Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

2.2.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 45

HEL 2021-011338 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee Jaakko Heikkisen käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi