Helsingfors stad

Protokoll

20/2021

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 349

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om tjänster och rekreationsmöjligheter sommartid på Råholmen

HEL 2021-004203 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatim Diarra och 16 övriga ledamöter föreslår i sin motion att staden med hjälp av en tävling börjar söka efter lämplig maritim rekreation och verksamhet till Råholmen för sommarmånaderna, då ön inte används för vinterförvaring av båtar.

På norra delen av Råholmen ligger en hundpark och den södra delen är reserverad för vinterförvaring av båtar. I området finns dessutom en arbetsstation för miljötjänsten vid stadsmiljösektorn, en arbetsstation för västra båtteamet vid idrottsservicen samt avgiftsbelagd sommarförvaring av trailrar. Stora delar av området används året runt.

Enligt stadens uppfattning just nu handlar verksamheten på ön också i fortsättningen om fritid och rekreation, men det är med tanke på tryggheten vara en utmaning att låta en stor mängd människor komma på ön. I området finns ramper för sjösättning av båtar. Dessutom förekommer regelbunden tung trafik till och från båtteamets arbetsstation och vägen har ingen separat trottoar. Att öppna området för trygg och smidig rekreationsverksamhet kräver så stora satsningar att det inte är ändamålsenligt inom ramen för de nuvarande resurserna. Perioden för vinterförvaring av båtar pågår från mitten av september till den första veckan i juni, varför perioden då området kan användas för annan verksamhet är kort.

Idrottsservicens hyresgäster i området är en hundklubb, en frivillig brandkår, en båtklubb och ett paddlingscenter, för vilket ett parkeringsområde har hyrts ut. Den eventuella evenemangsverksamheten i området kräver att området görs tryggare, men också att vissa hyresavtal sägs upp. Som en offentlig tjänst är hundparken viktig för Tölö och hela Helsingfors. Den stora inhägnaden och möjligheten att simma lockar besökare också från längre håll, och det finns inget annat motsvarande område i Helsingfors. 

I samband med en kartläggning av nya platser för tjänster längs strandstråket 2019 har man identifierat en möjlig plats för en liten kioskbyggnad i Hummelgrundsparken, i kanten av fastlandet på Råholmen. Att på prov placera en kiosk på platsen med ett tillfälligt tillstånd är möjligt, men mer permanenta lösningar förutsätter en detaljplaneändring.

Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 774

HEL 2021-004203 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 495

HEL 2021-004203 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rajasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 1993 (9835), jossa saaren pohjoisosa on osoitettu lähivirkistysalueeksi ja eteläosassa on urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta sekä aluetta virkistystoimintaan liittyville rakennuksille. Rajasaaren pohjoisosassa sijaitsee koira-aitaus ja eteläosa on varattu veneiden talvisäilytykseen. Rajasaaresta aukeaa laajat sisälahtipanoraamat merelle päin sekä presidentin ja pääministerin virka-asuntojen lähimaisemaan. 

Yleiskaavassa Rajasaari on kantakaupunki C2 -aluetta, joka sisältää myös puisto- ja muita virkistysalueita rakentamisen lisäksi. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan alueen toiminnot liittynevät tulevaisuudessakin ensisijaisesti vapaa-aikaan, virkistykseen ja kulttuuriin.

Rajasaaren pohjoisosan koira-aitaus on julkisena palveluna merkittävä Töölön ja koko Helsingin kannalta, iso aitaus ja uintimahdollisuus houkuttelee kävijöitä kauempaakin. Helsingissä ei ole muuta vastaavaa aluetta koiranulkoiluttajille. Töölössä koira-aitausten tilanne on haastava ja tulee muuttumaan entistä haastavammaksi Sigurd Frosteruksen puiston ja Martta Ypyän aukion rakentuessa ja sen myötä Taivallahden koira-aitauksen poistuessa. Rajasaaren koira-aitauksen jakamiseen kaksiosaiseksi on varauduttu kaupungin talousarvioehdotuksessa vuosille 2024-2025.

