Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunginvaltuusto

 

 

Päätöstiedote nro 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 26.10.2016 klo 18.00

Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Puheenjohtaja

1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Laaninen ja Karhuvaara sekä varalle valtuutetut Holopainen ja Wallgren.

 

3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään

 

Kaupunginjohtaja

4

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Laura Kolben eronpyyntö

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

5

Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan äänestysten jälkeen

Käsittely

- Palautusehdotus 1
Raatikainen Mika + Huru Nina
Teen seuraavan kaavan palautusehdotuksen:
Yleiskaava esitetyssä muodossaan ei määrittele riittävän tarkasti edes tärkeimpien viher- ja virkistysalueiden osalta, mihin saa rakentaa ja mihin ei. Kun yleiskaava esitetään tässä muodossa valtuustolle, valtuuston on siis varovaisuusperiaatteen mukaisesti oletettava, että rakentaminen tapahtuu pikseliruuduille maksimilaajuudessaan. Tämä on valitettavaa, koska valtuuston halutaan päättävän asiasta ilman tarkkaa tietoa siitä, mistä se on päättämässä. Toinen keskeinen, perustavanlaatuinen ongelma käsiteltävänä olevassa yleiskaavaehdotuksessa on se, että Östersundom on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle, vaikka se muodostaa erittäin merkittävän osan kaupunkimme kaavoitus- ja rakentamispotentiaalista kaavan vaikutusaikana. Näin keskeisen alueen jättäminen yleiskaavan ulkopuolelle ikään kuin irrallisena ei ainakaan edesauta tarkoituksenmukaista kaavoitusprosessia etenkään ottaen huomioon, että Östersundomin metro on todennäköisiltä kustannuksiltaan lähes Länsimetron tasoinen liikennehanke. Tästä syystä yleiskaavan hyväksyminen nykyisessä muodossaan ei ole tarkoituksenmukaista. Esitän, että yleiskaava palautetaan valmisteluun siten, että Östersundomin yleiskaava käsitellään osana muun Helsingin yleiskaavaa. Tämän lisäksi pikselitarkastelu ei ole riittävä siltä osin, kun kyse on keskeisten viheralueiden, kuten keskuspuiston, rajautumisesta rakennettaviin alueisiin. Näiltä osin valmistelu tulisi tehdä siten, että alueiden tarkat rajat ovat jo yleiskaavassa selvillä.

Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Raatikainen Mika
JAA: 63, EI: 10, Tyhjiä: 11, Poissa: 1

- Palautusehdotus 1
Kolbe Laura + Laaninen Timo
Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa yleiskaavan jatkovalmisteluun, jossa turvataan lentotoiminnan jatkuminen Malmin lentokenttäalueella. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon lentokentästä tehdyt vaihtoehtoiset selvitykset ja suunnitelmat ilmailutoiminnan jatkamiseksi.

Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Kolbe Laura
JAA: 61, EI: 21, Tyhjiä: 0, Poissa: 3

- Palautusehdotus 1
Ebeling Mika + Mäkimattila Sari
Helsingin yleiskaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että varaudutaan väestöennusteen perusvaihtoehdon mukaiseen väestönkasvuun. Samalla tulee huolellisesti tutkia Helsinki Quick Step –ehdotuksen toteutettavuus sekä mahdollisuudet Keskuspuiston, Malmin lentoaseman toiminnan, Vartiosaaren sekä Tuomarinkartanon ratsastustallien ja vinttikoirakeskuksen toimintamahdollisuuksien turvaamiseen.

Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Ebeling Mika
JAA: 64, EI: 15, Tyhjiä: 5, Poissa: 1

- Palautusehdotus 1
Hakanen Yrjö + Hursti Rene
Valtuusto palauttaa yleiskaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että ylimitoitettua uutta kaavavarantoa supistetaan, viher- ja virkistysalueille osoitettua rakentamista vähennetään ja helsinkiläisten mielipiteet otetaan valmistelussa paremmin huomioon.

Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Hakanen Yrjö
JAA: 63, EI: 16, Tyhjiä: 5, Poissa: 1

- Palautusehdotus 1
Pelkonen Jaana + Asko-Seljavaara Sirpa
Helsingin kaupunginvaltuusto palauttaa yleiskaavan valmisteltavaksi niin, että Malmin lentokenttä säilyy ilmailukäytössä eikä sitä rakenneta asuinkäyttöön.

Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Pelkonen Jaana
JAA: 56, EI: 22, Tyhjiä: 5, Poissa: 2

- Palautusehdotus 1
Huru Nina + Kanerva Seppo
Helsingin yleiskaava palautetaan uuteen valmisteluun, jotta se on hyväksyttävissä siten, että Keskuspuiston ja Vartiosaaren säilyminen ehyenä turvataan (oltava näkyvissä kartalla selkeästi).

Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Huru Nina
JAA: 65, EI: 11, Tyhjiä: 7, Poissa: 2

- Vastaehdotus 1
Arhinmäki Paavo + Månsson Björn
Yleiskaavasta poistetaan sellaiset uudet rakentamisalueet, joita ei ole Keskuspuiston voimassa olevissa asemakaavoissa.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Arhinmäki Paavo
JAA: 55, EI: 30, Tyhjiä: 0, Poissa: 0

- Vastaehdotus 1
Kolbe Laura + Hakanen Yrjö
Jokeri 2 pikaraitiotie linjataan Tuomarinkartanon alueella runkolinja 560 mukaisesti.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Kolbe Laura
JAA: 64, EI: 21, Tyhjiä: 0, Poissa: 0

- Vastaehdotus 2
Kolbe Laura + Hakanen Yrjö
Tuomarinkylän kartanon lounaispuolelle merkitty asuntovaltainen alue A2 poistetaan Uusipellolta, Siliuksenmäeltä ja Lystikukkulalta ja alue säilytetään Helsinkipuiston viher- ja virkistysalueena.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Kolbe Laura
JAA: 62, EI: 23, Tyhjiä: 0, Poissa: 0

- Vastaehdotus 1
Raittinen Timo + Hakanen Yrjö
Teen yleiskaavaesitykseen muutosesityksen Rastilan kartano- ja leirintäalueen osalta siten, että alueen kaavamerkintä A1(asuntovaltainen alue) muutetaan Merellisen virkistyksen ja matkailun alueen merkinnäksi. Eli aluetta kehitetään merkittävänä ulkoilu- , virkistys- , kulttuuri- ja matkailualueena.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Raittinen Timo
JAA: 61, EI: 10, Tyhjiä: 14, Poissa: 0

- Vastaehdotus 1
Hakanen Yrjö + Stranius Leo
Valtuusto päättää muuttaa kaavaehdotusta niin, että Ramsinniemeen ja Vartiosaareen esitetyt uudet rakentamisalueet ja pikaraitiotie poistetaan

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Hakanen Yrjö
JAA: 71, EI: 8, Tyhjiä: 6, Poissa: 0

- Vastaehdotus 2
Hakanen Yrjö + Stranius Leo
Valtuusto päättää muuttaa yleiskaavaehdotusta niin, että Helsinkipuiston alueelle esitetyt uudet rakentamisalueet poistetaan

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Hakanen Yrjö
JAA: 68, EI: 13, Tyhjiä: 3, Poissa: 1

- Vastaehdotus 1
Raatikainen Mika + Kanerva Seppo
Valtuusto päättää poistaa Malmin lentokentän alueen nyt käsiteltävänä olevasta yleiskaavasta siten, että se käsitellään erillisenä ja erikseen yleiskaavasta.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Raatikainen Mika
JAA: 58, EI: 23, Tyhjiä: 3, Poissa: 1


Ponnet
Ponsiehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään puolet kaikista valtuutetuista eli ainakin 43 valtuutettua antaa jaa-äänen.

