Helsingfors stad

Protokoll

19/2021

1 (13)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 333

Detaljplaneändring för Jollas gård på Degerö (nr 12686)

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 49244 samt park-, närrekreations-, badstrands-, gatu- och vattenområden i 49 stadsdelen (Degerö, Jollas) enligt ritning nr 12686, daterad 18.5.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen (det nya kvarteret 49344 bildas).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12686 kartta, päivätty 18.5.2021

2

Asemakaavan muutoksen nro 12686 selostus, päivätty 18.5.2021, päivitetty Kylk:n 25.5.2021 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti, päivätty 10.2, täydennetty 18.5.2021

4

Osa päätöshistoriaa

5

Havainnekuva, 9.4.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helen Ab

Förslagstext

Helen Elnät Ab

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Förslagstext

Försvarsmakten

Förslagstext

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller Jollas gårdsområde, som ligger i östra Jollas på Degerö. Detaljplaneändringen möjliggör att Jollas gårdsområde kan utvecklas till Degerös nya resmål för närproducerad mat och trädgårdar. Ändringen av detaljplanen motiveras med att beteckningen kvartersområde för allmänna byggnader, som tas upp i den gällande detaljplanen för området, är föråldrad.

Målet är att ändra det nuvarande kvartersområdet för allmänna byggnader i huvudsak till ett parkområde, vilket möjliggör affärsverksamhet som är lämpligt för området och som stöder rekreationsanvändningen, samt att göra skyddsbeteckningarna för byggnaderna på detaljplaneområdet mera tidsenliga.

I och med detaljplaneändringen formar Jollas gårdsområde ett allt attraktivare rekreationsmål som betjänar lokala invånare och även lockar besökare utifrån.

Med hjälp av en detaljplaneändring skapas nya möjligheter för affärsverksamhet i anknytning till området som har planlagts som rekreationsområde. Utöver de befintliga byggnaderna som anvisats för affärsverksamhet innehåller detaljplanen nya byggnader som anvisas för affärsverksamhet, eller komplement till dem. Målet är att möjligheterna till näringsverksamhet som stöder varandra genom rekreationsbruket främjar idkande av lönsam och livskraftig affärsverksamhet i området.

I planerna för området finns affärs- och servicelokaler samt rekreations- och odlingsverksamhet. Det finns totalt 750 m² ny våningsyta för verksamhetslokaler, varav våningsytan för affärs-, kontors-, arbets- och servicelokaler är 290 m². Tomtens exploateringstal (e) är i genomsnitt 0,01.

Genom detaljplanelösningen ändras det nuvarande kvartersområdet för allmänna byggnader (Y) till betydande delar till parkområde (VP/s) och delvis till kvartersområde för servicebyggnader (P/s) samt landskapsmässigt och historiskt värdefullt åker- eller ängsområde (MA).

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål. Detaljplanelösningen är i enlighet med Helsingfors generalplan 2016 och den nya underjordiska generalplanen (nr 12704) för Helsingfors som vann laga kraft år 2021.

Stadsmiljösektorn godkände Jollas planeringsprinciper 11.6.2019 och detaljplanelösningen stämmer överens med dem.

Utgångspunkter för området och nuläge

Detaljplaneområdet är mark som tidigare tillhört Jollas gård. Jollas gård är en både på landskapsnivå och för Helsingfors betydelsefull historisk boningsplats från 1500-talet och historisk herrgårdsmiljö från 1800-talet. Herrgårdsmiljön har bevarat sina särdrag och sin gårdsstruktur väl, även om vissa drag, som formträdgården försvagats på grund av bristfällig skötsel. Helsingfors stad äger områdets byggnader, och de är i huvudsak uthyrda. Genom området, via en gammal lindallé, löper en central friluftsled som planeras vara en del av Helsingfors strandstråk i framtiden.

För området gäller detaljplaner från åren 1990 och 2001. Enligt detaljplanerna består området till största delen av kvartersområden för allmänna byggnader vars miljö ska bevaras (Y/s) och en mindre del består av område för närrekreation (VL) och område för badstrand (VV). Enligt detaljplanen är tre av byggnaderna skyddade (sr-2) (huvudbyggnaden, stenmagasinet och ladugården/verkstaden).

Helsingfors stad äger markområdena. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:

        Parkområdet sköts som en kulturhistorisk värdemiljö och ett värdefullt naturmål. Före restaureringen av formträdgården är de årliga kostnaderna för vården av grönområdet cirka 60 000 euro.
 

