Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 386

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen valinta

HEL 2021-013382 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi Akseli Herlevin luottamustoimien varavaltuutettuna ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi Pertti Sivosen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Maarit Vierusen ehdotuksesta Pertti Sivosen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus 24.11.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainituille

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa Akseli Herlevin luottamustoimien varavaltuutettuna ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsee _________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Aleksi Herlevin (KOK) 2.8.2021 § 243 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäseneksi. Hän on 24.11.2021 ilmoittanut kotikuntansa vaihtumisesta.

Kuntalain (410/2015) 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus 24.11.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainituille

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 890

HEL 2021-013382 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa Akseli Herlevin luottamustoimien varavaltuutettuna ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsee _________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566