Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/8

 

2.2.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.01.2022 § 33

HEL 2021-004219 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi

10.01.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi