Helsingfors stad

Protokoll

3/2023

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/13

 

15.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Ledamoten Suvi Pulkkinens motion om att utnyttja kunskapsunderlaget vid elevantagning för att förebygga segregation inom utbildningen

HEL 2022-008463 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Suvi Pulkkisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Suvi Pulkkinen och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden samlar in centrala statistikuppgifter om skolornas elevantagning och familjernas val av skola för att förebygga segregation inom utbildningen och stärka närskolornas dragningskraft.

Staden har startat projektet Kaikkien koulu – En skola för alla, vars fokus ligger på att utveckla kunskapsbaserat ledarskap och där man utvecklar det kunskapsunderlag som har att göra med elevantagning. Projektets syfte är att stärka kunskapsunderlaget om skolsegregation och elevupptagningsområden samt att dokumentera och vidareutveckla samarbetsmodeller och åtgärder för att förebygga segregationsutvecklingen mellan de olika elevupptagningsområdena. 

Under 2022 har fokus i projektet En skola för alla legat på att förbättra kunskapskvaliteten bland annat genom att förenhetliga skrivningarna om intensifierad undervisning, definiera uppgifter om närskolor och inleda en automatisk uppdatering av dessa. Härnäst kan staden utveckla uppföljningen.

Centrala uppgifter i anknytning till elever och undervisning behandlas med hjälp av den grundläggande utbildningens elevdatasystem (MultiPrimus). Staden utvecklar ständigt ett mer systematiskt utnyttjande av de uppgifter som finns i systemen som stöd för planeringen av tjänster. Inom den grundläggande utbildningen följer man den regionala utvecklingen bland annat med hjälp av elevantalens utveckling inom olika serviceformer och närskolornas popularitet med hjälp av närskoleprocent. I ordnandet av de grundläggande utbildningstjänsterna har man strävat efter att det på varje område för grundläggande utbildning ska finnas alla de tjänster som en elev behöver. Fostrans- och utbildningssektorn samlar inte uppgifter om vårdnadshavarnas bakgrund. 

Staden har utvecklat processen för ansökning till intensifierad undervisning i årskurs 7 i fråga om behandlingen av poäng i inträdesproven och beredningen av antagningen (verktyget PowerApps). Utvecklingsarbetet underlättar urvalsprocessen, säkerställer att de sökande bemöts likvärdigt och förbättrar deras tillgång till information.

Staden har utifrån tillgänglig statistik och akademisk forskning utrett hur tillgången till intensifierad undervisning skulle påverka segregationen mellan skolor och klasser jämfört med de nuvarande modellerna, om undervisningen eller elevantagningen ordnades på något annat sätt. Avsikten är att våren 2023 förelägga fostrans- och utbildningsnämnden samt nämndens finska sektion denna utredning i samband med att de fastställer principerna för ordnandet av den intensifierade undervisningen.

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Suvi Pulkkisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2023 § 84

HEL 2022-008463 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

30.01.2023 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.12.2022 § 312

HEL 2022-008463 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä olevasta Suvi Pulkkisen valtuustoaloitteesta koskien tietopohjan hyödyntämistä oppilasvalinnoissa koulutuksen eriytymisen ehkäisyssä.

Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingissä ryhdytään toimeen keskeisten tilastotietojen keräämiseksi koulujen oppilasvalinnoista ja perheiden kouluvalinnoista. Tämän kautta mahdollistuisi tietoon perustuva työ koulujen eriytymisen ehkäisemiseksi ja lähikoulujen vetovoimaisuuden vahvistamiseksi.

