Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2023

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/15

 

15.3.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 122

HEL 2022-010667 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.12.2022 § 710

HEL 2022-010667 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupungissa on paljon mahdollisuuksia ladata mobiililaitteita niin yritysten kuin kaupunginkin julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa mm. kauppakeskuksissa, kahviloissa ja liikennevälineissä.

Yleisillä alueilla ei ole sähkön pienjänniteverkkoa. Ulkovalaistusverkko ei sovellu lataustoimintaan koska suojamaa puuttuu ja valoisaan aikaan ei ole virtaa.  Kun julkisivu- ja mainosasiakkuudet hankkivat ulkovalaistusverkosta sähköä, saattaisi ilmaisen sähkön jakelu muodostua ongelmalliseksi. Sähkömarkkinalaki kun velvoittaa kohtelemaan kaikkia asiakkaita tasapuolisesti.

Helen Oy sijoitti yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa kesällä 2018 Helsinkiin ulkotiloihin viisi aurinkokennopenkkiä, joissa voi ladata mobiililaitteen tai sähköpyörän.

Ulkotilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä toteutettaessa on korostettava sähköturvallisuutta, ilkivallankestävyyttä ja toimintavarmuutta Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Lisäksi kalusteiden tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudattaa Helsingin kaupunkitilaohjetta.

Seuraavassa pysäkkikatoskilpailutuksessa voidaan yhteistyössä kaupunkiliikenteen kanssa tutkia onko katoksiin mahdollista lisätä latauspisteitä. Katoksissa on soveltuva kattopinta aurinkopaneeleille ja tälläkin hetkellä 17 katosta on sähköistetty pelkillä aurinkokennoilla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Tomas Palmgren, projektinjohtaja: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi

Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.12.2022 § 202

HEL 2022-010667 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että nuorilla ja muilla tarvitsevilla olisi käytettävissä puhelinten ja älylaitteiden latauspisteistä paikoissa, joihin on maksuton pääsy.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla puhelinten ja älylaitteiden latauspisteistä on useissa toimipisteissä kuten kirjastoissa, nuorisotiloissa ja liikuntatilojen yhteydessä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla havaittiin aloitteeseen vastaamisen yhteydessä, että kaikista jo olemassa olevista latauspisteistä ei ollut tiedot ajan tasalla asiakasviestinnän kannalta palvelukuvauksissa ja tiedot tullaan päivittämään. Lisäksi toimiala tulee asentamaan kymmenen uutta latauspistettä mahdollisimman pian toimipisteistä esitettyjen tarpeiden perusteella.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi