Helsingfors stad

Protokoll

2/2023

1 (12)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

01.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Detaljplaneändring för Broända i Nordsjö (nr 12770)

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplaneändring för tomterna 4, 6–9 och 12 i kvarteret 54046, tomten 2 i kvarteret 54141, kvarteren 54037–54045 samt närrekreations-, vatten-, park- och gatuområden i 54 stadsdelen (Mellersta Nordsjö, Nordsjö) enligt ritning nr 12770, daterad 22.3.2022 och ändrad 8.11.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att utreda hur social- och hälsovårdstjänsterna i Nordsjö räcker till för de nya invånare som detaljplaneändringen medför.

 

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

1 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 30
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Ahmed Hassan, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Nej-röster: 5
Harry Harkimo, Marko Kettunen, Matias Pajula, Risto Rautava, Nina Suomalainen

Blanka: 50
Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Timo Harakka, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Seija Muurinen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12770 kartta, päivätty 22.3.2022, muutettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutoksen nro 12770 selostus, päivätty 22.3.2022 , muutettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 22.3.2022, täydennetty 8.11.2022 ja asukastilaisuuden muistio 5.9.2019 ja pientaloinfotilaisuuden muistio 31.10.2019

4

Osa päätöshistoriaa

5

Muistutukset

6

Havainnekuva AK-korttelista, 23.9.2022

7

Kaavamuutoshakemukset, kaavio 7.2.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helen Ab

Förslagstext

Helen Elnät Ab

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Förslagstext

Kymp/Ekonomistöd

Förslagstext

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

De som sökt detaljplaneändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller bostadsområdet Broända, som ligger i den nordvästra delen av Nordsjö, väster om Kallviksvägen, nära Nordsjö norra köpcentrum. Anledningen till detaljplaneändringen är att Rakennusliike Reponen Oy och Roslings Manor Gardens har beviljats en planeringsreservering för den obebyggda tomten 54037/6, som staden äger i ett kvartersområde för bostadsbyggnader (A) i området, för planering av bostadsprojekt och partnerskapsplanläggning. Det är fråga om ett utvecklingsprojekt för grönbyggande, där nya slags gröna takkonstruktioner anläggs på bostadshusens takytor och balkonger.

På tomten anvisas två bågformiga byggnadsytor för flervåningshus, den västra i två och tre våningar och den östra i fyra och fem våningar. Öster om den östra byggnadsytan anvisas en del i två våningar som löper parallellt med Kallviksvägen. Den delen är avsedd för affärslokaler i marknivå intill gaturummet.

Fokus i detaljplanen har särskilt legat på att lösa frågan om hur grönstrukturerna på flervåningshusens tak och vid balkongerna kan göras exceptionellt högklassiga och rikliga. Platsen för bostadshusen har valts med särskild omsorg i den krävande backiga terrängen så att förhållandena för de intilliggande småhustomterna inte försämras kraftigt.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 3 943 m². Antalet invånare ökar med ca 90. Den nuvarande tomten för bostadshus (A) ändras till en tomt för flervåningshus (AK) då tomtens nuvarande våningsyta på 2 800 m² ökar med 3 100 m² (det nuvarande tomtexploateringstalet är e=0,47). Den nya våningsytan på AK-tomten är 5 900 m² vy och dess nya tomtexploateringstal är e=0,94. På markägarnas begäran höjs tomtexploateringstalet på en del av de nuvarande småhustomterna, d.v.s. de nya AP-tomterna, från e=0,25 till 0,30. Våningsytan ökar då med 843 m².  Denna höjning av exploateringstalet hos 15 småhustomter har inga märkbara konsekvenser med tanke på hela områdets landskap. Tomterna ligger i olika delar av det vidsträckta småhusområdet. Höjningen av exploateringstalet ökar våningsytan med i genomsnitt mindre än 60 m² per småhustomt.

I och med detaljplaneändringen får området nya bostäder, vars ekologiskt och funktionellt mångsidiga takträdgårdar utgör en unik attraktionsfaktor. Dessutom görs kompletteringsbyggandet på områdets småhustomter flexiblare och förutsättningarna för Botbyvikens ekologiska korridor tryggas.

Beslut som detaljplanen bygger på

Generalplan 2016 för Helsingfors innehåller följande beteckningar för området: tomten 54037/6 och Kallviksvägens omgivning utgör ett bostadsdominerat område A2 (kvartersexploateringstalet är i huvudsak 1,0–2,0),  småhusområdet Broända väster och norr om Strandstensvägen utgör i huvudsak ett bostadsdominerat område A4 (kvartersexploateringstalet är i huvudsak under 0,4), områdets sydöstra del öster om Strandstensvägen utgör ett bostadsdominerat område A3 (kvartersexploateringstalet är i huvudsak 0,4–1,2) och områdets västra och sydvästra delar utgör ett rekreations- och grönområde.

