Helsingfors stad

Protokoll

22/2021

1 (10)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/24

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 406

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om en badstrand till området som blir ledigt efter Hanaholmens kraftverk

HEL 2021-007728 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Johanna Nuorteva understödd av ledamoten Nina Katariina Miettinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att inrätta en badplats på området, i samband med att detaljplanen för Hanaholmens område utarbetas. I utredningen ska man undersöka den mest ändamålsenliga platsen samt om denna badplats kan vara en badstrand, en lättare bryggkonstruktion eller en havsvattenbassäng eller en flytande bassäng som byggs av privat aktör enligt behov. Stadsfullmäktige hänvisar till den nya stadsstrategin enligt vilken man bör satsa på element i stadsmiljön som uppmuntrar till motion med låg tröskel.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

19 omröstningen

Ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Johanna Nuortevas hemställningkläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Fatim Diarra, Mia Haglund, Oona Hagman, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Kati Juva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Minja Koskela, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Sanna-Leena Perunka, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Mia Nygård-Peltola, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Blanka: 47
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Juha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Elina Valtonen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder möjligheten att inrätta en badstrand eller en annan badplats på området som blir ledigt efter att kraftverket stängs.

Detaljplaneläggningen för området som blir ledigt efter Hanaholmens kraftverk inleds under den närmaste tiden. I samband med detaljplaneläggningen kan man utreda placeringen av en badplats.

Åtgärderna för att göra vattenområdet bredvid Hanaholmens brygga tryggt för badande är krävande på grund av den stora höjdskillnaden mellan nivån på markytan och havsytan, vattnets djup och det stora vågsvallet. En sanering av området och en konstgjord sänkning är mycket dyra och svåra att genomföra.

Den bästa platsen för en eventuell badstrand är längst inne i Hanaholmens västra vik. Förhållandena för grundläggningsarbete i området är ändå en synnerligen stor utmaning både på grund av mark- och vattenkontamination samt när det gäller grundberedningen. I området pågår för tillfället sedimentundersökningar. Med dagvattnet sprids föroreningar i ökande takt såväl till bassängen som till botten av viken.

Stadsmiljönämnden har konstaterat i sitt utlåtande att det finns ett behov för att reda ut möjligheten till en enkel badplats, såsom exempelvis en badbrygga eller badtrappor, i samband med att Hanaholmen byggs. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker inte inrättandet av en badplats eftersom området är exceptionellt utmanande med tanke på säkerheten. Stranden är bråddjup och i närheten ligger farleder där vattentrafiken är livlig.

Den som upprätthåller en badplats har flera lagstadgade skyldigheter. Nya badplatser kan inte inrättas utan att det utreds om stället är tryggt, om vattnet är tillräckligt rent med tanke på att det ska gå att bada i vattnet, om trafiksäkerheten uppfylls och om stranden är tillgänglig för utryckningsfordon. Staden ansvarar som badstrandens upprätthållare för riskutvärdering, säkerhet samt identifiering av olägenheter  och eventuella risker för hälsa. Idrottstjänsterna bedömer att området som blir ledigt efter Hanaholmens kraftverk inte är tillräckligt tryggt för en allmän badplats.

En bättre lösning är i stället en tydligt avgränsad havsvattenbassäng eller en flytande badanläggning. Inrättandet av en sådan kan utredas i samband med detaljplaneläggningen, om en privat entreprenör hittas. I idrottstjänsternas investeringsprogram för de närmaste åren har det inte förberetts grundläggningskostnader för nya badplatser.

Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 24.11.2021 § 380

HEL 2021-007728 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 819

HEL 2021-007728 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

08.11.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleen 9 jälkeen:
"Kaupunginhallitus viittaa uuteen kaupunkistrategiaan, jonka mukaan matalan kynnyksen liikkumisen elementteihin on syytä panostaa kaupunkitilassa.

