Helsingfors stad

Protokoll

5/2022

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

16.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Val av två ersättare i stadsstyrelsen

HEL 2022-001702 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

  1. beviljade Titta Hiltunen avsked från förtroendeuppdraget som personlig ersättare för Paavo Arhinmäki och valde Suldaan Said Ahmed till personlig ersättare för Paavo Arhinmäki i stadsstyrelsen samt
  2. beviljade Suldaan Said Ahmed avsked från förtroendeuppdraget som personlig ersättare för Minja Koskela och valde Titta Hiltunen till personlig ersättare för Minja Koskelai stadsstyrelsen för den mandattid som började i 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 4.2.2022

2

Eroilmoitus 4.2.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Titta Hiltunen (VF) och Suldaan Said Ahmed (VF) har anhållit om avsked från förtroendeuppdragen som ersättarna i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige valde de ovan nämnda ledamöterna 2.8.2022 (§ 227) till ersättare i stadsstyrelsen.

Motiveringen till utbytet av uppdrag är enligt anmälan Minja Koskelas behov av att då och då få en ersättare i stadsstyrelsens sammanträden på grund av arbetsförpliktelser. Titta Hiltunen å sin sida har bättre förutsättningar i fråga om tidtabellen att ersätta en styrelsemedlem än Koskelas nuvarande ersättare Suldaan Said Ahmed.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 4.2.2022

2

Eroilmoitus 4.2.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 144

HEL 2022-001702 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  1. myöntää Titta Hiltuselle eron Paavo Arhimäen henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Paavo Arhinmäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Suldaan Said Ahmedin sekä
  2. myöntää Suldaan Said Ahmedille eron Minja Koskelan henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Minja Koskelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Titta Hiltusen vuonna 2021 alkaneeksi kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566