Helsingfors stad

Protokoll

20/2021

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 347

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om färjetrafik från Kronbergsstranden till centrum

HEL 2021-004206 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att subventionera ruttrafiken med vattenleder från Kronbergsstranden till centrum på så sätt att den omfattas av kollektivtrafikbiljetterna såsom Sveaborgs ruttrafik. (Mirita Saxberg)

 

Behandling

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Dani Niskanen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att subventionera ruttrafiken med vattenleder från Kronbergsstranden till centrum på så sätt att den omfattas av kollektivtrafikbiljetterna såsom Sveaborgs ruttrafik.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Mirita Saxbergs hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att subventionera ruttrafiken med vattenleder från Kronbergsstranden till centrum på så sätt att den omfattas av kollektivtrafikbiljetterna såsom Sveaborgs ruttrafik.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Harry Harkimo, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Blanka: 34
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Otto Meri, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Saxberg Mirita Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannan laitureilta keskustaan nykyisten vesiliikennöitsijöiden kanssa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mirita Saxberg och 21 övriga fullmäktigeledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors utreder möjligheten att genomföra ett pilotförsök för färjetrafik från Kronbergsstranden till stads centrum redan sommaren 2021, organiserad av antingen privata färjetrafikanter eller staden.

I år på sommaren genomfördes det ett småskaligt försök med vattentrafik mellan Kronbergsstranden och Salutorget med hjälp av vilket  information om efterfrågan på rutten och passagerarnas behov samlades in. Under försöket trafikerades en avgång per riktning varje vardag på rutten mellan Kronbergsstranden och Salutorget. På morgonen från Kronbergsstranden till Salutorget och på eftermiddagen från Salutorget till Kronbergsstranden. Informationsinsamlingen pågår fortfarande. När informationen har samlats in analyseras den. Dessutom fungerade Island Hopping -rutten från Hagnäs via Kronbergsstranden till Kalvholmen, Skanslandet och Lonnan varje dag 12.6–15.8 och efter det två veckoslut i augusti. Färjan körde fem avgångar per dag på den här rutten. Trafikanterna hörs om försöket.

Huvudprincipen för ordnandet av vattenkollektivtrafiken har varit att tjänsterna inom vattentrafiken ska produceras på marknadsvillkor. Den marknadsbaserade trafiken fungerar endast med inkomster från kunder, utan offentligt stöd från samhället. Företaget som producerar tjänsten ansvarar för planeringen av rutten och tidtabeller samt prissättningen av biljetter. I den marknadsbaserade modellen är stadens roll att möjliggöra vattenkollektivtrafiken och stadens möjligheter att påverka utbudet av trafiken är begränsade. Sveaborgs färjetrafik utgör ett undantag i organiseringen av vattenkollektivtrafik. De hör också till kollektivtrafiken som samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) organiserar, varvid biljettpriserna subventioneras också med tariffstödet som staden betalar.

Stadsstyrelsen fattade 24.5.2021 § 395 ett principbeslut enligt vilket förberedelser för att skaffa en eldriven färja inleds. I projektet planeras det att staden skaffar ett fartyg som passar för året-runt-trafik samt den laddnings- och brygginfrastruktur som behövs för fartyget. Enligt planerna ska den eldrivna färjan trafikera på rutten Sjötullstorget-Kronbergsstranden. Färjetrafiken kan starta i början av 2023.

Stadsmiljönämnden har gett sitt utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Saxberg Mirita Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannan laitureilta keskustaan nykyisten vesiliikennöitsijöiden kanssa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 772

HEL 2021-004206 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 282

HEL 2021-004206 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupungin pääperiaatteena vesijoukkoliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti. Markkinaehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman yhteiskunnan maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa reittien ja aikataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. Markkinaehtoisessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesijoukkoliikenteen mahdollistajana ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen tarjontaan ovat rajalliset.

Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa vesijoukkoliikenteen järjestämisessä poikkeuksen. Suomenlinnassa on ympärivuotista asumista ja sen vuoksi se kuuluu Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) järjestämän joukkoliikenteen piiriin, jolloin kaupungin maksamalla tariffituella myös subventoidaan lippujen hintoja.

Kaupunginhallitus teki 24.5.2021 periaatepäätöksen, jolla käynnistetään sähkökäyttöisen lautan hankinnan valmistelu. Hankkeessa suunnitellaan hankittavaksi akkukäyttöinen ympärivuotiseen liikenteeseen sopiva alus sekä aluksen tarvitsema lataus- ja laituri-infrastruktuuri. Sähkökäyttöistä lauttaa on suunniteltu liikennöitävän reitillä Meri-tullintori – Kruunuvuorenranta. Lautta voitaisiin saada liikenteeseen vuoden 2023 aikana.

