Helsingfors stad

Protokoll

2/2023

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

01.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Ledamoten Matias Pajulas motion om höjbara trafikhinder på gator som leder till centrala platser

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matias Pajula och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska utreda möjligheten att placera höjbara trafikhinder på gator som leder till centrala platser i staden, såsom i omgivningen av Senatstorget och Salutorget.        

Stadsmiljösektorns trafik- och gatuplaneringstjänst kommer att utarbeta en utredning om ändamålsenliga sätt att förhindra körning med motorfordon in i folkmassor under evenemang. Ärendet bereds i samverkan med polisen, räddningsverket och stadskansliets säkerhets- och beredskapsenhet. Utredningsgruppen arbetsprogram utarbetas för tillfället och arbetet utförs under början av året.

I centrala Helsingfors har man använt pollare som är fasta och kan öppnas. Öppningsbara pollare är mekaniska och kan öppnas eller sänkas manuellt med en nyckel. I Helsingfors centrum har sänkbara pollare installerats på Glogatan, Universitetsgatan, Eero Erkkos gata, Stora Robertsgatan och Medborgartorget. Det har förekommit problem med genomförandet av pollarna och deras funktionalitet.

Sänkbara pollare används på gågator och torgområden, där det finns behov av antingen servicekörning eller körning till fastigheter. Med pollare förhindras onödig körning och parkering i området. Genom att sänka pollarna kan nödvändig körning och servicekörning till fastigheten tillåtas. Krocktåliga sänkbara stolpar är tyngre till sin konstruktion och kräver större konstruktioner under marken.

Priset för installation av sänkbara krocktåliga pollare är cirka 20 000 euro/styck. Pollare ska installeras med 1,5 meters mellanrum. Investeringskostnaderna för att förhindra körning på vidsträckta områden blir avsevärda. Installationen av pollare i gatuområden försvåras även av ledningar och rörläggningar som placerats under marken. Det finns inte mycket ledigt utrymme för underjordiskt byggande i gatuområden och installationen av sänkbara pollare kan kräva att ledningar och rörläggningar flyttas. För att säkerställa att pollarna fungerar krävs dessutom att man ändrar på dräneringen av gator. Detta förorsakar ytterligare tilläggskostnader för installationen av pollare.

Fastställandet av områden för viktiga spontana och organiserade fester och evenemang förutsätter samarbete med polisen, räddningsverket och stadens säkerhets- och beredskapsenhet. Planeringen av sänkbara pollare i allmänna områden hör till trafik- och gatuplaneringens uppgifter.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 och 4 mom. i förvaltningsstadgan besvarar stadsstyrelsen en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter och förelägger svaret fullmäktige.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 36

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 23.08.2022 § 427

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin keskusta-alueella on käytetty ajoesteinä joko kiinteitä pollareita tai avattavia pollareita. Avattavat pollarit ovat joko avaimella manuaalisesti avattavia tai alas laskeutuvia mekaanisia pollareita. Helsingin keskustassa on tehty päätökset alaslaskettavien pollareiden toteuttamisesta Kluuvikadulle, Yliopistokadulle, Kansalaistorille ja Eero Erkon kadulle sekä Iso Roobertinkadulle. Pollareiden toteuttamisessa ja toiminnassa on ollut haasteita.

Alas laskeutuvia pollareita käytetään kävelykaduilla ja torialueilla, joissa on tarvetta joko huoltoajoon tai kiinteistölle ajoon. Pollareilla estetään asiaton ajo sekä pysäköinti alueella. Pollarit laskemalla voidaan sallia välttämätön ajo kiinteistölle sekä huoltoajo tiettynä kellonaikana. Alas laskeutuvia pollareita ei ole yleisillä alueilla asetettu turvallisuussyistä (törmäyksen kestäviä). Ajoneuvojen pysäyttämiseen tarkoitetut alas laskeutuvat pylväät ovat rakenteeltaan raskaampia ja edellyttävät laajempia rakenteita maan alle. Yksityisen tai muun toimijan toimesta on keskusta-alueelle myönnetty lupia asettaa törmäyksen kestäviä pollareita yleiselle alueelle.

Alas laskeutuvien törmäyksen kestävien pollareiden asentamisen hinta on noin 20 000 euroa/kpl. Pollareita tulee asetta noin 1,5 m välein, joten laajojen alueiden ajon estäminen tuo merkittäviä investointikustannuksia. Haasteita pollareiden asettamiseen katualueelle tuo maanalle asetetut johdot ja putkitukset. Katualueella ei juurikaan ole vapaata tilaa maanalaiseen rakentamiseen ja alas laskeutuvien pollareiden asettaminen voi vaatia myös johtojen ja putkitusten siirtämistä. Lisäksi pollareiden toiminnan varmistamiseksi edellytetään kadun kuivatusjärjestelyiden muutoksia. Tämä tuo merkittäviä lisäkustannuksia pollareiden toteutukseen.

Kaupungin keskeisten spontaanien ja järjestettyjen juhlien alueiden määrittäminen edellyttää yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Alas laskeutuvien pollareiden suunnittelu yleisillä alueilla kuuluu liikenne- ja katusuunnittelupalvelun tehtäviin.

Mikäli edellä esitetty huomioiden katsotaan tarkoituksenmukaiseksi lähteä sijoittamaan alas laskeutuvia pollareita kaupungin keskeisille alueille valmistellaan asia yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu tulee vuoden 2023 kevääseen mennessä laatimaan selvityksen edellä mainittujen tahojen kanssa tarkoituksenmukaisista keinoista estää tilaisuuksien aikana ajo väkijoukkoon kaupungin keskeisille ajoväylillä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Pekka Nikulainen, johtava liikenneinsinööri: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566