- Ponsi 2
Månsson Björn
Stadsfullmäktige önskar att det utreds om stadsbulevarderna kan planeras och byggas i den ordningsföljden att man börjar med sådana som inte inkräktar på park- och grönområden och inte heller kräver utfyllnadsmark i havet, och samlar erfarenheter av dessa innan man börjar planera fler stadsbulevarder.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Månsson Björn
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 49, EI: 12, Tyhjiä: 23, Poissa: 1

- Ponsi 1
Karhuvaara Arja
1.  Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään  Helsingin niemelle johtavien pääväylien liikennesujuvuuden vaikutus kantakaupungin yrityksille ja asukkaille.   mahdollisten kaupunkibulevardien  rakentumisen yhteydessä.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Karhuvaara Arja
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 33, EI: 0, Tyhjiä: 51, Poissa: 1

- Ponsi 2
Karhuvaara Arja
Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten ranta-alueita rakennettaessa jäljellä olevat luonnontilaiset ranta-alueet voitaisi ensisijaisesti säilyttää luonnon muokkaamassa tilassa

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Karhuvaara Arja
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 57, EI: 0, Tyhjiä: 28, Poissa: 0

- Ponsi 1
Asko-Seljavaara Sirpa
Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että löydetään ne keinot, millä lentotoiminta Malmin lentokentällä voi jatkua mahdollisimman pitkään ja liikelento-, lentokoulutus- ja viranomaistoimintaa voidaan kehittää ja laajentaa.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Asko-Seljavaara Sirpa
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 33, EI: 27, Tyhjiä: 25, Poissa: 0


- Ponsi 2
Asko-Seljavaara Sirpa
Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että Lauttasaaren rannat jätetään niin luonnollisiksi kuin mahdollista.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Asko-Seljavaara Sirpa
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 61, EI: 0, Tyhjiä: 24, Poissa: 0

- Ponsi 1
Urho Ulla-Marja
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että isosti tiivistettävissä kaupunginosissa selvitetään ajoissa riittävät tilat kouluille ja päiväkodeille.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Urho Ulla-Marja
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 77, EI: 0, Tyhjiä: 8, Poissa: 0

- Ponsi 2
Urho Ulla-Marja
Hyväksyessään yleiskaavan jatkovalmistelun  valtuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuudet suunnata  rakentaminen ensin tehokkuuden nostoon käyttötarkoituksen muutoksissa jo rakennetuilla alueilla ja vasta toisessa vaiheessa luonnontilaisten alueiden rakennuskäyttöön.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Urho Ulla-Marja
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 65, EI: 6, Tyhjiä: 14, Poissa: 0

- Ponsi 3
Urho Ulla-Marja
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään Lauttasaaren Kotkavuoren alueen kaavallinen kokonaistarkastelu ennen asemakaavoihin etenemistä.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 3 / Urho Ulla-Marja
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 58, EI: 1, Tyhjiä: 26, Poissa: 0

- Ponsi 1
Moisio Elina
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa turvataan Koillis-Lauttasaaren merkittävä kulttuuriympäristö maakuntakaavan mukaisesti ja että selvitetään pohjoisen Lauttasaaren täydennysrakentaminen toteutettavaksi siten, että alueen herkkää merenrantaluontoa kunnioitetaan ja merentäyttöjä vältetään. Erityisesti Lemissaaren arvokas luonto tulee säilyttää.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Moisio Elina
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 77, EI: 0, Tyhjiä: 7, Poissa: 1

- Ponsi 1
Valokainen Tuomo
Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää että kaupunginhallitus selvittää miten tulevassa yleiskaavasuunnitelmassa voidaan ottaa alueen asukkaiden ja ulkoilijoiden toiveet huomioon mahdollisimman hyvin.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Valokainen Tuomo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 58, EI: 0, Tyhjiä: 26, Poissa: 1

- Ponsi 2
Valokainen Tuomo
Hyväksyessään kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto edellyttää että mahdolliset kaupunkibulevardit suunnitellaan ennakoivasti niin, että keskustaan suuntautuva ja sieltä pois suuntautuva liikenne ei ruuhkautuisi, vaan pyrkimyksenä olisi että liikenne sujuisi jopa entistäkin joustavammin.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Valokainen Tuomo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 56, EI: 0, Tyhjiä: 29, Poissa: 0

