Helsingfors stad

Protokoll

21/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 355

Överskridning av anslag i 2021 års budget

HEL 2021-012101 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade att bemyndiga stadsmiljönämnden att överskrida anslag i 2021 års budget enligt följande:

Överskridningarna av anslagen för driftsekonomin uppgår till sammanlagt 8 725 004 euro.

Budgetmomentet 3 10 04 Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM
anslag i budgeten 207 818 000 euro
anslaget överskrids med 8 725 004 euro

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Kanto, projektchef, telefon: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I budgeten 2021 uppgick reserveringarna för betalningsandelen till samkommunen HRT till 205 675 000 euro. Enligt verksamhets- och ekonomiplanen 2021–2023, som HRT:s styrelse godkände 27.10.2020, fakturerar HRT Helsingfors stad för den kommunala andelen på 214 400 004 euro. Överskridningen på 8 725 004 euro är en följd av nedgången i antalet passagerare som coronapandemin orsakat.

Enligt delårsrapporten 2/2021, som HRT:s styrelse behandlade 5.10.2021, har utvecklingen under det innevarande året fortfarande vilat på en mycket ostadig grund på grund av coronapandemin. Antalet passagerare, som sjunkit drastiskt på grund av pandemin, har inte återhämtat sig under det innevarande året i enlighet med förväntningarna i budgeten. Verksamhetskostnaderna har anpassats inom de gränser som trafikeringsavtalet medger, medan man ändå samtidigt har strävat efter att bevara trafikens servicenivå. Å andra sidan har särskilt höjningen av priserna på bränslen och övrig energi ökat kostnaderna för trafikeringen. Det är sannolikt att antalet passagerare och försäljningen kommer att bli lägre än uppskattningarna. Statens coronastöd till HRT på 69,3 miljoner euro förväntas inte täcka hela det uppkomna underskottet. Räkenskapsperiodens resultat beräknas utvisa ett underskott på 17,9 miljoner euro.

Anslaget bör få överskridas med 8 725 004 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Kanto, projektchef, telefon: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Kymp/förvaltnings- och stödtjänster

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 798

HEL 2021-012101 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitys on yhteensä 8 725 004 euroa.

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
määräraha talousarviossa 207 818 000 euroa
määrärahan ylitys 8 725 004 euroa

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566