Enligt den underjordiska generalplanen 2021 för Helsingfors löper i nuläget ett bebyggt utrymme och en tunnel genom området i öst-västlig riktning på tomten 54037/6. De måste beaktas och förutsättningarna för att de ska fungera och kunna utvecklas måste säkerställas.

Detaljplanen stämmer överens med dessa generalplaner.

Detaljplaneändringen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att främja bostadsproduktion vid goda kollektivtrafikförbindelser, förstärka stadsdelens livskraft och karaktär samt förebygga differentieringen mellan olika områden.

Stadsmiljönämnden godkände 21.5.2019 planeringsprinciperna för Kallviksvägen som underlag för den fortsatta planeringen.

Stadsstyrelsen reserverade 17.12.2018 tomten 54037/6 för Rakennusliike Reponen Oy och Roslings Manor Gardens för planering av bostadsprojekt och partnerskapsplanläggning. Planeringsreserveringen förnyades med tomtchefens beslut 25.1.2022.

Områdets förutsättningar och nuläge

I området finns ett småhusområde i Broända bäckdal med omgivande grönområden från Kallviksvägens västra kant till Broändabäckens östra kant. Området gränsar till Botbyviken i söder och till Trankyans bostadsområde från början av 2010-talet i norr. Dalen är en del av grönkorridoren östra Helsingfors kulturpark som sträcker sig från Botbyviken till Svarta backen.

Området har tidigare varit en del av ett vidsträckt öppet landskap med åker- och betesmarker som tillhörde lokala gårdar och gårdscentrum. Områdets äldsta byggnad var ett skolhus från år 1901, som förstördes i en brand hösten 2020. De äldsta egnahemshusen i området är från 1940- och 1950-talen och de nyaste byggnaderna är småhus från 2010- och 2020-talen. Norr om korsningen mellan Strandstensvägen och Kallviksvägen ligger en obebyggd tomt för bostadshus 54037/6, som planlades i början av 2000-talet och där det tidigare har funnits en grustäkt.

Områdets södra kant gränsar till Botbyviken och är mycket nära havsytan. En skyddsvall byggdes i Botbyvikens innersta del på 2010-talet för att skydda tomterna och bostadsbyggnaderna mot översvämningar.

Största delen av Mellersta Nordsjö utgör ett grundvattenområde. I mitten av Broända småhusområde finns ett kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning, där det finns en byggnad för reservvattentäkt.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1970–2012.

Helsingfors stad äger tomten 54037/6, kvartersområdena för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET) samt gatu-, park- och närrekreationsområdena. Kvartersområdena för egnahemshus och övriga hus för högst två familjer (AO) samt kvartersområdena för radhus och andra kopplade bostadshus (AR) är privatägda. Detaljplanen har utarbetats på initiativ av staden. Staden höjer tomtexploateringstalet för AO-tomterna utifrån de mottagna begärandena om detaljplaneändring.

Detaljplanens kostnader

Genomförandet av detaljplanen medför smärre kostnader för staden för byggarbeten på det allmänna område som ligger söder om kvarteret 54037. Dessa kostnader preciseras vid den närmare planeringen. Dessutom medför flyttningar av ledningar i kvarteret 54037 kostnader på ca 130 000 euro för staden enligt följande: Vatten- och avloppsledningar 100 000 euro, elledningar 30 000 euro.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Värdet på den byggrätt som planläggs på den mark som staden äger uppgår grovt uppskattat till ca 4 miljoner euro.

Detaljplanen medför inte så avsevärd nytta för de privata markägarna att det skulle vara motiverat att tillämpa förfarandet med markanvändningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 26.4.2021 (§ 310).

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 12.5–10.6.2022.

Mot detaljplaneförslaget gjordes 3 anmärkningar, varav en var en protestlista (undertecknad av totalt 12 personer).

Påpekandena i anmärkningarna gällde de tre lundområden som ligger i bäckdalsområdet i Broända och naturvärden i området för samhällsteknisk försörjning (ET), växelverkan under förslagsfasen, kompletteringsbyggandets massiva proportioner på tomten 54037/7 i förhållande till de omgivande småhusen, tillräckligheten av bilplatser, trafikförbindelsernas och räddningens funktionalitet, pålningens inverkan på grannhusens grund och byggandets inverkan på grundvattnet.

