Helsingfors stad

Protokoll

3/2023

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

15.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Ledamoten Alviina Alametsäs motion om att Helsingfors stad ska gå med i nätverket Sinnesfrid

HEL 2022-008071 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katja Hatakka, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 73470

katja.hatakka(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 15.06.2022 Alametsä Alviina Helsingin kaupunki mukaan Mielenturvaa-verkostoon

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion 15.6.2022, att Helsingfors stad ska gå med i nätverket Sinnesfrid, utarbeta planen Må bra av jobbet (Hyvän mielen työpaikka) som hör till nätverksarbetet och ta i bruk modellen Sinnesfrid för att stärka de anställdas psykiska hälsa.

Psykiskt välbefinnande och främjande av psykisk hälsa tas upp som centrala prioriteringar i Helsingfors stads fyraåriga program för arbetshälsa 2022–2025. Programmet grundar sig på det nationella programmet för psykisk hälsa i arbetslivet och de teman som lyfts fram i det. Dessa teman är bland annat att öka kunskaperna om psykisk hälsa på arbetsplatserna, identifiera belastning hos personalen samt påverka arbetsplatsernas verksamhetkultur så att fokus i det arbete som stöder arbetsförmågan ligger på en gemenskapscentrerad och förebyggande verksamhet i stället för att åtgärda problem.

Ett mål i stadens program för arbetshälsa är att minska den psykiska belastningen på arbetsplatserna. I programmet genomförs åtgärder på stadsnivå, till exempel främjas en kultur och kunskaper som stöder psykiskt välbefinnande genom att utbilda chefer i ledning av arbetsförmågan och genom att erbjuda personalen webbaserat självstudiematerial om psykisk hälsa. Processer och verksamhetssätt för att hantera psykiska problem och frånvaro på grund av psykisk ohälsa fastställs i samarbete med stadens nya partner för företagshälsovård. Chefernas mående stöds bland annat genom att kartlägga belastningsfaktorer i chefsarbetet och bygga upp stödtjänster för chefer.

Åtgärderna i programmet för arbetshälsa styr redan nu hur psykiskt välbefinnande kan ökas på på arbetsplatserna vid Helsingfors stad. Förslaget att staden ansluter sig till nätverket Sinnesfrid stöder väl målen i stadens program för arbetshälsa.

I samband med planeringen av programmet för arbetshälsa har det diskuterats att utarbeta planen Må bra av jobbet. Den arbetsgrupp som utarbetar programmet samt representanter för arbetarskyddsorganisationen och personalföreningar bedömer att personalen kan anse kommunikation om temat "må bra av jobbet" hellre som en negativ än positiv sak. Då kom staden fram till att den inte ansöker om märket Må bra av jobbet utan satsar på att främja psykisk hälsa genom åtgärder i stadens eget program för arbetshälsa.

Nätverket Sinnesfrids verksamhet anses vara ett nyttigt tillägg till genomförandet av stadens eget program för arbetshälsa. Stadskansliets personalavdelning kommer att föreslå att staden går med i nätverket Sinnesfrid och stadsstyrelsen fattar beslutet om medlemskapet under våren 2023.

Enligt 30 kap. 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan behandlas i stadsfullmäktige svar på en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter. Stadsstyrelsens svar ska föreläggas stadsfullmäktige inom åtta månader från att motionen väckts.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katja Hatakka, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 73470

katja.hatakka(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 15.06.2022 Alametsä Alviina Helsingin kaupunki mukaan Mielenturvaa-verkostoon

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 46

HEL 2022-008071 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566