Helsingfors stad

Protokoll

22/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 387

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar

HEL 2021-011306 T 00 03 02

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar som avses i 84 § i kommunallagen.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Vilma Lamminpää, controller, telefon: +358931036581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Bilagor

1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 16.11.2021

2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 16.11.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i 84 § 2 mom. i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelserna för bindningar lämnas till revisionsnämnden, som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige minst två gånger om året. Den anmälningsskyldige ansvarar själv för att lämna en redogörelse för sina bindningar. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sin förtroendepost eller sitt uppdrag. Personen är också skyldig att utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna och korrigera felaktiga uppgifter.

Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inget annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller en uppgift som omfattas av skyldigheten för redogörelse upphör, ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

De som är skyldiga till redogörelse

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller borgmästaren, biträdande borgmästare, alla andra ledamöter och ersättare i stadsstyrelsen, ledamöter och ersättare i stadsstyrelsens sektioner, stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande, ordförande och vice ordförande för nämnder och sektioner samt ledamöter och ersättare i stadsmiljönämnden och dess sektioner.

Enligt Helsingfors stads rättstjänst är följande tjänsteinnehavare skyldiga att lämna en redogörelse för sina bindningar: föredragandena för stadsstyrelsen och dess sektioner och personerna som utses till deras ersättare, personerna som är föredragande i nämnderna och deras sektioner och personerna som utses till deras ersättare. Att vara ersättare för föredragandens ersättare gör inte personen skyldig att lämna en redogörelse för sina bindningar, om personen i fråga i praktiken aldrig är föredragande.

Läget för redogörelser för bindningar vid Helsingfors stad 16.11.2021

Det finns 112 redogörelseskyldiga förtroendevalda. De förtroendevaldas meddelade uppgifter utgör bilaga 1. Det finns 146 redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare. Tjänsteinnehavarnas meddelade uppgifter utgör bilaga 2.

Efter att den nya fullmäktigeperioden inletts har alla redogörelseskyldiga förtroendevalda lämnat en ny redogörelse för sina bindningar. Detta gäller även dem som redogjort för sina bindningar under föregående fullmäktigeperiod.

De uppdaterade redogörelserna för bindningar publiceras på stadens internetsida på adressen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/muutoksenhaku-paatoksiin/sidonnaisuusilmoitukset/

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Vilma Lamminpää, controller, telefon: +358931036581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Bilagor

1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 16.11.2021

2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 16.11.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 16.11.2021 § 97

HEL 2021-011306 T 00 03 02

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566