Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2021

1 (6)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/23

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 405

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamisesta

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, miten sosiaali- ja terveyslautakunta voi käytännössä seurata HUS:n kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamiseksi korjaavien toimenpiteiden etenemistä. (Silja Borgarsdóttir Sandelin)

 

Käsittely

 

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelin ehdotti valtuutettu Eva Biaudet´n kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, miten sosiaali- ja terveyslautakunta voi käytännössä seurata HUS:n kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamiseksi korjaavien toimenpiteiden etenemistä.

 

Valtuutettu Sinikka Vepsä ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siihen, että Helsinki HUS:n suurimpana omistajakuntana kiinnittää huomiota siihen, että kuntalaisten käytössä ovat laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut sekä ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. HUS:n talouteen liittyvässä päätöksenteossa tulee Helsingin ja Helsingin edustajien kiinnittää huomiota henkilöstön työhyvinvointiin sekä nykyistä kilpailukykyisemmän palkkatason luomiselle.

 

Puheenjohtaja totesi, ettei toivomusponsi liity käsiteltävänä olevaan asiaa eikä toivomuspontta oteta näin ollen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

18 äänestys

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 75
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Tyhjä: 8
Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Marko Kettunen, Laura Korpinen, Otto Meri, Mika Raatikainen, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara

Poissa: 2
Jussi Halla-aho, Sanna-Leena Perunka

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite

2

HUSin lausunto 9.8.2021_ (1)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelin ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan toimenpiteitä kätilöiden työympäristön parantamiseksi ja työsuhteiden ketjuttamisen lopettamiseksi. 

Kätilöt työskentelevät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa. HUSin antaman lausunnon mukaan kätilöiden esittämiin huoliin on suhtauduttu erittäin vakavasti ja tilanteen haasteet on tunnistettu. Korjaavina toimenpiteinä on ryhdytty mm. synnytyssalien käyttöasteen tilannekuvan luomiseen, vakanssien lisäämiseen, sisäisen sijaispoolin perustamiseen ja vakituisten vuosilomasijaisten määrän lisäämiseen. Naistenklinikan henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden parantamisella on merkitystä sekä henkilökunnalle että palveluiden laatuun. Helsinki seuraa siksi tarkasti, miten HUS:in kehittämistoimenpiteet etenevät ja vaikuttavat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa vahvistetaan palvelujen järjestäjäroolia ja kehitetään palvelutuotannon ohjausta. Henkilöstön työhyvinvointiin liittyviin asioihin kiinnitetään jatkossa laaja-alaisesti huomiota.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite

2

HUSin lausunto 9.8.2021_ (1)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 24.11.2021 § 379

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 821

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

08.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluiden neljännen kappaleen loppuun:
Naistenklinikan henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden parantamisella on merkitystä sekä henkilökunnalle että palveluiden laatuun. Helsinki seuraa siksi tarkasti, miten HUS:in kehittämistoimenpiteet etenevät ja vaikuttavat.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.10.2021 § 240

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Silja Sandelin Borgasdottirin ja 15 muun valtuutetun kätilöiden työympäristöä koskevaan aloitteeseen:

”Aloitteessa edellytetään Helsingin kaupungin ja HUSin Helsingin edustajien ryhtyvän toimiin HUSin toimintatapojen ja kätilöiden työympäristön parantamiseksi sekä työsuhteiden vuosikautisten ketjuttamisen lopettamiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa esille nostettu kätilöiden työskentely tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa ja muun muassa henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat ovat kätilöiden osalta työnantajan eli HUSin vastuulla.

HUSin aloitteeseen antaman lausunnon mukaan tunnistettujen haasteiden perusteella on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.

Helsingin kaupunki on kehittämässä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistoimintaa osana tulevaa sote-uudistusta. Järjestäjäroolia tullaan vahvistamaan ja lisäksi palvelutuotannon ohjausta kehitetään. Palvelutuotannon ohjauksessa kiinnitetään laaja-alaisemmin huomiota muun muassa henkilöstön työhyvinvointiin liittyviin asioihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työympäristöllä ja työskentelyolosuhteilla on merkittävä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja.”

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Annamari Rinne, työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 310 24044

annamari.rinne(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566