Veneiden talvisäilytys on osa Helsingin rantojen merellistä käyttöä ja merellistä strategiaa. Talvisäilytyspaikat ovat Helsingin rannoilla vähentyneet ja uusille paikoille on haastavaa löytää tilaa. Veneiden talvisäilytysaika on aina vuosittain syyskuun puolesta välistä seuraavan vuoden kesäkuun ensimmäiselle viikolle, jolloin alueen mahdollinen käyttö muuhun toimintaan jää suhteellisen lyhyeksi.  Kaupungin omana toimintana liikuntapalveluiden hallinnoimalla alueella toimii liikuntapalveluiden läntisen veneilytiimin tukikohta, kaupunkiympäristön Ympäristöpalveluiden tukikohta sekä ns. talvisäilytysalueella telakointitarvikkeiden ja trailereiden kesäaikaista maksullista säilytystä. Liikuntapalveluiden vuokralaisina alueella toimii myös, koirakerho Sopu ry, Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry, Merihaan veneseura sekä Helsingin melontakeskus jolle alueelta on vuokrattu pysäköintitilaa. Tapahtumatoiminnan tuominen alueelle edellyttäisi ainakin joidenkin vuokrasopimuksien irtisanomista.

2019 kartoitettiin uusien toimintojen paikkoja Helsingin rantareitillä. Rajasaaressa on tässä yhteydessä tunnistettu mahdollinen paikka pienelle kioskirakennukselle Humalluodon puiston Merikannontien puoleisessa päädyssä. Kioski palvelisi myös Sibeliuksen puiston kävijöitä. Sibeliuksen puiston matkailijoita tukevat uudet palvelut on kuitenkin perusteltua ohjata ensisijaisesti paikalla jo olemassa oleviin rakennuksiin Villa Bråvallaan ja Pauligin huvilaan. Humalluodon puiston kioskipaikkaa tulisi harkita vasta sen jälkeen. Kioskin sijoittaminen tilapäisellä luvalla kokeiluluontoisesti on mahdollista, pysyvämmät ratkaisut vaativat kaavamuutoksen.

Lausunto on laadittu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Aino Leskinen, maisema-arkkitehti: 310 20825

aino.leskinen(a)hel.fi

Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 310 37334

crista.toivola(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 138

HEL 2021-004203 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin ei tule ryhtyä etsimään kilpailun avulla toimijoita Rajasaaren alueelle, koska alue on suurimmalta osin ympärivuotisessa käytössä. Lautakunnan näkemyksen mukaan suurten ihmismäärien ohjaaminen liikuntapalveluiden hallinnoimalle veneiden talvisäilytysalueelle aiheuttaisi turvallisuusriskejä.

Haasteita alueen kehittämiselle asettaa se, että venesatama-alueen sisäistä liikennettä suunniteltaessa ei ole huomioitu jalankulun ja alueella ympärivuotisessa käytössä olevan luiskan sekä nostopaikan yhteensovittamista.

Alueella sijaitsee veneiden vesillelaskuun ja nostoon osoitettuja ramppeja sekä läntisen veneilytiimin tukikohta, johon suuntautuu säännöllistä raskasta liikennettä. Rajasaaressa ei ole erikseen rajattua jalkakäytävää, mikä aiheuttaa turvallisuushaasteita.

Veneiden talvisäilytysaika on vuosittain syyskuun puolesta välistä
seuraavan vuoden kesäkuun ensimmäiselle viikolle. Täten alueen
mahdollinen käyttöaika muuhun toimintaan jäisi suhteellisen lyhyeksi.

Kaupungin omana toimintana liikuntapalveluiden hallinnoimalla alueella toimii kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden tukikohta, liikuntapalveluiden läntisen veneilytiimin tukikohta sekä niin sanotulla talvisäilytysalueella
telakointitarvikkeiden ja trailereiden kesäaikaista maksullista
säilytystä.

Liikuntapalveluiden vuokralaisina alueella toimii myös koirakerho Sopu ry, Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry, Merihaan veneseura sekä Helsingin Melontakeskus, jolle alueelta on vuokrattu pysäköintitilaa. Tapahtumatoiminnan tuominen alueelle edellyttäisi ainakin joidenkin vuokrasopimusten irtisanomista.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566