Följande myndigheter lämnade in utlåtanden:

        Helen Elnät Ab

        samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

        Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)

Påpekandena i utlåtandena gällde det skyddade egnahemshus som ligger på adressen ********** elnätets kablar, vattenledningen och spillvattenavloppet på tomten 54037/7, beteckningar på områdesreserveringar för ledningsgränderna för kvarteren 54043 och 54041, beteckningar på ledningsgränderna på VL- och VL/SL-områdena, Piphyllans dagvattenavlopp samt beteckningar på ledningsgränderna för området som ska planteras norr om korsningen mellan Kallviksvägen och Strandstensvägen, avgränsningen av ET-tomten 54040/1, de lägsta byggnadsnivåerna i Botbyvikens innersta del med anledning av översvämningsrisken, ren behandling av dagvatten samt bekämpningen av vibrationer och stombuller från Jokerbanan 2.

Dessutom meddelade följande parter att de inte har något att yttra:

        stadsmuseet

        samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

        Helen Oy

Åtgärder efter att förslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges sammanfattningar av anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget samt bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

Efter att planen varit offentligt framlagd gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och övriga material. Detaljplanebeskrivningens sista kapitel innehåller en närmare redogörelse för ändringarna. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Närmare motivering

Detaljplanens konsekvenser och den närmare motiveringen till planen framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12770 kartta, päivätty 22.3.2022, muutettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutoksen nro 12770 selostus, päivätty 22.3.2022 , muutettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 22.3.2022, täydennetty 8.11.2022 ja asukastilaisuuden muistio 5.9.2019 ja pientaloinfotilaisuuden muistio 31.10.2019

4

Osa päätöshistoriaa

5

Muistutukset

6

Havainnekuva AK-korttelista, 23.9.2022

7

Kaavamuutoshakemukset, kaavio 7.2.2022

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Kuvaliite suojelukohteesta ja Broändan pientaloalueesta, 24.1.2022

4

Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helen Ab

Förslagstext

Helen Elnät Ab

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Förslagstext

Kymp/Ekonomistöd

Förslagstext

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

De som sökt detaljplaneändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Stadsmuseet

Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 35

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) kortteleiden 54037–54045, korttelin 54046 tonttien 4, 6-9 ja 12, korttelin 54141 tontin 2 ja lähivirkistys-, vesi-, puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 22.3.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun piirustuksen nro 12770 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 08.11.2022 § 622

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Hankenumero 0592_20

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        22.3.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12770 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) kortteleita 54037–54045, korttelin 54046 tontteja 4, 6-9 ja 12, korttelin 54141 tonttia 2 ja lähivirkistys-, vesi-, puisto- ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

08.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Tuukka Linnas. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

26.04.2022 Ehdotuksen mukaan

29.03.2022 Poistettiin

22.03.2022 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Tuukka Linnas, tiimipäällikkö (asemakaavoitus), puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi

Jussi Ukkonen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 20516

jussi.ukkonen(a)hel.fi

Janne Antila, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi

Anna-Maaria Särkkä, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 31042161

anna-maaria.sarkka(a)hel.fi

Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (ympäristöpalvelut), puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 3.6.2022

HEL 2020-007904 T 10 03 03

 

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Vuosaaressa sijaitsevan Broändan asemakaavan muutoksen ehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Broändan kaavamuutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää alueen kaavamääräyksiä, ja antaa pientalotonttien omistajille samat mahdollisuudet tonttinsa kehittämiseen, kuin aiemmin on myönnetty tonttikohtaisesti kaavapoikkeamina.

Historiallisesti kerrostuneelle pientaloalueelle ei ole tehty kulttuuriympäristöinventointia, eikä museo ole sitä OAS-lausunnossaan velvoittanut. Alueen rakennuskanta on pääsääntöisesti korkealaatuista omakoti- ja rivitalorakentamista, mutta voittopuolisesti niin nuorta ettei miljöön kulttuuriympäristön arvoja ole vielä tunnistettu.

Luonnoslausunnossaan museo tähdensi, että aluetta yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa osoitteessa Kurkimoisio 8 (kiinteistötunnus 91-419-4-171) sijaitseva omakotitalo täyttää Mrl:n 57 § vaalimisen kriteerit arkkitehtonisen laadun osalta. Arkkitehti Matti Liedon vuonna 1970 suunnittelema atrium-rakennus on säilyttänyt alkuperäisen arkkitehtonisen ilmeensä, ja heijastelee monin tavoin aikansa omakotitaloihanteita. Tämän johdosta museo esitti rakennukselle sr-2 merkintää.

Kaavaehdotuksessa rakennuksen arvot on huomioitu sr-merkinnällä, eikä kaupunginmuseolla ole Broändan asemakaavan muutoksen ehdotukseen huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 11.6.2021

Lisätiedot

Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2022 § 10

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12770 pohjakartan kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12770
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 2/2021
Pohjakartta valmistunut: 26.3.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Ville Jussila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 310 31825

ville.jussila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566