Helsingfors stad

Protokoll

1/2022

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Ändring av förvaltningsstadgan med anledning av bolagiseringen av trafikaffärsverket

HEL 2021-013729 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadgan för Helsingfors stad i enlighet med bilagan från och med 1.2.2022.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Hallintosääntöluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadsfullmäktige beslutade 22.9.2021 (282 §)

        att godkänna en överlåtelse av trafikaffärsverkets verksamhet, exklusive funktionerna som gäller metrons infra- och trafikantavtal, till ett aktiebolag (stadstrafikbolaget) som grundas för att omedelbart fortsätta affärsverkets affärsverksamhet, samt

        att godkänna att ett bolag för stadstrafik grundas och kapitaliseringen i samband med överföringen av trafikaffärsverkets funktioner.

Ändringar i förvaltningsstadgan

I stadens förvaltningsstadga ingår bestämmelser om trafikaffärsverket i 9 § och 13 § i kapitel 2, i 6 § i kapitel 4, i 7 § i kapitel 5 samt i 13 § och 14 § i kapitel 16.

På grund av bolagiseringen av HST:s all annan verksamhet utom metron behöver bestämmelserna i förvaltningsstadgan som gäller trafikaffärsverket ändras för att motsvara den ändrade situationen.

Följande ändringar behövs i förvaltningsstadgan:

13 § i kapitel 2 ändras enligt följande:

Direktionen för trafikaffärsverket svarar för uppgifterna i verksamhetsområdet för trafikaffärsverket som avses i 4 kap. 6 § 4 mom. Trafikaffärsverket hör till stadsmiljösektorn.

Direktionen har fem ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Stadsstyrelsen väljer ledamöterna och ersättarna i direktionen för sin mandattid. Stadsstyrelsen väljer dessutom en ordförande och en vice ordförande för direktionen bland dess ordinarie ledamöter.

6 § i kapitel 4 ändras enligt följande:

Stadsmiljösektorn sköter planeringen, byggandet och underhållet av stadsmiljön och erbjuder stadsmiljötjänster. Stadsmiljösektorn lyder under stadsmiljönämnden, frånsett räddningsverket och trafikaffärsverket.

Stadsmiljösektorn består av tre servicehelheter:

1 Servicehelheten markanvändning och stadsstruktur, som ansvarar för att skapa och tillhandahålla verksamhetsförutsättningar för att stadsmiljön ska utvecklas och vara trivsam och för att strukturerna i den ska vara funktionella

2 Servicehelheten byggnader och allmänna områden, som ansvarar för att stadsmiljön blir byggd och är användbar

3 Servicehelheten tjänster och tillstånd, som tillhandahåller stadsmiljötjänster.

Till stadsmiljösektorn hör dessutom räddningsverket, som sköter räddningsväsendet och producerar prehospital akutsjukvård i den omfattning som överenskommits med den som ordnar vården. Räddningsverket lyder under räddningsnämnden.

Till stadsmiljösektorn hör också trafikaffärsverket, som sköter metrotrafiken och infrastrukturen för kollektivtrafik i samband med metron. Trafikaffärsverket lyder under direktionen för trafikaffärsverket. Affärsverket använder namnet HST i sin verksamhet.

13 § i kapitel 16 ändras enligt följande:

Direktionen för trafikaffärsverket, om inget annat föreskrivs om befogenheterna, godkänner stadens metrotrafikstadga.

14 § i kapitel 16 ändras enligt följande:

Direktören för trafikaffärsverket, om inget annat föreskrivs om befogenheterna,

1 gör verksamhetsutövarens anmälan om att bedriva metrotrafik enligt lagen om transportservice och svarar för att verksamhetsutövaren upprätthåller säkerhetsstyrningssystemet enligt lagen

2 gör bannätsförvaltarens anmälan om förvaltning av metrobannät enligt spårtrafiklagen och svarar för att bannätsförvaltaren upprätthåller säkerhetsstyrningssystemet enligt lagen

3 ansöker på stadens vägnar om statsandelar och statsstöd och därmed jämförbara förmåner som ingår i affärsverkets verksamhetsområde, dock inte om medel från Europeiska unionen, samt för stadens talan i dessa frågor.

Direktören för trafikaffärsverket, om inget annat föreskrivs om befogenheterna, beslutar om eller godkänner grunder för och gränser inom vilka en tjänsteinnehavare beslutar

1 föra stadens och direktionens talan vid omprövning av beslut som fattats av direktionen och trafikaffärsverkets tjänsteinnehavare, om tjänsteinnehavaren instämmer med det beslut som omprövningen gäller

2 ta emot stämningar och föra trafikaffärsverkets talan i domstolar, hos förvaltningsmyndigheter och vid förrättningar, med undantag för ärenden som gäller bevakning av fordringar vid konkurser och exekutiva auktioner, företagssanering och skuldsanering för privatpersoner.

Avslutningsvis

Ändringarna i förvaltningsstadgan träder i kraft samtidigt som en del av HST:s funktioner överförs till stadstrafikbolaget enligt stadsfullmäktiges beslut, alltså från och med 1.2.2022.

Förslaget till ändring av förvaltningsstadgan har behandlats i stadgearbetsgruppen i samband med förberedelserna inför bolagiseringen av HST 9.8.2021.

Stadsstyrelsen ska separat besluta om utnämningen av direktionen för trafikaffärsverket som är mindre än det nuvarande, och vars verksamhet inleds 1.2.2022.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Hallintosääntöluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

HST

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 911

HEL 2021-013729 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisesti 1.2.2022 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566