Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2023

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

15.3.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 146

HEL 2022-015414 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Janna Rantaselle eron kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Päivi Riihimäenkaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

06.03.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Janna Rantasen tilalle Päivi Riihimäki.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jussi Halla-ahon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

27.02.2023 Pöydälle

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsi Remes

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36207

asta.vennela(a)hel.fi