittelun
aikana syytä teettää selvitys kuilun turvallisuudesta. Ympäristökeskus
asettaa melurajat tapahtumille.
 
Koska kyseessä on pääasiassa kevyen liikenteen reitin ja
tilapäisluonteisten toimintojen sijoittaminen ratakuiluun, ei
ympäristövaikutusten arvioinnin laatimista pidetä tarpeellisena.
Suunnitelma ei lisää autoliikennettä, eikä tässä yhteydessä katsota
olevan tarpeellista tehdä muutoksia katuverkossa.
 
 
Lauri Pesosen mielipiteessä kuiluun ehdotetaan Suomen kallioperä-
näyttelyä, koripallokenttää ja petankkinurkkaa Marian sairaalan taakse.
Lisäksi kirjeessä ehdotetaan julistenäyttelytilaa, shakkinurkkaa
kivishakkinappuloineen, puhujapönttöä eduskunnan lisärakennuksen
läheisyyteen, suihkulähdeteoksia ja kivireliefejä tunnetuista
suomalaisista. Toteutukseen esitetään käytettäväksi 5 milj. euroa, jotta
kuilusta tehtäisiin ainutlaatuinen maailmassa.
 
Jukka Hämäläinen esittää tutkittavaksi, voisiko kirpputorin toteuttaa
Helsingin keskustan lähelle ja olisiko ratakuilu levennettävissä osin
Rautatiekatujen alle.
 
Aake Ellilä esittää mielipiteessään Lapinlahdenkadulla sijaitsevan
ratakuilun sillan leventämistä kansirakenteena pihakatumaiseksi
aukioksi, jossa voisi olla puuistutuksia, suihkukaivoja ja vaihtuvia
näyttelyitä. Kannen päätyihin voisi sijoittaa kahvilat/kioskit.
 
Esittelijä
Kuilun seinään sijoittuva Suomen kallioperä-näyttely on hyvä ajatus.
Marian sairaalan taakse Työmiehenpuistoon suunnitellaan toiminta-
aluetta, joka voi sisältää lastenleikkipuiston sekä eriluonteisia
pelialueita. Pikkuparlamentin puistoon on ajateltu puhujapönttöä.
Ratakuilusta pyritään kehittämään taiteellinen ja toiminnallinen
elämysraitti siten, että sinne soveltuisi monipuolista toimintaa mukaan
lukien kirpputorit ja erilaiset näyttelyt. Tämän hetkinen
kustannusennuste on 3,5 M€.
 
Lapinlahdenkadun kohdalla kuilu on kapeimmillaan. Tästä syystä
kansirakenne kuilun yli pimentäisi kevyen liikenteen reittiä ja loisi
turvattomuutta kannen alaiselle reitille.

Mikko Alameri ehdottaa kuiluun Elielinaukion ja Länsiterminaalin
yhdistävää pikaraitiotietä.
 
Esittelijä
Suurin osa ratakuilusta on varattu tulevaisuudessa mahdolliselle
Keskustatunnelille, joten pikaraitiotien toteuttaminen ei ole mahdollista.
 
Eduskunnan kansliasta Kari T. Ahonen ja Ilona Nokela ehdottavat
Eduskuntatalon ja Pikkuparlamentin yhdistävää jalankulkijoiden
siltayhteyttä kuilun yli. Mielipiteessä ehdotetaan, että siltaan tässä
vaiheessa varauduttaisiin, jotta toteutus olisi myöhemmin haluttaessa
mahdollista.
 
 
Esittelijä
Ratakuilun väliaikainen suunnitelma ei estä sillan toteuttamista, mikäli
silta myöhemmin halutaan rakentaa.
 
Toteutus      Rakennusvirastossa alkaa ratakuilun jalankulku- ja pyörätien sekä
ympäristösuunnitelman tarkempi suunnittelu alkuvuodesta 2009.
Suunnitelma on alustavasti ajateltu toteutettavaksi kahdessa
vaiheessa. Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen pyritään aloittamaan
mahdollisimman nopeasti, jotta raitti saataisiin käyttöön jo vuonna
2010. Tapahtuma-alueiden rakentamisen aikataulu tarkentuu, kun
toteutussuunnitelmat valmistuvat.
 
EHDOTUS                       Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 5705-7 mukaisen ratakuilun
väliaikaisen jalankulku- ja pyöräilyreitin liikenne- ja
ympäristösuunnitelman sekä esityslistalla olevat
jatkosuunnitteluperiaatteet. Lisäksi kaupunkisuunnitteluvirasto
päättänee merkitä tiedoksi ympäristösuunnitelman havainnekuvan.
Suunnitelman kokonaiskustannusennuste on 3,5 M€, josta jalankulku-
ja pyörätien osuus on noin 1,0 M€.
 
Pöytäkirjanote esityslistateksteineen yleisten töiden lautakunnalle ja
poliisilaitokselle sekä pöytäkirjanote esityslistateksteineen ja
oikaisuvaatimusohjeineen mielipiteensä esittäneille.
 
Lisätiedot:
Lahti Kaisa, diplomi-insinööri, puhelin 310 37135
Rantama Kirsi, arkkitehti, puhelin 310 37194
Lybeck Kajsa, arkkitehti, puhelin 310 37052
 
 
LIITTEET
Liite 1
Piirustus 5705-7
 
Liite 2
ympäristösuunnitelman havainnekuva (vain linkkinä
 
Liite 3
Keskustelutilaisuuden muistio