        Ombyggnaden av parken och restaureringen av formträdgården förutsätter en finansiering på cirka 1,5 miljoner euro. Av summan riktas 900 000 euro till stadens allmänna områden och 600 000 euro till tomtområdena och den privata odlingsverksamheten. Efter restaureringen av formträdgården är de årliga kostnaderna för vården av parken cirka 90 000 euro.

Värdet på byggrätten som planläggs för affärs- och verksamhetslokaler är grovt uppskattat cirka 0,2 miljoner euro.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter vilka inkommit under beredningen av detaljplanen i sammandrag, liksom också bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanelösningen har man samarbetat  med olika parter inom stadsmiljösektorn samt också med följande parter:

        Helen Ab

        Helen Elnät Ab

        Vattenförsörjningen vid Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

        Trafikledsverket

        Museiverket

        NTM-centralen i Nyland

        Försvarsmakten

        Äldrerådet i Helsingfors

        Handikapprådet i Helsingfors

        Fostrans- och utbildningssektorn

        Kultur- och fritidssektorn

Myndigheternas ställningstaganden om delaktighets- och utvärderingsplanen samt beredningsmaterialet gällde utvärderingen av områdets nuvarande tillstånd med hjälp av en landskapsanalys och en bullerzon för skytteverksamheten i Sandhamn. HRM hade ingenting att yttra gällande delaktighets- och utvärderingsplanen.

Synpunkterna som kommit fram genom ställningstagandena har beaktats i detaljplanearbetet genom sammanställningen av en miljöhistorisk utredning som fungerar som grund för detaljplanelösningen och referensplanen.

Åsikter

Åsikterna om delaktighets- och utvärderingsplanen och beredningsmaterialet gällde användningsändamålsbeteckningarna, de befintliga byggnaderna, nybyggandet, restaureringen av formträdgården, miljövärdena, herrgårdsområdets utvecklingsidéer, informationsnäten och detaljplaneprocessen.

Åsikterna har beaktats i detaljplanearbetet så att platserna för nybyggandet grundar sig på en miljöhistorisk utredning, ängarnas mångfald, bevarande och vård har beaktats i detaljplanelösningen och begränsningen av restaureringen av formträdgården har granskats i en miljöhistorisk utredning.

Det lämnades in 11 skriftliga åsikter.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 10.2–11.3.2021, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det gjordes fyra anmärkningar mot detaljplaneförslaget. En skrivelse kom in utanför framläggningstiden.

Påpekandena som framfördes i anmärkningarna gällde skyddsmarkeringarna, miljövärdena (särskilt för ängarna), områdets rekreationsanvändning samt detaljplaneprocessen.

Även påpekandena som framfördes i skrivelserna gällde miljövärdena (särskilt för ängarna), områdets rekreationsanvändning och detaljplaneprocessen.

Följande lämnade in utlåtanden:

        Helen Elnät Ab

        Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

        Museiverket

        Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)

        Stadsmuseet

        Försvarsmakten

Påpekandena som framfördes i utlåtandena gällde kulturmiljön, fornminnesområdena och kommunaltekniken.

Försvarsmakten och Helen Elnät Ab meddelade att de inte har någonting att påpeka om detaljplaneförslaget. Museiverket meddelade att Helsingfors stadsmuseum ger ett utlåtande.

Dessutom meddelade Helen Ab att det inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan ingår anmärkningarna, skrivelserna och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som ingår i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanemålen och i den utsträckning det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Anvisningar för den fortsatta planeringen

Då nämnden godkännande detaljplaneförslaget godkände den även enhälligt följande anvisning för den fortsatta planeringen: Nämnden förutsätter att man i den kommande vård- och dispositionsplanen utnyttjar allra färskaste forskningsdata om förekomsten av olika biotoper och arter i området. Exempelvis i byggandet av formträdgården säkras att naturens mångfald inte minskar. I den noggrannare placeringen av odlingslotterna beaktas också möjligheterna att använda området under vintern.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12686 kartta, päivätty 18.5.2021

2

Asemakaavan muutoksen nro 12686 selostus, päivätty 18.5.2021, päivitetty Kylk:n 25.5.2021 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti, päivätty 10.2, täydennetty 18.5.2021

4

Osa päätöshistoriaa

5

Havainnekuva, 9.4.2021

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Tehdyt muutokset

4

Muistutukset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helen Ab

Förslagstext

Helen Elnät Ab

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Förslagstext

Försvarsmakten

Förslagstext

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Stadsmuseet

Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 748

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) korttelin 49244 tontin 3, puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, katu- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 18.5.2021 päivätyn piirustuksen nro 12686 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 49344).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 272

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Hankenumero 4387_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        18.5.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12686 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) korttelin 49244 tonttia 3, puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, katu- ja vesialueita (muodostuu uusi kortteli 49344).