- Ponsi 1
Hamid Jasmin
Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet siirtää Pirkkolan urheilupuistossa sijaitseva pysäköintialue toisaalle. Samalla selvitetään mahdollisuudet ennallistaa nykyinen pysäköintialue niityksi tai metsäksi näin laajentaen yleiskaavan pohjois-etelä -suuntaista ekologista käytävää

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Hamid Jasmin
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 52, EI: 3, Tyhjiä: 30, Poissa: 0

- Ponsi 1
Enroth Matti
Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että yleiskaavaa toteutettaessa Malmin lentokentän rakentaminen pyritään ajoittamaan mahdollisimman myöhäiseen vaiheeseen.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Enroth Matti
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 39, EI: 18, Tyhjiä: 28, Poissa: 0

- Ponsi 1
Ingervo Sirkku
Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus säilyttää Tuomarinkartanon alueen asemakaava mahdollisimman paljon nykyisen asemakaavan mukaisena nykyiset harrastusalueet turvaten.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Ingervo Sirkku
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 38, EI: 0, Tyhjiä: 46, Poissa: 1

- Ponsi 2
Ingervo Sirkku
Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia, joilla pystytään säilyttämään Veräjänlaakson metsiä mahdollisimman paljon.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Ingervo Sirkku
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 39, EI: 0, Tyhjiä: 46, Poissa: 0

- Ponsi 1
Vesikansa Sanna
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa tehdään kattavat vaikutusarvionnit Keskuspuiston luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista ja selvitetään keinot vähentää erityisen haitallisia luontovaikutuksia. Huomioidaan jatkosuunnittelussa liito-oravan elinympäristöt ja lajin vaatimat kulkuyhteydet siten, kun ne ilmenevät 2016 julkaistusta Helsingin liito-oravakartoituksesta (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 7/2016) tai sitä myöhemmin tarkentavasta kartoituksesta. Lisäksi kiinnitetään huomiota alueen virkistyskäytön ja maiseman kannalta keskeisen tärkeään metsän tunnun säilyttämiseen erityisesti kapeimmilla metsävyöhykkeillä kuten Pirkkolan alueella.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Vesikansa Sanna
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 62, EI: 1, Tyhjiä: 21, Poissa: 1

- Ponsi 2
Vesikansa Sanna
Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia kehittää Maunulan uurnalehtoa osana Keskuspuiston ekologista käytävää esimerkiksi lisäämällä lehdon kasvillisuuden monimuotoisuutta, tukemalla sen metsäisyyttä ja poistamalla uurnalehdon aita ainakin etelä- ja pohjoisreunalla, joka mahdollistaisi eläinten liikkumisen lehdon läpi.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Vesikansa Sanna
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 58, EI: 0, Tyhjiä: 27, Poissa: 0

- Ponsi 1
Lovén Jape
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet Rastilan leirintäalueen uudelleensijoittumiselle Helsingissä nykyisen kaltaisena matkailukohteena ennen kuin leirintäalueen nykyistä aluetta voidaan käyttää rakentamiseen.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Lovén Jape
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 69, EI: 0, Tyhjiä: 16, Poissa: 0

- Ponsi 1
Holopainen Mari
Helsinki on Euroopan kallioisin pääkaupunki. Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet suojella ja osoittaa virkistyskäyttöön Helsingin jäljellä oleva, arvokas kallioluonto mahdollisimman laajasti.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Holopainen Mari
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 66, EI: 0, Tyhjiä: 19, Poissa: 0

- Ponsi 2
Holopainen Mari
Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet edistää Helsingin houkuttelevuutta matkailukohteena. Kiinnitetään huomiota saariston tuomiin mahdollisuuksiin ja ympärivuotisten vierailukohteiden ideointiin, esimerkiksi Seurasaaren ja Korkeasaaren tapaan.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Holopainen Mari
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 76, EI: 0, Tyhjiä: 8, Poissa: 1