Helsingin kaupungin perusopetuksen oppilastietojärjestelmä on MultiPrimus, jonka avulla hallinnoidaan keskeisiä oppilaaseen ja opetukseen liittyviä tietoja. Järjestelmissä olevien tietojen systemaattisempaa hyödyntämistä palveluiden suunnittelun tukena on kehitetty ja tämä kehitys jatkuu. Sen sijaan oppijoiden huoltajien taustatiedoista toimiala ei kerää tietoja, joten perheiden sosioekonomisen taustan vaikutus opintojen valintoihin jää akateemiseen tutkimuksen kentälle. Perusopetuksessa seurataan alueellista kehitystä mm. oppilasmäärien kehityksellä eri palvelumuodoissa ja lähikoulujen suosiota lähikouluprosentilla. Perusopetuspalvelujen järjestämisessä on pyritty siihen, että jokaiselta perusopetusalueelta (suurpiiri) löytyisi kaikki oppilaan tarvitsemat palvelut.

Helsingin kaupungissa on aloitettu vuoden 2022 alussa koulusegregaatioon liittyvä Kaikkien koulu -hanke, jossa keskitytään tietojohtamisen kehittämiseen, ja jossa kehitetään myös oppilasvalintoihin liittyvää tietopohjaa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kaupungin tietopohjaa koulusegregaatiosta ja oppilasalueista sekä dokumentoida ja kehittää edelleen yhteistyömalleja ja toimenpiteitä oppilasalueiden eriytymisen vähentämiseksi.

Kaikkien koulu -hankkeessa on vuonna 2022 keskitytty tiedon laadun parantamiseen mm. yhtenäistämällä järjestelmissä olevia painotetun opetuksen kirjauksia, määrittelemällä lähikoulutietoa sekä käynnistämällä lähikoulutiedon automaattinen päivitys. Tämän tiedon laadun kehittämisen jälkeen voidaan seuraavaksi siirtyä kehittämään seurantaa. Palveluille tehdään oppilasvirtoja tarkasteleva BI-ratkaisu sekä suunnitellaan toimialan oma ja kaupunkiyhteinen alueseuranta. 

Samalla toimialalla on kehitetty 7.-luokan painotetun hakeutumisen prosessia kehittämällä PowerApps-työkalua kouluille valintakoepisteiden käsittelyyn ja valintojen valmisteluun. Prosessin kehittämisen myötä valintaprosessin tekeminen kouluilla helpottuu, varmistuu hakijoiden yhdenvertainen kohtelu sekä valintaprosessista saadaan paremmin tietoa.

Tämän kehittämisen kautta perusopetuksen palveluilla on parempi perustietopohja, jonka avulla koulujen oppilasvalintoja voidaan seurata. Toimiala haluaa kehittää tietoperusteista johtamista ja luoda parempaa tietopohjaa päätöksenteon pohjalle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että keväällä 2023 suomenkielisen jaoston päätettäessä painotetun opetuksen järjestämisen periaatteista, tulee lautakunnalle ja jaostolle antaa selvitys perustuen saatavilla olevaan tilastotietoon sekä akateemiseen tutkimukseen siitä, millaisia vaikutuksia painotetun opetuksen järjestämisellä olisi koulujen ja luokkien eriytymiseen verrattuna nykyisiin malleihin, jos opetus tai oppilasvalinnat järjestettäisiin joillakin muilla mahdollisilla tavoilla.

Käsittely

13.12.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ozan Yanar: Esitän lausunnon viimeiseksi kappaleeksi: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että keväällä 2023 suomenkielisen jaoston päätettäessä painotetun opetuksen järjestämisen periaatteista, tulee lautakunnalle ja jaostolle antaa selvitys perustuen saatavilla olevaan tilastotietoon sekä akateemiseen tutkimukseen siitä, millaisia vaikutuksia painotetun opetuksen järjestämisellä olisi koulujen ja luokkien eriytymiseen verrattuna nykyisiin malleihin, jos opetus tai oppilasvalinnat järjestettäisiin joillakin muilla mahdollisilla tavoilla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ozan Yanarin vastaehdotuksen yksimielisesti.

22.11.2022 Pöydälle

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Sanna Ranto, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21904

sanna.ranto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566