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Lautakunta edellyttää

        että tulevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa hyödynnetään kaikki tuorein tutkimustieto eri biotooppien ja lajien esiintymisestä alueella. Esimerkiksi muotopuiston toteutuksessa varmistetaan, ettei sitä tehdä luonnonmonimuotoisuutta vähentäen. Samalla viljelyspalstojen tarkemmassa sijoittamisessa huomioidaan alueen talviaikaisen käytön mahdollisuudet.

Käsittely

25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Anu Kiiskinen ja tiimipäällikkö Anu Kuutti. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisätään esitykseen jatkosuunnitteluohje; ”Lautakunta edellyttää että tulevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa hyödynnetään kaikki tuorein tutkimustieto eri biotooppien ja lajien esiintymisestä alueella. Esimerkiksi muotopuiston toteutuksessa varmistetaan, ettei sitä tehdä luonnonmonimuotoisuutta vähentäen. Samalla viljelyspalstojen tarkemmassa sijoittamisessa huomioidaan alueen talviaikaisen käytön mahdollisuudet.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas Rantasen vastaehdotuksen.

18.05.2021 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Leena Holmila, arkkitehti (maankäyttö), puhelin: 310 21333

leena.holmila(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö (maisema ja luonto), puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 11.3.2021

HEL 2020-000617 T 10 03 03

 

Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Jollaksen kartanon asemakaavan muutoksen ehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen ja arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Kaavaratkaisu koskee Jollaksen kartanoaluetta, joka sijaitsee Laajasalon Itä-Jollaksessa. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että Jollaksen kartanoalueesta voi kehittyä Laajasaloon uusi lähiruoka- ja puutarhamatkailukohde. Tavoitteena on muuttaa nykyinen yleisten rakennusten korttelialue pääosin puistoalueeksi, mahdollistaa alueelle sopivaa ja virkistyskäyttöä tukevaa liiketoimintaa sekä ajantasaistaa kaava-alueen rakennusten suojelumerkinnät.

Kaava-alue on Jollaksen kartanon entisiä maita. Jollaksen kartano on maakunnallisesti ja helsinkiläisittäin merkittävä 1500-luvulta peräisin oleva historiallinen asuinpaikka ja 1800-luvulta peräisin oleva historiallinen kartanomiljöö. Kartanomiljöö on säilyttänyt ominaispiirteensä ja tilarakenteensa hyvin, vaikkakin jotkin piirteet, kuten Paul Olssonin suunnittelema muotopuutarha, ovat heikentyneet hoidon puutteessa. Rakennuksista ovat säilyneet kartanon päärakennus, kivimakasiini, navetta / paja, puutarhurin asunto ja sauna. Kartanomiljööseen lukeutuu myös Matosaarentien varrella sijaitseva Jollebo-niminen rakennus, joka sijaitsee hieman varsinaisesta kartanon pihapiiristä sivussa. Kartanon pihapiirissä on säilynyt puukujanne, puutarhan arvokasta kasvillisuutta ja avoimia niittyjä.

Puistoalueelle on osoitettu lisäksi kokonaan uusia uudisrakentamisen paikkoja. Kaikkiin rakennuksiin saa sijoittaa liike-, toimistotyö- ja palvelutiloja, myös majoitustoiminta on sallittua. Jollaksentien varteen talouspihalla sijainneen tallimestarintalon paikalle on osoitettu paikka uudisrakennukselle. Päärakennuksen läheisyyteen on osoitettu paikat viidelle puutarhamajalle, jotka on tarkoitettu matkailijoiden vuokrattaviksi majoitustiloiksi kartanoalueen matkailutoimintaa tukemaan. Kaiken uudisrakentamisen tulee sopia mittakaavaltaan ja rakennustyyliltään kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen kartanoympäristöön. Uudisrakennusten julkisivujen tulee olla puuverhottuja tai paikalla muurattua tiiltä ja niissä on oltava harjakatto.

Kaava-alue on osittain valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue kuuluu Museoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus. Kaava-alue on myös maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

OAS-lausunnossaan museo totesi, että mikäli uudisrakentamista lisätään idealuonnoksessa esitetystä, tulee alueen nykytila arvioida maisema-analyysin avulla. Analyysiin tulee sisältyä kartta-aineistoon pohjautuva maisemahistoriallinen tarkastelu. Analyysin tulisi auttaa hahmottamaan kulttuurimaiseman muutosprosessin pääpiirteet luoden pohjan uusien mahdollisten rakennuspaikkojen ja rakenteiden suunnittelulle, sekä antaen kulttuuriympäristön ja maiseman reunaehdot uusien rakennusten mittakaavalle.

