Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

2.2.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 46

HEL 2021-014117 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa Jami Haaviston luottamustoimien kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenenä sekä liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsee Antti Möllerin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

24.01.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta esittää Antti Mölleriä varajäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon.

17.01.2022 Pöydälle

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi