Helsingfors stad

Protokoll

21/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/18

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 368

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om firande av dagen för transpersoners synlighet

HEL 2021-006115 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 19.05.2021 Diarra Fatim Transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioiminen liputtamalla

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatim Diarra och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors reder ut möjligheten att flagga med transflaggan till äran av den internationella dagen för synliggörande av transpersoner den 31 mars.

Denna festdag fäster uppmärksamheten vid transpersonernas prestationer, vardag och människorättigheter. Temadagen har firats sedan 2009.

Helsingfors stad följer inrikesministeriets anvisningar, direktiv och rekommendationer för flaggning. Borgmästaren har fattat ett beslut (19.1.2021, § 9) om separata anvisningar för flaggning vid Helsingfors stad.

Staden flaggar med en rad flaggor i samband med Helsingfors Pridevecka framför stadshuset. Utöver stadshuset flaggas årligen med Pride-flaggan även vid flera fastigheter för kultur- och fritidssektorn, såsom vid bibliotek, kulturhus och idrottsplatser.

År 2020 var staden det första offentliga aktören i Finland som synligt tog i bruk den progressiva Prideflaggan och använder den också i fortsättningen vid evenemanget Helsinki Pride. Genom att flagga med den progressiva Prideflaggan lyfter Helsingfors fram minoriteterna inom regnbågsminoriteten, i synnerhet de rasifierade regnbågsmänniskorna och transpersonerna, och på så sätt visar  staden att den förbinder sig att främja likabehandling och jämställdhet bland alla helsingforsbor.

Staden får regelbundet önskemål om att beakta olika speciella datum genom att flagga. För att bevara flaggningens särskilda karaktär och behandla dem som utarbetat förslagen lika, anses det inte vara ändamålsenligt att öka antalet särskilda flaggningsdagar.

Med hänvisning till allt som nämns ovan är det inte motiverat att flagga på den internationella dagen för synliggörande av transpersoner.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 19.05.2021 Diarra Fatim Transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioiminen liputtamalla

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 852

HEL 2021-006115 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Fatim Diarran aloitteen loppuun käsitellyksi.

08.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566