Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2021

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 391

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Kluuvi, Kaisaniemenpuisto)

HEL 2021-006386 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti liitteen 1 mukaiselle, noin 2 242 m²:n suuruiselle Helsingin kaupungin 2. kaupunginosassa (Kluuvi) puistoalueella 91-2-9903-10 sijaitsevalle määräalalle vuokrausperiaatteet seuraavasti:

        vuokra-aika on 31.12.2071 saakka

        määräalan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 49,27 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa tammikuun 2021 indeksin pisteluvun 1987 mukaista 979 euroa/k-m²

        muutoin noudatetaan liitteenä 2 olevan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen ehtoja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 vuokra-aluekartta Kaisaniemi

2

Liite 2_26187

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa oleva vuokrasopimus

Alue on vuokrattu kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikön päätöksellä 11.3.2021 § 21 Tee- ja Kahvihuone Helmi Oy:lle ajalle 1.4.2021–31.3.2051 kahvila-/ravintolatoimintaa varten. Määräala on noin 2 242 m²:n suuruinen ja se sijaitsee Kaisaniemenpuistossa.

Voimassa olevan maanvuokrasopimuksen mukaan vuokra-aikaa jatketaan vuoden 2071 loppuun saakka, mikäli kaupunginvaltuusto vahvistaa määräalalle myöhemmin vuokrausperiaatteet 31.12.2071 saakka. Riittävän pitkä vuokra-aika on tarpeen vuokra-alueella sijaitsevan, suojellun rakennuksen huomattavia kustannuksia aiheuttavan kunnostuksen takia.

Asemakaava ja alueella sijaitseva rakennus

Vuokra-alue on asemakaavassa nro 11808 puistoaluetta (VP/s, Kaisaniemenpuisto) ja sille on osoitettu rakennusala ravintolarakennukselle (Ka1). Vuokra-alueella sijaitsee noin 726 k-m²:n suuruinen rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas ravintolarakennus (Ravintola Kaisaniemi), joka on kaavassa osoitettu suojeltavaksi merkinnällä sr-1. Rakennus on huonokuntoinen ja se vaatii merkittäviä korjauksia.

Helsingin kaupunki on myynyt rakennuksen Tee- ja Kahvihuone Helmi Oy:lle tontit -yksikön päällikön päätöksellä 11.3.2021 § 22.
Rakennuksen ostaja kunnostaa tilat kahvila-/ravintolatoimintaa varten.

Vuokrausperiaatteet

Vuokra-aika on noin 50 vuotta, siten että vuokrasopimus tehdään 31.12.2071 saakka.

Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 49,27 euroa. Hintatasossa 1/2021 (ind. pisteluku 1987) määräalan kerrosneliömetrihinta on 979 euroa.

Määräalan vuosivuokra perustuu pääoma-arvoon (979 euroa/k-m²), käytettyyn rakennusoikeuteen (ravintolarakennus 726 k-m²) ja kaupunginvaltuuston päättämään (1.10.1980 asia nro 18) viiden prosentin vuotuiseen tuottoon. Vuosivuokra on tällä hetkellä noin 35 538 euroa.

Vuosivuokra on markkinaehtoinen. Vuosivuokrasta on pyydetty ulkopuolisen asiantuntijan arviolausunto, joka on oheismateriaalissa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 vuokra-aluekartta Kaisaniemi

2

Liite 2_26187

Oheismateriaali

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 892

HEL 2021-006386 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa liitteen 1 mukaiselle, noin 2 242 m²:n suuruiselle Helsingin kaupungin 2. kaupunginosassa (Kluuvi) puistoalueella 91-2-9903-10 sijaitsevalle määräalalle vuokrausperiaatteet seuraavasti:

        vuokra-aika on 31.12.2071 saakka

        määräalan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 49,27 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa tammikuun 2021 indeksin pisteluvun 1987 mukaista 979 euroa/k-m²

        muutoin noudatetaan liitteenä 2 olevan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen ehtoja.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 559

HEL 2021-006386 T 10 01 01 02

Kaisaniemenranta 6

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamista karttaliitteen 1 mukaiselle, noin 2 242 m²:n suuruiselle määräalalle Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi) puistoalueesta 91-2-9903-10 seuraavin ehdoin:

- Määräalan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 49,27 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa tammikuun 2021 indeksin pisteluvun 1987 mukaista 979 euroa/k-m².

- Vuokra-aika on 31.12.2071 saakka.

- Muutoin noudatetaan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen (liite 2) ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus tiimipäällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

L1102-9

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566