Helsingfors stad

Protokoll

3/2022

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om avgiftsfria kultur- och idrottstjänster efter covid-19-pandemin

HEL 2021-007740 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupper föreslår i sin gruppmotion att staden ordnar en tacksamhetsmånad efter covid-19-pandemin under vilken kultur- och idrottstjänster erbjuds till ett mycket förmånligt pris eller gratis. Utöver stadens egna kultur- och idrottstjänster borde staden inkludera även övriga aktörer i tacksamhetsmånaden genom att köpa deras tjänster för kommuninvånare.

Efter covid-19-pandemin måste staden vidta åtgärder för att återställa allmänhetens förtroende för att tjänsterna inom kultur- och idrottsbranschen är trygga. Motionens syfte att stärka samhörighetskänslan bland stadsbor och hjälpa allmänheten att återvända till tjänster kan ändå främjas på effektivare sätt som gynnar en mer omfattande målgrupp än det som föreslås i motionen. I stället för att erbjuda avgiftsfria tjänster kan man producera goda och tillgängliga upplevelser exempelvis genom rabattkampanjer och temadagar samt genom att lyfta fram åtgärder som har gjorts för att förbättra tjänsters hälsosäkerhet.

Om inträdesavgifterna slopas inom stadens kultur- och idrottstjänster förvrider det konkurrensen inom branschen och den goda avsikten kan det leda till ett oönskat slutresultat. Kultur- och fritidssektorn är nettobudgeterad och bunden till verksamhetsbidraget. Sektorn ska täcka ca 15 procent av utgifterna med eget inkomstförvärv. De genomsnittliga månatliga intäkterna från inträdesavgifter och biljettförsäljning uppgår till ca 500 000 euro.

Utgångsläget är att många aktörer inom kultur- och evenemangsbranschen redan nu har sämre ekonomiska förutsättningar än staden. Om staden erbjuder avgiftsfria tjänster, försvårar det deras ställning ytterligare. Man kan anta att om stadens tjänster görs avgiftsfria, söker sig allmänheten hellre till dem än till privata aktörers avgiftsbelagda tjänster.

Staden har stött och kommer också i år att stöda aktörer inom kultur- och idrottsbranschen på flera olika sätt. I budgeten för 2022 har ett särskilt anslag reserverats för återhämtning efter pandemin. Kultur- och evenemangsbranschen har tydligt identifierats som ett av anslagets objekt. Staden har stött aktörer inom kultur och idrott med ett betydande understödsbelopp av engångskaraktär och enligt en överenskommelse höjs nivån på understöden även för de kommande åren.

Staden har stött proffsen i kulturbranschen genom att köpa program exempelvis för sommarens uteservering på Kaserntorget och självständighetsdagens avgiftsfria program. På så sätt har staden strävat efter att främja stadsbornas samhörighetskänsla och sysselsätta artister som har drabbats av coronakrisen. Utöver köp av program har staden stött evenemangsarrangörernas hälsosäkerhetsplaner i Helsingfors.

Utöver svårigheterna som coronakrisen har medfört sjunker också finansieringen som aktörer inom kultur- och idrottsbranschen beviljas ur Veikkausmedlen inom de närmaste åren. Staden planerar i samverkan med sina samarbetspartner hur särskilda anslag för återhämtningen efter coronapandemin kan användas på så sätt att allmänheten återvänder till tjänsterna och att finansieringen samtidigt skapar förutsättningar för att fungera i en allt svårare finansieringsmiljö. Som en del av återhämtningen kan gemensamma evenemangsdagar planeras för att öka den regionala stoltheten och utbudet av fritidsaktiviteter i Helsingfors.

Således är det inte ändamålsenligt att ordna en separat tacksamhetsmånad på så sätt som föreslås i motionen.

Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 12 § i förvaltningsstadgan kan en fullmäktigegrupp väcka en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäktigegruppens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 64

HEL 2021-007740 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.11.2021 § 173

HEL 2021-007740 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tunnistaa tärkeän viestin kristillisdemokraattien ja sinisten valtuustoryhmän ehdotuksessa koronakriisin jälkeisessä kiitoskuukaudessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo kuitenkin, että ehdotuksen arvokasta tavoitetta yhteenkuuluvuudesta ja yleisöjen palaamisesta voidaan edistää ehdotettua tehokkaammilla ja laajempaa joukkoa hyödyttävillä tavoilla. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että koronakriisin jälkeen kaupungin on tehtävä tekoja, joiden avulla kovan taloudellisen iskun ottaneet yleishyödylliset ja yksityiset kulttuuri- ja tapahtumatoimijat löytävät sekä uusia yleisöjä että aiemmat yleisönsä uudelleen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee kuitenkin aloitteessa mahdollisuuksia alennus- ja teemapäiville, mutta pitää ehdotettua kuukautta liian pitkänä aikana. 

