Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2021-013876 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Otto Merelle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

        valitsi Maarit Vierusen varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.  

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 3.12.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi konsernijaosto ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.

Kaupunginvaltuusto on 2.8.2021 tekemällään päätöksellä valinnut konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi. Päätöksen mukaan jaostoon on valittu jäseniksi viisi naista ja neljä miestä sekä varajäseniksi kolme naista ja kuusi miestä.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Jaoston kohdalla tasa-arvolain mukainen kiintiö lasketaan jäsenten ja varajäsenten osalta erikseen. Tämän hetkinen sukupuolijakauma ei siten täytä tasa-arvolain vaatimuksia.

Otto Meri on 3.12.2021 pyytänyt eroa jaoston varajäsenen luottamustoimesta sillä perusteella että sukupuolijakauma ei täytä tasa-arvolain edellytyksiä.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 3.12.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 3

HEL 2021-013876 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Otto Merelle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

        valitsee Maarit Vierusen varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.  

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566