Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2021

1 (6)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 362

Feministisen puolueen ryhmäaloite antirasistisen strategian laatimiseksi Helsingille

HEL 2021-007396 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Jussi Halla-aho ehdotti valtuutettu Mikko Paunion kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että:

Poistetaan virkkeet: ”Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.”

Tilalle virke: "Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta."

6 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan, EI-ehdotus: Esitys palautetaan valmisteltavaksi valtuutettu Jussi Halla-Ahon ehdottamin perustein.

Jaa-äänet: 66
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Eeva Kärkkäinen, Noora Laak, Heimo Laaksonen, Anna Lemström, Minna Lindgren, Ajak Majok, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Feniks Willamo

Ei-äänet: 15
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Seida Sohrabi

Poissa: 4
Harry Bogomoloff, Timo Harakka, Sanna-Leena Perunka, Mirita Saxberg

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Valtuutettu Seida Sohrabi ehdotti valtuutettu Dani Niskasen kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää, että Helsinki katsoisi mahdollisuutta laatia rasisminvastainen strategia, ei antirasistinen strategia. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tulee edistää Helsingissä. Sitä ei kuitenkaan edistetä antirasismilla, joka on latautunut termi. Antirasismi on puolueellinen, toisia syrjivä ja toisia uhriuttava arvo. Antirasismi ei edistä oikeudenmukaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita, vaan on osa syrjivää woke-kulttuuria ja ideologiaa nimeltä intersektionaalinen feminismi. On loukkaavaa kutsua ihmisiä rodullistetuiksi. Ihminen edustaa omaa yhtä rotua nimeltä homo sapiens.

Helsingin kaupungin pitää edistää myös jatkossakin yhdenvertaisuutta, mahdollisuuksien tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Se tehdään lisäämällä ymmärrystä, kunnioitusta ja syrjimättömyyttä. Kaikkea sitä mikä luo enemmän hyvää kuin huonoa. Feministisen puolueen ryhmäaloitteessa on paljon hyvää, jota allekirjoitan. Isoin ongelma siinä on kuitenkin sanat antirasismi ja rodullistettu. Rasismia ei kitketä pakolla eli velvoittamalla toimimaan ja syyllistämällä tiettyjä etnisiä ryhmiä ja samalla tekemällä oletuksia kokonaisista kansanryhmistä. Tällainen vaatimus ampuu itseään jalkaan eli nimenomaan lisää rasismia.

Kaupungin toimielimien ei tule ryhtyä aloitteen johdosta toimiin edistää antirasismia.

7 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Esitys palautetaan valmisteltavaksi valtuutettu Seida Sohrabin ehdottamin perustein.

Jaa-äänet: 62
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Eeva Kärkkäinen, Noora Laak, Anna Lemström, Minna Lindgren, Ajak Majok, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Feniks Willamo

Ei-äänet: 13
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Seida Sohrabi

Tyhjä: 6
Maaret Castrén, Marko Kettunen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Sari Sarkomaa, Maarit Vierunen

Poissa: 4
Harry Bogomoloff, Oona Hagman, Timo Harakka, Sanna-Leena Perunka

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Feministisen puolueen ryhmäaloite 16.06.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Feministisen puolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että Helsinki laatii antirasistisen strategian ja toimintasuunnitelman.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsikoitu ryhmäaloitteeksi.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:ssä säädetään viranomaisen velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta. Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Viranomaisella on myös oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt valtuustokaudelle 2021-2025 kaupunkistrategian "Kasvun paikka". Strategia asettaa koko kaupunkiorganisaatiolle tavoitteita asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kielteisten ilmiöiden, kuten huono-osaisuuden ja rikollisuuden sekä segregaation torjumiseksi.

Strategian mukaisesti Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Helsinki panostaa kaikessa palvelutyössään erilaisten ihmisten kohtaamiseen. Sote- ja opetushenkilöstöä ja muita lapsiperheiden kanssa työskenteleviä koulutetaan kohtaamaan erilaisia perheitä entistä sensitiivisemmin muun muassa tunnistamaan ja purkamaan rasismia.

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 asettanut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan, jonka tehtävänä on muun muassa edistää, seurata ja arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista sekä yhdenvertaisuuslaissa määritettyihin syrjintäperusteisiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

Kaupunginhallituksessa hyväksyttiin 9.3.2020 Helsingin kaupungin palveluiden yhdenvertaisuussuunnitelma "Ihmisoikeuksien Helsinki". Suunnitelman toteuttamista seurataan ja etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Rasismin ja sen aiheuttamien kielteisten seurausten torjuminen on tärkeässä osassa kaupunkistrategiaa, kaupungin palveluiden suunnittelua sekä henkilöstöön kohdistuvaa ohjeistusta. Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Feministisen puolueen ryhmäaloite 16.06.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 850

HEL 2021-007396 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Feministisen puolueen ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

15.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Viimeinen lause: ”Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta.”

Korvataan lauseella: ”Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.”

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Viimeinen lause: ”Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta.” Korvataan lauseella: ”Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.”

Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 10 - 1 (tyhjiä 4).

08.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566