- Ponsi 5
Koulumies Terhi
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voiko yleiskaavan jatkovalmistelun toteutettaa Pareto-parannusperiaatteella eli parantaen ekososiaalisesti heikompien kaupunginosien asemaa huonontamatta vanhojen hyvien kaupunginosien asemaa.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 5 / Koulumies Terhi
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 27, EI: 0, Tyhjiä: 57, Poissa: 1

- Ponsi 4
Koulumies Terhi
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että yleiskaavan toteutuksessa kiinnitetään huomiota katumitoituksen ja liikennejärjestelmän toimivuuteen Munkinseudun ja Lauttasaaren kaltaisissa vanhoissa kaupunginosissa, jotta niiden paikallisliikenne säilyy sujuvana ja turvallisena ja pysäköintitilat riittävinä.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 4 / Koulumies Terhi
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 39, EI: 0, Tyhjiä: 45, Poissa: 1

- Ponsi 1
Vuorjoki Anna
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että asemakaavavaiheessa selvitetään mahdollisuutta
- säilyttää rakentamattomina Veräjämäen ja Pirunkallion metsäalueiden luontoarvojen ja virkistyskäytön kannalta keskeiset osat, jotka ovat luonnonsuojelullisesti Vantaanjokivarren arvokkaimpia
- tehdä yhteistyötä paikallisten asukkaiden kanssa sellaisen suunnitteluratkaisun löytämiseksi, joka toteuttaisi em. tavoitteen.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Vuorjoki Anna
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 46, EI: 0, Tyhjiä: 39, Poissa: 0

- Ponsi 1
Stranius Leo
Selvitetään mahdollisuus minimoida Pornaistennimen mahdollisen rakentamisen vaikutus Natura-alueen suoja-alueeseen, jotta kaavaratkaisu ei katkaisisi viheryhteyttä Viikkiin tai heikentäisi luonnonniittyä, jonka merkitys alueen eliöstölle on iso.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Stranius Leo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 45, EI: 1, Tyhjiä: 39, Poissa: 0

- Ponsi 2
Kantola Helena
Ponsi

Hyväksyessään yleiskaavapäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ennen Malmin lentokentän alueen rakentamispäätöstä selvittää mahdollisuudet käyttää Malmin lentokenttää Helsinki Air Business Park -idean toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Ponsi 1
Nieminen Jarmo
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että tutkitaan asemakaavoituksessa ProTuomarinkylä -liikkeen julkaisema yleiskaavan tavoitteiden mukainen suunnitelma Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Nieminen Jarmo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 73, EI: 0, Tyhjiä: 10, Poissa: 2

- Ponsi 5
Nieminen Jarmo
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus aloittaa yleiskaavan pohjalta toteutettava asemakaavoitus  kaupunkirakenteen tiivistämisellä jo rakennetuilla alueilla eikä luonto- ja viheralueita asemakaavoiteta rakentamiseen ennen kuin muunlainen yleiskaavavaranto on loppunut.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 5 / Nieminen Jarmo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 58, EI: 6, Tyhjiä: 20, Poissa: 1

- Ponsi 6
Nieminen Jarmo
Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus pidättäytyä Melkin alueen taajamarakentamisesta. Alueen suunnitteluun palataan, jos asutuksen sijoittaminen saareen on välttämätöntä. Siihen asti Melkkiä kehitetään yhdessä Pihlajasaaren kanssa Helsingin läntisen saariston virkistysalueena.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 6 / Nieminen Jarmo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 56, EI: 0, Tyhjiä: 27, Poissa: 2

- Ponsi 1
Huru Nina
Hyväksyessään Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan, kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsinki on aloitteellinen edistääkseen kansallisen kaupunkipuiston perustamista.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Huru Nina
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 51, EI: 1, Tyhjiä: 30, Poissa: 3