Asiantuntija-arvioiden mukaan koronakriisi tulee olemaan keskuudessamme vielä pitkään. Vaikka Suomen rokotusaste saataisiin tavoitellun 80 prosentin yläpuolelle, suuri osa maailmasta on yhä ilman ensimmäistäkään rokotetta. Rajojen aukeaminen ja matkailun palautuminen tullee tarkoittamaan, että koronavirus johtaa myös jatkossa satunnaisiin tartunta-aaltoihin. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen kenttä tarvitsee siksi tekoja, jotka palauttavat yleisön luottamuksen ventovieraiden kanssa samassa tilassa olemiseen. Eduskunnan hyväksymä koronapassi on yksi keino edistää turvallisuudentunnetta kävijöiden keskuudessa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tunnistaa aloitteessa mainitun tarpeen pysähtyä sen äärelle, mitä olemme käyneet vuosina 2020 ja 2021 läpi. Aloitteessa kuvattua kriisin kokemuksen äärelle pysähtymistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edesauttaa joulukuussa 2021 tekemällä ohjelmaostoja kulttuurin ja liikunnan toimijoilta niin, että itsenäisyyspäivän aattona ja itsenäisyyspäivänä on maksutonta ohjelmaa eri puolilla kaupunkia. Tuomalla iloa ja kauneutta kuntalaisille itsenäisyyspäivän viettoon voidaan sekä edistää kaupunkilaisten yhteenkuuluvuutta että työllistää koronakriisistä kärsineitä taiteen ja muun vapaa-aikasektorin ammattilaisia. Ohjelma toteutetaan ulkona tai useana pienempänä sisätapahtumana, jotta osallistujien ja esiintyjien terveysturvallisuus voidaan taata. Ohjelman kulut katetaan toimialalla syntyneistä menosäästöistä, joista on jo aiemmin päätetty suunnata tänä vuonna 1 000 000 euroa uusiin palveluostoihin kulttuuri- ja tapahtuma-alalta. Rahalla on jo tuotettu ohjelmaa esimerkiksi kesällä 2021 toteutetulle Kasarmitorin terassille ja tuettu helsinkiläisten tapahtumajärjestäjien terveysturvallisuussuunnitelmia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on toimintakatteeseen sidottu, nettobudjetoitu toimiala. Tämä tarkoittaa, että toimialan on katettava omalla tulohankinnallaan noin 15 prosenttia menoista. Aloitteessa ehdotetaan, että toimialan tapahtumista ja palveluista poistettaisiin käyntimaksut yhden kuukauden ajalta. Toimialan keskimääräinen myyntitulojen eli sisäänpääsymaksujen ja myytyjen lippujen kuukausittainen tulo on noin 500 000 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että pääsymaksujen poistaminen vaikeuttaisi entisestään muiden, taloudellisilta edellytyksiltään selvästi kaupunkia heikompien kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoiden tilannetta ja voitaisiin katsoa kilpailun vääristämiseksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo myös, että ehdotus johtaisi moniin käytännön hallinnollisiin ongelmiin esimerkiksi jo maksettujen kausimaksujen korvaamisesta. Lautakunta näkee, että täyden maksuttomuuden sijaan hyviä ja saavutettavia elämyksiä voidaan tuottaa esimerkiksi alennuskampanjoilla ja teemapäivillä sekä korostamalla palveluissa tehtyjä terveysturvallisuustoimia. 

Kaupungin talousarvioon vuodelle 2022 on suunniteltu erillistä varausta koronasta palautumiseen. Yhdeksi selkeäksi kohteeksi on tunnistettu kulttuuri- ja tapahtuma-ala. Koronakriisin tuottamien vaikeuksien lisäksi on todennäköistä, että valtion veikkausvoittovaroista kulttuuri- ja vapaa-aikasektorille kanavoima rahoitus tulee heikkenemään lähivuosina. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee suunnittelemaan erillismäärärahan käyttöä yhdessä kumppaneiden kanssa tavalla, joka toisaalta auttaa yleisöjä palaamaan palvelujen pariin sekä rakentaa kumppaneille edellytyksiä toimia yhä vaikeutuvassa rahoitusympäristössä. Tämän työn osana voidaan myös miettiä koko elämysten tuottamisen kentän yhteisiä tapahtumallisia päiviä, joilla nostetaan paikallisylpeyttä ja Helsingin koko runsasta vapaa-ajan tarjontaa. Hyviä hetkiä tällaiseen ovat esimerkiksi Helsinki-päivä ja itsenäisyyspäivä sekä koulujen lomakaudet.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566