HSL:n kanssa on neuvoteltu sähkölautan liikenteen ottamisesta osaksi HSL:n joukkoliikenne- ja lippujärjestelmää. Alustavasti on sovittu, että HSL:n liput kelpaisivat reitillä ja HSL maksaisi korvausta kaupungille toteutuneen matkustajamäärän perusteella, mikäli kaupunki vastaa kaikista lautan liikennöinnistä aiheutuvista kuluista ja liikennöintiin liittyvästä hallinnosta. Kruunuvuorenrannan vesiliikenneyhteyden menestymisen kannalta on tärkeää, että HSL:n liput kelpaavat lautalla. Tällöin lauttayhteys voi toimia kiinteänä osana joukkoliikennejärjestelmän kokonaisuutta ja mahdollistaa lauttayhteyden käyttämisen jokapäiväisessä liikkumisessa. Ilman HSL-lippujen kelpoisuutta lautan matkustajamäärä jää olennaisesti pienemmäksi.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan Kruunuvuorenrannan vesiliikenteen kehittämisessä kannattaa edetä edellä esitellyn pitkälle valmistellun sähkölauttakonseptin mukaisesti.

Kruunuvuorenrantaan on kesäksi 2021 tulossa pienimuotoinen vesiliikennekokeilu, jonka kautta kerätään tietoa mm. reitin kysynnästä ja matkustajien tarpeista. Kokeilussa liikennöidään maanantaista perjantaihin reitillä Kruunuvuorenranta – Kauppatori yksi lähtö suuntaansa. Lähtöajat ovat alustavasti klo 08:00 Kruunuvuorenrannasta Kauppatorille ja paluu klo 17:15 Kauppatorilta Kruunuvuorenrantaan. Lisäksi Kruunuvuorenranta on myös pysäkkinä kesällä 2021 uudella Hakaniemen Island Hopping  –saaristoreitillä, jonka pysäkkeinä ovat Hakaniemi > Kruunuvuorenranta > Vasikkasaari > Vallisaaren Luotsipiha > Vallisaaren Torpedolahti > Lonna > Kruunuvuorenranta > Hakaniemi. Tällä linjalla ajetaan 5 lähtöä päivässä.

HSL on valmistellut Laajasalon linjastosuunnitelmaa, jonka ensimmäisenä osana on hahmoteltu liityntälinjaston kehittämisen vaiheita ennen Laajasaloon tulevaa raitiotieyhteyttä. Laajasalon nykyiset bussireitit palvelevat olemassa olevan asutuksen painopisteitä. Kruunuvuorenrannan edelleen rakentuessa bussiliikenteen tarjonta ei ole vuoromääriltään riittävää ja se jää uusille asukkaille liian pitkien kävelyetäisyyksien päähän. HSL:n on hyväksytyssä toiminta- ja taloussuunnitelmassaan vuosille 2021-2023 varautunut kehittämään tulevina vuosina Kruunuvuorenrantaa palvelevaa bussilinjastoa ja lisäämään tarjontaa alueella asukasmäärän kasvun tahdissa.

Käsittely

25.05.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Mikko Aho: kohta 4:
”Kaupunginhallitukselle on valmistelussa periaatepäätös, jolla käynnistettäisiin sähkökäyttöisen lautan hankinnan valmistelu ja myönnettäisiin tälle hankkeelle erillismäärärahaa 1,0 milj. euroa vuodessa 10 vuoden ajanjaksolle. Periaatepäätös on tarkoitus tehdä tällä valtuustokaudella.” ei pidä enää paikkansa sen osalta, että tällä valtuustokaudella myönnettäisiin tälle hankkeelle erillismääräraha.

muutetaan muotoon:
Kaupunginhallitus teki 24.5.2021 periaatepäätöksen, jolla käynnistetään sähkökäyttöisen lautan hankinnan valmistelu. Hankkeessa suunnitellaan hankittavaksi akkukäyttöinen ympärivuotiseen liikenteeseen sopiva alus sekä aluksen tarvitsema lataus- ja laituri-infrastruktuuri. Sähkökäyttöistä lauttaa on suunniteltu liikennöitävän reitillä Meri-tullintori – Kruunuvuorenranta. Lautta voitaisiin saada liikenteeseen vuoden 2023 aikana.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566