- Ponsi 2
Huru Nina
Hyväksyessään Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan, kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsinki ryhtyy yhdessä nuorten suunnittelijoiden kanssa selvittämään mahdollisuuksia uudentyyppisen kaupunkimaisen asumisen suunnitteluun.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Huru Nina
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 21, EI: 0, Tyhjiä: 62, Poissa: 2

- Ponsi 3
Huru Nina
Hyväksyessään Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan, kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsinki edistää yhteisöllisyyttä lisäävää kaavoitusta.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 3 / Huru Nina
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 33, EI: 1, Tyhjiä: 50, Poissa: 1

- Ponsi 4
Huru Nina
Hyväksyessään Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kohtuuhintaisten, vanhusten palveluasuntotarpeet ja niiden mahdolliset tonttivaraustarpeet kaavoituksessa.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 4 / Huru Nina
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 45, EI: 0, Tyhjiä: 40, Poissa: 0

- Ponsi 1
Raittinen Timo
Hyväksyessään yleiskaavapäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että ennen leirintäalueen ja Rastilan kartanoalueen asemakaavavaihetta tehdään yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi siitä, miten leirintäalueen siirto muualle, vaikuttaisi alueen yritysten, matkailupalveluiden ja Vuosaaren alueen talouteen, toimintakykyyn ja edellytyksiin sekä työpaikojen syntyyn alueelle.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Raittinen Timo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 61, EI: 2, Tyhjiä: 22, Poissa: 0

- Ponsi 2
Raittinen Timo
Hyväksyessään yleiskaavapäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että ennen Rastilan leirintäalueen siirtopäätöstä selvitetän leirintäalueen nykyisen ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys ja matkailupalveluiden saavutettavuus leirintäalueen eri käyttäjäryhmien kannalta.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Raittinen Timo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 59, EI: 0, Tyhjiä: 26, Poissa: 0

- Ponsi 1
Sevander Tomi
Hyväksyessään yleiskaavan, keskuspuiston osalta tehdään kokonaisvaltainen arviointi siellä olevien kevyenliikenteen väyläverkostoin tarpeellisuudesta. Keskuspuiston kevyeniikenteen väylien osalta on olemassa jo tietoa kuinka paljon väylillä on liikennettä esim. työpaikkapyöräilyn ym suhteen. Keskuspuiston metsämäisyys on osittain olematonta juuri tämän laajan väyläverkoston takia, jolloin joitakin väylän osia voisi ajatella muutettavan metsäksi.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Sevander Tomi
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 30, EI: 0, Tyhjiä: 54, Poissa: 1

- Ponsi 1
Muttilainen Sami
Valtuuston hyväksyessä yleiskaavan, tutkitaan mahdollisuutta kartoittaa samalla tyhjät tilat niiden muuttamiseksi asumiskäyttöön asuntotuotannon tehostamiseksi.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Muttilainen Sami
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 55, EI: 0, Tyhjiä: 28, Poissa: 2

- Ponsi 1
Hursti Rene
Hyväksyessään Helsingin uuden yleiskaavaesitykseen valtuusto edellyttää: selvitetään mahdollisuudesta muutosesitykseen Rastilan kartano- ja leirintäalueen osalta siten, että alueen kaavamerkintä  muutetaan virkistyksen ja matkailun alueen merkinnäksi, alue  tulee nähdä merkittävänä ulkoilu- , virkistys- , matkailualueena.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Hursti Rene
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 25, EI: 7, Tyhjiä: 52, Poissa: 1

- Ponsi 2
Stranius Leo
Selvitetään mahdollisuus säilyttää Malmin kentän ympäristön virkistys- ja luontoalueet.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Stranius Leo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 70, EI: 0, Tyhjiä: 14, Poissa: 1

Liitteet

1

Tarkistetun yleiskaavaehdotuksen kartta, päivätty 6.10.2015, muutettu 14.6.2016, päivitetty Kslk:n 14.6.2016 päätöksen mukaiseksi

2

Yleiskaavaehdotuksen selostus. Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, päivätty 6.10.2015, muutettu 14.6.2016 Khn versio