Kaupunginhallitus edellyttää, että Hanasaaren alueen asemakaavan laatimisen yhteydessä selvitetään, millä tavalla uimapaikka olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa alueelle. Selvityksessä tutkitaan tarkoituksenmukaisin paikka sekä se, tulisiko uimapaikka toteuttaa uimarantana, kevyempänä uimalaiturina tai tarvittaessa yksityisen toteuttajan avulla merivesialtaana tai kelluvana uimalana."

Kannattaja: Tuomas Rantanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 5
Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Tyhjä: 1
Elisa Gebhard

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä)

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 549

HEL 2021-007728 T 00 00 03

Hankenumero 5264_207

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hanasaaren voimalaitokselta aikaistetusti jo vuonna 2023 vapautuvan nykyisen hiilikasan alueen asemakaavoitus on vielä käynnistämättä, mutta se tullaan käynnistämään lähiaikoina. Alueelle on tarkoitus laatia asemakaavaa pääasiassa asuinkäyttöön ja uimarannan sijoittamista alueelle voidaan tutkia asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Sompasaarenaltaan puolella hiilien lastauslaiturina nykyisin toimivan Hanasaarenlaiturin viereisen vesialueen saattaminen turvalliseksi uintikäyttöön on maanpinnan ja merenpinnan suuren korkeuseron, veden syvyyden ja aaltoilun takia vaikeaa. Alueen puhdistaminen sekä keinotekoinen madaltaminen tulisivat erittäin kalliiksi ja olisivat vaikeasti toteutettavissa. 

Uimaranta saattaisi tulla kyseeseen lähinnä Hanasaaren länsipuoleisen lahden pohjukassa. Alueen pohjarakentamisolosuhteet ovat kuitenkin erityisen haastavat sekä maaperän ja veden epäpuhtauksien, että esirakentamisen osalta. Alueella on parhaillaan sedimenttitutkimukset tekeillä. Tällä hetkellä tiedetään, että huleveden mukana niin altaaseen kuin lahden pohjukkaankin kulkeutuu jatkuvasti jonkin verran lisää epäpuhtauksia.

Mikäli uimarantaa ei voida alueelle toteuttaa, jonkinlainen kelluva uimalaratkaisu saattaisi tulla kyseeseen.

Helsingin uuden kaupunkistrategian mukaan matalan kynnyksen liikkumisen elementteihin kuten laitureihin on syytä panostaa kaupunkitilassa. Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Hanasaaren rakentuessa alueelle on tarpeen tutkia sopivaa paikkaa kevyelle uimapaikalle esimerkiksi uimalaiturin tai uimaportaiden muodossa.

Käsittely

12.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Helsingin uuden kaupunkistrategian mukaan matalan kynnyksen liikkumisen elementteihin kuten laitureihin on syytä panostaa kaupunkitilassa. Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Hanasaaren rakentuessa alueelle on tarpeen tutkia sopivaa paikkaa kevyelle uimapaikalle esimerkiksi uimalaiturin tai uimaportaiden muodossa.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda Pasasen vastaehdotuksen.

05.10.2021 Pöydälle

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.10.2021 § 159

HEL 2021-007728 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla uimarannan ja -paikan perustamista Hanasaaren voimalaitoksen läheisyyteen. Aloitteessa ehdotettu alue on turvallisuusnäkökulmasta poikkeuksellisen haastava. Sen sijaan kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta puoltaa merivesialtaan perustamisen selvittämistä, mikäli hankkeelle löytyy yksityinen toimija ja toteuttaja.

Uusien uimapaikkojen perustamisen yhteydessä on keskeistä huomioida turvallisuuskysymykset. Uimarantojen ja -paikkojen kohdalla turvallisuuselementti korostuu Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011), joka määrää palveluntarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Lain mukaan palveluntarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit ja huolehtia siitä, ettei palvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Samaten lain mukaan uimapaikan turvallisuudesta tulee tehdä selvitys, josta ilmenee muun muassa, kuinka uimapaikka soveltuu sen lähiympäristöön, millaisia vaikutuksia uimapaikalla on liikenteeseen, ja miten hälytysajoneuvon pääsy uimapaikan läheisyyteen on järjestetty.

Uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua riskiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimintaan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta suoritetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee sisällyttää osaksi uimapaikan turvallisuusasiakirjaa.

Aloitteessa mainittu Hanasaaren voimalan ranta on saadun tiedon mukaan äkkisyvä, mikä jo itsessään on riskitekijä turvallisuuden kannalta. Lisähaasteita tuottaa Hanasaaren läheisyydessä olevat veneväylät ja vilkas vesiliikenne. Tällaisten paikkojen läheisyyteen ei liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan tule perustaa avoimia uimapaikkoja tai -rantoja. Ainoa riittävän turvallinen uimapaikka tämän kaltaiseen ympäristöön olisi erillinen ja selkeästi rajattu uimala (ks. liite). Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemystä puoltaa myös opetusministeriön uimapaikkojen rakentamiseen keskittyvä Liikuntapaikkajulkaisu 90.

Helsingissä sijaitsee tällä hetkellä 26 virallista uimarantaa. Suurinta osaa (25 kpl) näistä ylläpitää kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus. Yhden rannan ylläpito kuuluu Helsingin seurakuntayhtymälle. Lisäksi liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää viittä (5) muuta uimapaikkaa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta- ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava, mutta sitä on syytä edelleen vahvistaa alueilla, joilla uimapaikkoja ei ole tai niitä on väestömäärään nähden liian rajallisesti.

Liikuntapalvelukokonaisuuden lähivuosien investointiohjelmassa ei ole varauduttu uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin. Lisäksi on syytä huomioida, että uusien uimapaikkojen rakentaminen kasvattaa aina perustamiskustannuksien ohella liikuntapalvelukokonaisuuden käyttömenoja. Näin ollen ennen uusien liikunta- tai ulkoilupaikkojen rakentamispäätösten tekemistä tulisi pohtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen korottamista.

Käsittely

05.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Liikuntajohtaja Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esittelijänä toimi vs. liikuntajohtaja Petteri Huurre.

Vastaehdotus 1:
Lukas Korpelainen: Lisätään toisen kappaleen loppuun virke:

Sen sijaan kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta puoltaa merivesialtaan perustamisen selvittämistä, mikäli hankkeelle löytyy yksityinen toimija ja toteuttaja.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Vastaehdotus 2:
Lukas Korpelainen: Korvataan virke "Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta- ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava."  seuraavalla muotoilulla:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta- ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava, mutta sitä on syytä edelleen vahvistaa alueilla, joilla uimapaikkoja ei ole tai niitä on väestömäärään nähden liian rajallisesti.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Vastaehdotus 3:
Lukas Korpelainen: Lisätään toisen kappaleen loppuun virkkeet:

Mikäli alueelle ei löydy yksityistä toimijaa toteuttamaan merivesiallasta, tarkastellaan alueen rakentamisen yhteydessä muokattavan rantaviivan suunnittelussa mahdollisuutta myös julkiselle uimarannalle, jos vesialueen turvallisuusolosuhteet tässä yhteydessä muuttuvat. Huomioidaan lisäksi Hermanninrannan suunnitellun rakentamisen yhteydessä mahdollisuutta perustaa alueelle julkinen uimaranta.

Kannattaja: Mahad Ahmed

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Joel Harkimo, Teija Makkonen

Ei-äänet: 11
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikautakunta hyväksyi Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 2 - 11.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 3
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikautakunta hyväksyi Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 10. (3 tyhjää).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Joel Harkimo, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 6
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Lukas Korpelainen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 3 äänin 7 - 6.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Lukas Korpelaisen vastaehdotusten 1 ja 2 mukaisesti muutetun ehdotuksen.

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566