Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2023

1 (11)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

01.03.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvioon

HEL 2023-000682 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ylittämään vuoden 2023 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku

Kohta

Euroa

 

 

 

1 30 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat

30 437 000

1 40 01

Kaupunginkanslia

3 000 000

 

 

 

 

Käyttötalous yhteensä

33 437 000

 

 

 

TA-luku

Kohta

Euroa

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus ja täydennysrakennuskorvaukset, Kylkn käytettäväksi

450 000

8 02

Rakennukset

60 000 000

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 01

Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

6 100 000

8 03 03

Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Kylkn käytettäväksi

1 000 000

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

 

8 04 01

Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi

5 000 000

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01

Keskushallinto

12 100 000

8 05 02

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

6 204 000

8 05 03

Kaupunkiympäristön toimiala

2 700 000

8 05 04

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

3 200 000

8 06

Arvopaperit

 

8 06 02

Muut kohteet, Khn käytettäväksi

7 750 000

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

144 000

8 08

Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi

14 200 000

8 09

Kaupunkiuudistus, Kylkn käytettäväksi

2 600 000

8 10

Suuret liikennehankkeet

 

8 10 01

Kruunusillat

15 300 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

136 748 000

 

 

 

TA-luku

Kohta

Euroa

 

 

 

9 01 01

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

1 697 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

117 183 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

118 880 000

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 33 437 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Kaupunginhallitus päätti (10.1.2022 § 2) kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta (1 30 01), Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta määrärahasta 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen. Hankkeiden toteutus jatkuu vuonna 2023. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylitystarve on 10 700 000 euroa ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylitystarve on 4 414 249 euroa. Ylitystarve yhteensä 15 115 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 215 myöntää yhteensä 9,7 miljoonan euron erillismäärärahan elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen. Hankekokonaisuuteen kuuluvat hankkeet toteutetaan vuosina 2021-2024. Käyttämättä jäävä määräraha 6 971 751 euroa esitetään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteuttamiseen vuodelle 2023.  Ylitystarve on 6 972 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 216 myöntää yhteensä 10,0 miljoonan euron erillismäärärahan kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronapandemiasta palautumiseksi. Kaikki päätökseen liittyvät hankkeet ovat käynnistyneet vuoden 2021 aikana ja hankkeet toteutetaan loppuun vuosina 2022-2023. Käyttämättä jäävä määräraha 682 495 euroa esitetään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteuttamiseen vuodelle 2023. Kyseinen hankekokonaisuus koostuu seuraavista osista:

• Kaupunginkanslian strategiaosastolla kehitetään keskeisiä työnantaja-asiakkaiden asioinnin teknologiaratkaisuja. Projektit ovat osin siirtyneet toteutettaviksi vuodelle 2023. Ylitystarve 75 000 euroa.

• Kaupunkiympäristön toimialan tapahtumailmoitus projektissa helpotetaan ja selkiytetään tapahtumiin liittyvien lupahakemusten ja ilmoitusten tekemistä. Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamisen ja opastamisen ratkaisuissa parannetaan kaupunkitilan houkuttelevuutta yrittäjille ja ehkäistään segregaatiota rakentamalla datapohja koronan jälkeisestä kaupunkitilan houkuttelevuuden kehityksestä, asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja segregaation ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin. Ylitystarve 353 000 euroa

• Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin parannetaan etäpalveluiden tuotannon lisäämisellä sekä kehittämällä käytännön tekemistä. Lisäksi jatkuu datapohjan houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen ratkaisuihin liittyvä projekti. Ylitystarve 254 495 euroa.

Kansliapäällikkö päätti päätöksellä 22.12.2021 § 273 osoittaa 80 000 euroa strategiaosaston kaupunkistrategiayksikön turvallisuus- ja valmiustiimin palkattavan lähisuhdeväkivaltatyön projektikoordinaattorin palkkaus- ja toimintakustannuksiin käytettäväksi vuoden 2022 aikana. Kansliapäällikkö päätti päätöksellä 19.12.2022 § 243osoittaa 22 000 euroa strategiaosaston kaupunkistrategiayksikön turvallisuus- ja valmiustiimin palkattavan lähisuhdeväkivaltatyön projektikoordinaattorin palkkaus- ja toimintakustannuksiin käytettäväksi vuoden 2023 aikana. Ylitystarve on 10 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.4.2021 § 246 oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi. Kertaluonteinen liikunta- ja kulttuuriedun käyttöaika on 31.5.2022 asti edun piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Vuoden 2021 aikana 7 600 000 määrärahasta käytettiin 3 977 950 euroa ja jäljelle jäävä määräraha 3 622 050 euroa siirrettiin liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseen vuodelle 2022. Tästä määrärahasta käytettiin 1 778 415 euroa ja siten edelleen kauden 12/2022 – 12/2023 liikunta- ja kulttuuriedun rahoittamiseen siirretään 1 843 635 euroa. Ylitystarve on 1 843 635 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 28.11.2022 § 827 myöntää henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun 12/2022 – 12/2023 toteuttamiseen 3 996 000 euroa. Määrärahasta käytettiin vuoden 2022 aikana 1 430 000 euroa ja siten edun rahoittamiseen vuodelle 2023 siirretään 2 566 000 euroa. Ylitystarve on 2 566 000 euroa.

