Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/18

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 368

Valtuutettu Fatim Diarran aloite transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioimiseksi liputtamalla

HEL 2021-006115 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 19.05.2021 Diarra Fatim Transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioiminen liputtamalla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää mahdollisuudet liputtaa translipulla 31. maaliskuuta vietettävänä transihmisten näkyvyyden juhlapäivänä.

Juhlapäivä kiinnittää huomiota transihmisten saavutuksiin, arkeen ja ihmisoikeuksiin. Teemapäivää on vietetty vuodesta 2009.

Helsingin kaupunki noudattaa sisäministeriön antamia liputukseen liittyviä ohjeita, määräyksiä ja suosituksia. Liputuksesta Helsingin kaupungilla on annettu pormestarin päätöksellä (19.1.2021, § 9) erilliset ohjeet.

Kaupunki liputtaa Helsinki Pride-viikon yhteydessä kaupungintalon edustan lippurivissä. Vuosittainen Pride-liputus toteutetaan kaupungintalon lisäksi useissa Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kiinteistöissä, kuten kirjastoissa, kulttuuritaloissa ja liikuntapaikoilla.

Vuonna 2020 kaupunki otti ensimmäisenä julkisena tahona Suomessa näkyvästi käyttöön progressiivisen Pride-lipun ja käyttää sitä myös jatkossa Pride-tapahtuman yhteydessä. Progressiivisen Pride-lipun käytöllä Helsinki huomioi sateenkaarivähemmistön sisällä olevat vähemmistöt, erityisesti rodullistetut sateenkaari-ihmiset ja transihmiset, ja viestii näin sitoutumistaan kaikkien helsinkiläisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Kaupunki saa säännöllisesti toiveita erilaisten merkkipäivien huomioimisesta erityisliputuksella. Jotta liputuksen erityisluonne säilyisi ja jotta kaupunki kohtelisi ehdotusten tekijöitä tasapuolisesti, ei eritysliputusten määrää ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi lisätä.

Edellä esitettyyn viitaten erilliselle transihmisten näkyvyyden juhlapäivän liputukselle ei ole perusteita.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 19.05.2021 Diarra Fatim Transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioiminen liputtamalla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 852

HEL 2021-006115 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Fatim Diarran aloitteen loppuun käsitellyksi.

08.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566