3

Teemakartta: Virkistys- ja viherverkosto 2050, 14.6.2016

4

Teemakartta: Kaupunkiluonto, 14.6.2016

5

Teemakartta: Joukkoliikenteen runkoverkko 2050, 14.6.2016

6

Teemakartta: Tie-, katu- ja baanaverkko 2050, 14.6.2016

7

Teemakartta: Merellinen Helsinki 2050, 14.6.2016

8

Teemakartta: Yhdyskuntatekninen huolto, 14.6.2016

9

Teemakartta: Kulttuuriympäristöt, 14.6.2016

10

Teemakartta: Kantakaupunki, 14.6.2016

11

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet, päivitetty 14.6.2016

12

Vuorovaikutusraportti 14.6.2016 (2)

13

I Viranomaisneuvottelun muistio 28.11.2012

14

II Viranomaisneuvottelun muistio 23.3.2016

15

Muistutukset, osa 1

16

Muistutukset, osa 2

17

Muistutukset, osa 3

18

Muistutukset_osa4

19

Muistutukset, osa 5

20

Muistutukset, osa 6

21

Muistutukset, osa 7

22

Lausunnot (osa päätöshistoriaa)

23

Lausunnot Natura-arvioinnista

24

Adressi Lauttasaaren vehreyden ja omaleimaisuuden puolesta

25

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 1

26

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 2

27

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 3

28

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 4

29

Kirjeet

30

Kirje 7.6.2016

31

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

32

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.6.2016 esityksen jälkeen saapuneet kannanotot (25.10.2016)

33

Yleiskaava - muistio 14.10.2016

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12373) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

- Palautusehdotus 1
Honkasalo Veronika + Månsson Björn
Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus palautetaan valmisteluun siten, että osayleiskaava valmistellaan virkistys- ja viheraluevaihtoehdon pohjalta viher- ja virkistysalueena sekä houkuttelevana matkailukohteena.

Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Honkasalo Veronika
JAA: 44, EI: 40, Tyhjiä: 1, Poissa: 0

- Ponsi 1
Raatikainen Mika
Hyväksyessään Vartiosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että Vartiosaaren itäosassa sijaitsevat kalliot pyritään säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisina.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Raatikainen Mika
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 79, EI: 0, Tyhjiä: 3, Poissa: 3

Liitteet

1

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 kartta, päivätty 24.11.2015 ja muutettu 17.5.2016 ja 21.9.2016

2

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 selostus, päivätty 24.11.2015 ja muutettu 17.5.2016 ja 21.9.2016

3

Vartiosaaren liikennejärjestelmä 24.11.2015, muutettu 3.5.2016

4

Vuorovaikutusraportti III 3.5.2016 liitteineen

5

Osa päätöshistoriaa

6

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakennussuojelypäätös

7

Vetoomus Meri-Rastilan, Kivinokan ja Vartiosaaren puolesta

8

Vetoomus Meri-Rastilan, Kivinokan ja Vartiosaaren puolesta (liitteet)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kivikon ja Jakomäen urheilualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12369, Kivikon sisäampumaurheilukeskus ja agilityhalli) pdf html

 

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro12369 kartta, päivätty 17.11.2015, muutettu 13.9.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12369 selostus, päivätty 17.11.2015, muutettu 13.9.2016

3

Vuorovaikutusraportti 17.11.2015, täydennetty 13.9.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Sosiaali- ja terveystoimi

8

Sosiaali- ja terveysviraston lasten foniatrian työryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pdf html

 

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Sopimus foniatrian poliklinikan luovutuksesta

2

Siirtyvä henkilöstö 1.1.2017

3

Liikkeenluovutussopimuksen henkilöstön asemaa koskeva liite

4

Irtaimistoluettelo_Lasten foniatrian tiimi

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet  

 

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet julkaistaan myöhemmin osoitteessa
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/Aloitteet

 

Helsingissä 26.10.2016

Tapio Kari, viestintäpäällikkö

puhelin 040 844 6015

tapio.kari@hel.fi