Helsingfors stad

Protokoll

20/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 340

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2021-011249 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att Karoliina Kähönens förtroendeuppdrag som ersättare i stadsfullmäktige och ersättare i stadsfullmäktiges valnämnd har upphört på grund av förlust av valbarhet.

Stadsfullmäktige valde Sanna-Leena Perunka till ersättare i stadsfullmäktiges valnämnd för stadsfullmäktiges mandattid.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt på förslag av ledamoten Joel Harkimo Sanna-Leena Perunka till ersättare i stadsfullmäktiges valnämnd.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Sanna Selkiaho, förvaltningsplanerare, telefon: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 6.10.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar att Karoliina Kähönens förtroendeuppdrag som ersättare i stadsfullmäktige och ersättare i stadsfullmäktiges valnämnd har upphört på grund av förlust av valbarhet.

Stadsfullmäktige väljer _________ till ersättare i stadsfullmäktiges valnämnd för stadsfullmäktiges mandattid.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Karoliina Kähönen (RN) har 6.10.2021 ansökt om avsked från sina kommunala förtroendeuppdrag på grund av ändring av hemkommunen.

Enligt 78 § i kommunallagen (410/2015) gäller att om en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som utsett honom eller henne konstatera att förtroendeuppdraget har upphört. I fråga om en fullmäktigeledamot fattas beslutet av fullmäktige. Beslutet verkställs omedelbart.

Enligt 17 § i kommunallagen väljs till ersättare för fullmäktigeledamöterna av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. Antalet ersättare förblir således inte fulltaligt.

Enligt 93 § i vallagen (714/1998) ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod.

Enligt 29 kap., 27 §, 1 mom. i förvaltningsstadgan utser fullmäktige bland sina ledamöter en valnämnd för förrättande av proportionella val. Valnämnden har fem ordinarie ledamöter och en personlig ersättare för var och en av dem. Stadsfullmäktige valde Karoliina Kähönen till ersättare i valnämnden 2.8.2021 § 226.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Sanna Selkiaho, förvaltningsplanerare, telefon: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 6.10.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Centralvalnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 767

HEL 2021-011249 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa Karoliina Kähösen varavaltuutetun ja kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimien päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsee _________ varajäseneksi kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566