Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Hallintosäännön muuttaminen liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyen

HEL 2021-013729 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisesti 1.2.2022 lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintosääntöluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 (282 §)

        hyväksyä liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtämisen metron infra- ja liikennöintisopimukseen liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle (kaupunkiliikenneyhtiö), sekä

        hyväksyä kaupunkiliikenneyhtiön perustamiseen ja liikenneliikelaitoksen toimintojen siirtoon liittyvät pääomajärjestelyt.

Hallintosäännön muutokset

Kaupungin hallintosäännössä on liikenneliikelaitosta koskevia määräyksiä 2 luvun 9 §:ssä ja 13 §:ssä, 4 luvun 6 §:ssä, 5 luvun 7 §:ssä sekä 16 luvun 13 §:ssä ja 14 §:ssä.

HKL:n muun kuin metroon liittyvän toiminnan yhtiöittämisen johdosta liikenneliikelaitosta koskevia hallintosäännön määräyksiä on tarpeen muuttaa vastaamaan muuttuvaa tilannetta.

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä seuraavat muutokset:

2 luvun 13 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta huolehtii 4 luvun 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun liikenneliikelaitoksen toimialan mukaisista tehtävistä. Liikenneliikelaitos kuuluu kaupunkiympäristön toimialaan.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee johtokunnan varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

4 luvun 6 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa kaupunkiympäristön palveluja. Kaupunkiympäristön toimiala toimii, lukuun ottamatta pelastuslaitosta ja liikenneliikelaitosta, kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa.

Kaupunkiympäristön toimiala jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen:

1 Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus, joka vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle

2 Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus, joka vastaa kaupunkiympäristön rakentamisesta sekä käytettävyydestä

3 Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, joka tuottaa kaupunkiympäristön palveluja.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu lisäksi pelastuslaitos, joka huolehtii pelastustoimesta sekä tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Pelastuslaitos toimii pelastuslautakunnan alaisuudessa.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu myös liikenneliikelaitos, joka huolehtii metroliikenteestä sekä siihen liittyvästä joukkoliikenneinfrastruktuurista. Liikenneliikelaitos toimii liikenneliikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä HKL.

16 luvun 13 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kaupungin metroliikennesäännön.

16 luvun 14 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikenneliikelaitoksen johtaja

1 tekee liikenteen palveluista annetun lain mukaisen toiminnanharjoittajan ilmoituksen metroliikenteen harjoittamisesta ja vastaa lain mukaisesta toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän ylläpidosta

2 tekee raideliikennelain mukaisen rataverkon haltijan ilmoituksen metrorataverkon hallitsemisesta ja vastaa lain mukaisesta rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmän ylläpidosta

3 hakee kaupungin puolesta liikelaitoksen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikenneliikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää,

1 käyttää kaupungin ja liikenneliikelaitoksen johtokunnan puhevaltaa johtokunnan ja liikenneliikelaitoksen viranhaltijoiden päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa, mikäli hän yhtyy muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen

2 ottaa vastaan haasteita ja käyttää liikenneliikelaitoksen puhevaltaa tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa ja toimituksissa lukuun ottamatta saatavien valvomista konkurssi- ja pakkohuutokauppa-asioissa sekä yrityssaneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevia asioita.

Lopuksi

Hallintosääntömuutokset tulevat voimaan samaan aikaan, kun HKL:n toimintoja siirtyy kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella kaupunkiliikenneyhtiölle eli 1.2.2022 lukien.

Hallintosäännön muutosehdotus on käsitelty sääntötyöryhmässä HKL:n yhtiöittämisvalmistelujen yhteydessä 9.8.2021.

Kaupunginhallitukselle tuodaan erikseen päätettäväksi 1.2.2022 eteenpäin toimivan nykyistä pienemmän liikenneliikelaitoksen johtokunnan nimeämistä koskeva asia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintosääntöluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 911

HEL 2021-013729 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisesti 1.2.2022 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566