Vuoden 2022 talousarviossa oli varattu 240 000 euroa Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle Tattarisuon taidekiviveistämön uudisrakennushankkeeseen. Hankkeen aloitus on viivästynyt, joten 240 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2023. Ylitystarve on 240 000 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellä 12.10.2022, 192 § myöntänyt 10 000 euron määrärahan palkanmaksu-uudistuksesta johtuvien vahingonkorvausten suorittamiseen. Myönnetyistä määrärahoista on maksettu vahingonkorvauksia 31.12.2022 mennessä yhteensä 2 950 euroa. Määrärahasta on näin ollen jäänyt käyttämättä 7 050 euroa. Ylitystarve on 7 050 euroa.

Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa vuodelle 2022 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2023. Käyttämättä jääneistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena 3 000 000 euroa vuodelle 2023.

Ylitystarve on yhteensä 30 437 000 euroa

1 40 01 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2022 käytettävissä oleva määräraha oli 129,3 milj. euroa, sisältäen strategiaosastolle myönnetyn 1,02 milj. euron ylitysoikeuden. Määrärahasta jäi käyttämättä noin 10 milj. euroa. Esitetty ylitysoikeus kohdentuu digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toteuttamiseen.

Ylitystarve on 3 000 000 euroa

 

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 136 748 000 euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, Kylkn käytettäväksi

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahoja jäi käyttämättä toimeenpanoon liittyvien haasteiden vuoksi.

Ylitystarve on 450 000 euroa

8 02 Rakennukset

Vuonna 2022 käyttämättä jäänyttä määrärahaa käytetään keskeneräisiin ja vuonna 2023 jatkuviin hankkeisiin. Hankkeen aloitusedellytykset eivät osassa hankkeita toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti mm. hankkeiden tavoitehinnan ja rakennuslupavalitusten takia.

Ylitystarve on 60 000 000 euroa

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen, Kylkn käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä johtuen mm Hiekkarannantien ja Kölikujan rakentamisen viivästyksestä. Myös Jokerikorttelin tilapäiset liikennejärjestelyt Itäkeskuksessa sekä eräiden siltaurakoiden toteutus on viivästynyt.

Ylitystarve on 6 100 000 euroa

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa Kylkn käytettäväksi

Väyläviraston yhteishankkeissa määrärahaa jäi käyttämättä, koska mm. Hämeenlinnanväylän parantamisen ja Kuninkaantammen eritasoliittymän suunnittelu on viivästynyt asemakaavoitukseen liittyvien valitusten vuoksi.

Ylitystarve on 1 000 000 euroa

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi

Puistojen ja liikunta-alueiden määrärahaa jäi käyttämättä, koska mm. Keskuspuiston opastuksen ja Siltamäen nurmikenttien peruskorjaus siirtyi toteutettavaksi vuodelle 2023.

Ylitystarve on 5 000 000 euroa

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat keskushallinnon keskitettyyn tietotekniikkaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muihin hankintoihin. Kanslian määrärahoihin on sisällytetty Sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan investointeja koskeva ylitysesitys 10 181 euroa, joka kohdistuu asukastaloihin. Asukastalotoiminta siirtyi kaupunginkansliaan sosiaali- ja terveystoimialalta sote-uudistuksen myötä.

Ylitystarve on yhteensä 24 204 000 euroa

8 06 Arvopaperit

Määrärahaa jäi käyttämättä suunniteltujen hankkeiden ja rahoitustoimenpiteiden viivästymisistä johtuen. Erityisesti mahdollinen keskitetyn pysäköintiyhtiön perustaminen on viivästynyt ennakoidusta.

Ylitystarve on yhteensä 7 750 000 euroa

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahasto Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen joidenkin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeiden jatkamiseen.

Ylitystarve on 144 000 euroa 

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi

8 08 01 Esirakentaminen

Kuninkaankolmion esirakentaminen määrärahaa jäi käyttämättä 3,3 milj. euroa mm. Kuninkaantammen kerrostalon sekä rivitalon purkaminen siirtymisestä vuodelle 2023 johtuen. Myös Ellen Thesleffin puiston Palettilammen esirakentaminen on viivästynyt.

Ylitystarve on 3 200 000 euroa

8 08 02 Kadut

Määrärahaa jäi käyttämättä mm. Länsisatamassa Melkinlaiturin katu-urakan viivästymisestä johtuen ja Kruunuvuodenrannassa Koirasaarten katurakentamisen aloituksen viivästyksestä johtuen. Malmilla asemakaavavalitukset ovat viivästyttäneet katujen rakentamisen aloitusta.

