Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2021

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/21

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 371

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kaupungin ydinkeskustaan kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen

HEL 2021-005577 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

2

Lausunto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 28.10.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että ydinkeskustan alueelle julkisen liikenteen solmukohtiin järjestettäisiin elektroniikkaromun ja metallin kierrätyskontteja, jotta alueen asukkaat saisivat sujuvasti paikan kierrättää myös autottomissa talouksissa. Perinteinen kiertävä romun keräys tapahtuu myös liian harvoin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vastaa asumisesta syntyvän jätteen keräyksen järjestämisestä toimialueellaan. HSY vastaa myös kiertävän keräyksen organisoinnista. Suuren metalliromun sekä sähkö- ja elektroniikkaromun keräysverkostona toimivat Sortti-asemat, joita on alueella viisi. Lisäksi metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkaromua (SER-romua) kerätään keväisin HSY:n järjestämällä keräysautokierroksella, joka pysähtyy lähes 300 paikassa. Helsingissä pysähdyspaikkoja on ollut 116 kappaletta.

Pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräyksissä edellytetään pienmetallin keräämistä erilleen kaikissa yli viiden asunnon kiinteistöissä eli kantakaupungin alueella lähes kaikki asuinkiinteistöt ovat keräyksen piirissä. Lisäksi pienmetallia voi toimittaa Rinki-Ekopisteverkoston pisteisiin.

Vastuu SER-romun jätehuollosta kuuluu jätelain perusteella  tuottajille eli sähkölaitteiden myyjille ja maahantuojille. SER-tuottajilla on velvollisuus järjestää kotitalouksien käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanotto ja jätehuolto. Pieniä sähkölaitteita (alle 25 cm) voi toimittaa niitä myyviin suurempiin liikkeisiin ilman uuden laitteen ostovelvoitetta ja suuria laitteita otetaan niissä vastaan uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä. Kantakaupungin alueella on useita tällaisia liikkeitä.

Autottomia asukkaita varten HSY on toteuttanut Nouto-Sortti-palvelun. Maksullisella Nouto-Sortti-palvelulla asukkaan kotoa noudetaan esimerkiksi isommat kodinkoneet tai huonekalut. 

Kierrätysmahdollisuuksien lisääminen edesauttaa jätelain velvoitteiden noudattamista. Keräystoiminta on kuitenkin järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ydinkeskusta-alueen tehokas maankäyttö ja kaupunkikuvalliset vaatimukset asettavat haasteita sopivien  kierrätyspaikkojen löytämiselle. Keskustan ja kantakaupungin valmiissa kaupunkirakenteessa ja jo moneen käyttöön osoitetussa katutilassa ei ole mahdollisuuksia mittavien keräyskonttien sijoittamiselle. Lisäksi HSY katsoo, että kantakaupungin alueelle ei ole tarpeen lisätä erillisiä HSY:n ylläpitämiä metalliromun tai SER:n keräyspisteitä. SER-tuottajien vastuulla on järjestää vastaanottopaikat siten, että ne ovat vaivattomasti saavutettavissa jätteen haltijoille.

Osa sähkö- ja elektroniikkaromusta luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, joten niiden keräyspaikkojen tulee olla valvottuja. Katutilassa ympärivuorokautinen valvonta ei käytännössä ole mahdollista. Keräyspisteet tulisi sijoittaa alueella tonttien puolelle, joihin kulku voidaan järjestää valvotusti.

HSY seuraa palvelutarvetta jatkuvasti ja kehittää palveluitaan tarvetta vastaavasti. HSY selvittää parhaillaan vaarallisen jätteen kiertävän keräyksen toteuttamista palvelemaan erityisesti niitä alueita, joille on ollut vaikea löytää vaarallisen jätteen konttien sijoituspaikkoja, kuten kantakaupungin alue.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja HSY:n lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

2

Lausunto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 28.10.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 811

HEL 2021-005577 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 575

HEL 2021-005577 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Jätehuollon järjestämisvastuu on kunnan jätehuoltoviranomaisella, jona Helsingissä toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). HSY vastaa myös kiertävän keräyksen organisoinnista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii jätelakia (646/2011)valvovana viranomaisena eikä näin ollen voi toimia jätehuoltoa järjestävänä tahona.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset edellyttävät pienmetallin keräämistä erilleen kaikissa yli viiden asunnon kiinteistöissä eli lähes kaikki keskusta-alueen asuinkiinteistöt ovat em. velvoitteen piirissä. Kookkaampaa metalliromua, jota ei kiinteistökohtaisiin astioihin saa laittaa, HSY ottaa tällä hetkellä vastaan keräysautoihinsa sekä Sortti-asemille. 

Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) kuuluu jätelain 6. luvun mukaisen tuottajavastuun piiriin eli näiden jätteiden tuottajilla on ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto. Myös HSY järjestää tätä täydentävää SER-vastaanottoa Sortti-asemilla ja kiertävillä keräysautoilla. Pieniä sähkölaitteita (alle 25 cm) voi toimittaa niitä myyviin suurempiin liikkeisiin ilman uuden laitteen ostovelvoitetta ja suuria laitteita otetaan niissä vastaan uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä. Kantakaupungin alueella on useita tällaisia liikkeitä.

Kierrätysmahdollisuuksien lisääminen edesauttaa jätelain velvoitteiden noudattamista, joten keräyskonttien tms. uusien kierrätyspisteiden järjestäminen ydinkeskustan alueelle on Helsingin kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Keräystoiminta tulee kuitenkin järjestää siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ydinkeskusta-alueen tehokas maankäyttö ja kaupunkikuvalliset kysymykset asettavat haasteita sopivien uusien kierrätyspaikkojen löytämiselle. Keskustan ja kantakaupungin valmiissa kaupunkirakenteessa ja jo moneen käyttöön osoitetussa katutilassa ei ole mahdollisuuksia mittavien keräyskonttien sijoittamiselle.

Osa sähkö- ja elektroniikkaromusta luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, joten niiden keräyspaikkojen tulee olla valvottuja. Myös suurikokoisen metalliromun keräyspisteiden tulisi olla valvottuja tapaturmien sekä keräyspisteillä tapahtuvan arvometallien varkauksien ja siitä seuraavan roskaantumisen ehkäisemiseksi. Katutilassa ei ole käytännössä mahdollisuutta keräyspisteiden ympärivuorokautiselle valvonnalle. Keräyspisteet tulisi sijoittaa alueella tonttien puolelle, joihin kulku voidaan järjestää valvotusti.

Jätteen ammattimaisen keräyspisteen perustaminen edellyttää jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen tekemistä kunnan viranomaiselle.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Petri Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32009

petri.puttonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566