Helsingfors stad

Protokoll

3/2022

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2021-014628 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Sofia Blanco Sequeiros avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten och

        valde Saara Fredriksson till nämndeman vid tingsrätten för stadsfullmäktiges mandattid.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 8.9.2021 § 267 Sofia Blanco Sequeiros (Gröna) till nämndeman vid tingsrätten. Hon har 20.12.2021 ansökt om avsked från sitt förtroendeuppdrag som nämndeman vid tingsrätten på grund av ändringar i livs- och karriärsituationen.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kommunfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighetsvillkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 63

HEL 2021-014628 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Sofia Blanco Sequeirosille eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valitsee Saara Fredrikssonin käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566