Ylitystarve on 11 000 000 euroa

8 09 Kaupunkiuudistus, Kylkn käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä, mm. koska Malminkartano-Kannelmäen kaupunkiuudistusalueella Kannelmäen asemanympäristön sekä Malminkartanon aseman eteläpuolen ympäristön parantamistoimenpiteiden toteutus on viivästynyt. Malmin kaupunkiuudistusalueella viivästys kohdistui mm. Leikkipuisto Filpuksen leikkipuisrakennuksen toteutukseen. Mellunkylä kaupunkiuudistusalueella Kontulan pelastusaseman urakka siirtyi alkamaan vuonna 2023.

Ylitystarve on 2 600 000 euroa

8 10 Suuret liikennehankkeet

8 10 01 Kruunusillat

Määrärahaa jäi käyttämättä johtuen mm. ruoppaustöiden osittaisesta siirtymisestä vuodelle 2023 ja Kruunuvuorensillan tulosiltojen rakentaminen ja pylonin perustuksen teko ovat viivästyneet. Myös Näkinsillan viimeistelytyöt jatkuvat vuonna 2023.

Ylitystarve on 15 300 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 144 000 euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulokohdassa. Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tuloutetaan kyseisessä tulokohdassa.

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 144 000 euroa.

 

Rahoitusosa

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta jää määrärahoja käyttämättä yhteensä 1 697 000 euroa.

Helsingin Asumisoikeus Oy:n korjaushankkeita varten (Khs 12.12.2022, 869 §) myönnetyn 1 697 000 euron lainan nosto siirtyy vuodelle 2023.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen alakohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 117,2 milj. euroa.

Jäljempänä on eritelty talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisestä tai muusta vastaavasta syystä vuoden 2023 talousarvioon tarvittavat 117,2 milj. euron ylitysoikeudet vuonna 2022 myönnettyjen lainojen nostoja sekä kaupungin konserniyhteisöjen ja sopimuskoulujen mahdollista muuta lainoittamista varten.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Varaudutaan sopimuskoulujen hankkeiden lainoittamiseen 28 932 272 eurolla.

Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy:lle (Khs 20.9.2021, 655 §) myönnetyn 11 750 000 euron lainan nosto, Oulunkylän Yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle myönnettyjen yhteensä 4 270 000 euron lainojen (Khs 20.6.2022, 481 § ja Khs 12.12.2022, 870 §) nostot, Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle (Khs 28.6.2021) myönnetyn 10 930 000 euron lainan nostamattoman 10 212 272 euron osan nosto, sekä 2 700 000 euroa muihin hankkeisiin varattavia määrärahoja siirtyy vuodelle 2023.

9 01 02 04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Oranssi Asunnot Oy:n peruskorjaushanketta varten (Khs 25.4.2022, 294 §) myönnetyn 395 000 euron lainan nostamaton osa 50 000 euroa siirtyy vuodelle 2023.

9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

Varaudutaan kaupungin konserniyhteisöjen lainoittamiseen 86 800 000 eurolla

Stadion-säätiö sr:lle myönnetyn lainan (Khs 2.12.2019, 824 §) myönnetyn 8 000 000 euron lainan nostamattoman 4 000 000 euron osan nosto, Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:lle myönnetyn 2 600 000 euron lainan (Khs 5.10.2020, 626 §) nostamattoman 800 000 euron osan nosto, sekä Lammenrannan pysäköinnille myönnetyn 7 000 000 euron lainan (Khs 12.12.2022, 871 §) nosto, sekä 75 000 000 euroa muihin konserniyhteisöjen ennakoituihin lainatarpeisiin liittyviä määrärahoja siirtyy vuodelle 2023.

9 01 02 35 Lainat vapaapalokunnille

Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry:lle myönnetyn 2 400 000 euron lainan (Khs 27.9.2021, 699 §) nostamaton 1 400 000 euron osa siirtyy vuodelle 2023.

Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 118 880 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 94

HEL 2023-000682 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnnan ylittämään vuoden 2023 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku

Kohta

Euroa

 

 

 

1 30 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat

30 437 000

1 40 01

Kaupunginkanslia

3 000 000

 

 

 

 

Käyttötalous yhteensä

33 437 000

 

 

 

TA-luku

Kohta

Euroa

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus ja täydennysrakennuskorvaukset, Kylkn käytettäväksi

450 000

8 02

Rakennukset

60 000 000

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 01

Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

6 100 000

8 03 03

Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Kylkn käytettäväksi

1 000 000

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

 

8 04 01

Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi

5 000 000

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01

Keskushallinto

12 100 000

8 05 02

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

6 204 000

8 05 03

Kaupunkiympäristön toimiala

2 700 000

8 05 04

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

3 200 000

8 06

Arvopaperit

 

8 06 02

Muut kohteet, Khn käytettäväksi

7 750 000

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

144 000

8 08

Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi

14 200 000

8 09

Kaupunkiuudistus, Kylkn käytettäväksi

2 600 000

8 10

Suuret liikennehankkeet

 

8 10 01

Kruunusillat

15 300 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

136 748 000

 

 

 

TA-luku

Kohta

Euroa

 

 

 

9 01 01

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

1 697 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

117 183 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

118 880 000

 

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566