Helsingfors stad

Protokoll

4/2023

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

01.03.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Överföring av anslag från vissa bindande budgetmoment i 2022 års budget

HEL 2022-013852 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade överföra anslag från bindande budgetmoment i 2022 års budget till andra användningsändamål enligt följande:

Budgetmoment

euro

 

 

8 10 Stora trafikprojekt

 

8 10 01 Kronbroarna

 

8 10 01 03 Anslutande projekt

-150 000

 

 

överförs till momenten

 

8 10 02 Fiskehamnen–Böle

 

8 10 02 02 Anslutande gator och trafikleder

+100 000

8 10 03 Sörnästunneln

+50 000

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_31.1.2023

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsmiljösektorn har fortsatt arbeta på sina infrastrukturprojekt år 2022. Under budgetåret har det varit nödvändigt att avvika från det planerade genomförandet av vissa undermoment i budgeten. Överskridningar kan täckas genom överföringar av oförbrukade anslag från bindande budgetmoment.

8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

På budgetmomentet 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition hade det anvisats anslag på sammanlagt 163,5 miljoner euro i 2022 års budget. Anslagsförbrukningen var sammanlagt 146,2 miljoner euro. Av anslaget blev 17,3 miljoner euro oförbrukade.

På budgetmomentet 8 10 02 Fiskehamnen–Böle hade det anvisats anslag på 50,9 miljoner euro och anslagsförbrukningen var sammanlagt 50,915 miljoner euro. Anslaget som stod till förfogande överskreds med 0,015 miljoner euro.

På budgetmomentet 8 10 3 Sörnästunneln hade det anvisats anslag på 13,2 miljoner euro och anslagsförbrukningen var 13,233 miljoner euro. Anslaget som stod till förfogande överskreds med 0,033 miljoner euro. Anslagen överskrids för att byggandet av Sörnästunnelns norra mynning i samband med renoveringen av Hermanstads strandväg har framskridit snabbare än beräknat.

Av anslaget på budgetmomentet 8 10 01 Kronbroarna förblev 6,6 miljoner euro oförbrukat på grund av fördröjning bland annat i planeringen och inledandet av Hagnäs bro och på grund av entreprenaden vid Näckens bro. Stadsstyrelsen föreslår att 0,1 miljoner euro av de anslag som förblev oförbrukade överförs till budgetmomentet 8 10 02 Fiskehamnen–Böle och 0,05 miljoner euro överförs till budgetmomentet Sörnästunneln.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_31.1.2023

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Stadsmiljösektorn

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 96

HEL 2022-013852 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion sitovien talousarviokohtien määrärahoja tarkoitusta muuttaen seuraavasti:

TA-kohta

euroa

 

 

8 10 Suuret liikennehankkeet

 

8 10 01 Kruunusillat

 

8 10 01 03 Liittyvät hankkeet

-150 000

 

 

siirretään kohtiin

 

8 10 02 Kalasatama-Pasila

 

8 10 02 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät

+100 000

8 10 03 Sörnäistentunneli

+50 000

 

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566