Kaavaehdotuksen pohjaksi on laadittu ympäristöhistoriallinen selvitys (Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, 30.11.2020), joka on kaavaselostuksen liitteenä. Kaupunginmuseo on osallistunut ympäristöhistoriallisen selvitystyön ohjaukseen, ja kaavaratkaisu uusine rakennuspaikkoineen perustuu selvityksen tuloksiin.

Kartanoalueen rakennukset, puutarhurin asuntoa lukuun ottamatta, on merkitty kaavakarttaan sr-2- tai sr-3-merkinnällä. Suhteuttaen puutarhurin rankarakenteisen asunnon korjauslaajuutta suhteessa sen kulttuurihistorialliseen arvoon, museo katsoo, etteivät kohteen vaalimisen edellytettävät toimenpiteet vastaa rakennuksen tarkoituksenmukaisia suojelullisia arvoja, ja tästä johtuen rakennusta ei tarvitse varustaa sr-merkinnällä.

Jollaksen kartanopuiston kulttuuri- ja luontoarvot on merkitty kaavakarttaan VP/s ja VL/s -merkinnöillä. Näillä puisto- tai lähivirkistysalueiksi varatuilla alueilla on kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti tai puistohistoriallisesti arvoja sekä luontoarvoja. Lisäksi kartanopuiston vanha puistosommitelma tulee palauttaa.

Jollaksen kartanon kaavamuutosalueella sijaitsee historiallisen ajan kylänpaikka, muinaisjäännöskohde Degerö Yter Degerö Jollas, joka jakautuu kahdelle lähekkäiselle tontille. Jollaksessa on sijainnut 1700-luvulla kaksi torpan paikkaa ja toinen näistä sijaitsee Jollaksen kartanon puistossa. Toinen torpista saattaa olla 1500-luvun tilan paikka. Eteläisempi torpan paikka sijaitsee kaava-alueen eteläosassa Matosaarentien laidalla.  Helsingin historialliset kylänpaikat sekä torpat on inventoitu vuonna 2011 Museoviraston toimesta (V.-P. Suhonen & Janne Heinonen 2011: Helsingin keskiaikaiset ja uuden ajan alun kylänpaikat. Inventointiraportti. Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut).  Muinaisjäännösrajaukset perustuvat inventoinnin tutkimustuloksiin ja aluerajaukset on merkitty Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin.

Historiallisen kylän tonttialueet on merkitty kaavakartalle asianmukaisin kaavamerkinnöin ja -määräyksin.  Kaavamääräyksessä sekä kaavaselostuksessa tuodaan esille, että alueella sijaitsee muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, ja aluetta koskevista rakennushankkeista ja isommista kaivuutöistä on neuvoteltava Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon kanssa.  Kaavaselostuksessa todetaan myös asiallisesti, että muotopuutarhan palauttaminen edellyttää arkeologisia tutkimuksia, joilla selvitetään palautettavan puutarhan kokonaisuutta ja sommitelmaa.

Kaavaselostuksessa mainitaan myös, että mikäli muinaisjäännösalueelle kohdistuvassa koekaivauksessa todetaan, että muinaisjäännökseen joudutaan kajoamaan, tulee hankkeen aikana järjestää muinaismuistolain 13 § mukainen neuvottelu Museoviraston edustajan kanssa. Neuvotteluissa käydään läpi mahdollinen muinaisjäännökseen kajoaminen ja sen ehdot.

Merkittävä osa muinaisjäännösalueesta jää niityksi tai siihen kohdistuu muutoin vähäistä muuttuvaa maankäyttöä. Jollaksentien varteen alueella aiemmin sijainneen tallimestarintalon (1872-1980) paikalle on osoitettu paikka uudisrakennukselle (uutta liike-, toimisto-, työ- ja palvelutilan rakennusalaa). Muinaismuistoaluetta merkitsevän sm-2 –kaavamerkinnän raja kulkee juuri rakennuksen poikki.  Suunnitellun rakennuksen rakennusvaiheessa on huomioitava mitä kaavamääräyksessä todetaan aluetta koskevista rakennushankkeista ja kaivuutöistä. Sama koskee sm-2 –alueen pohjoislaitaan sijoitettavista pienistä vuokrattavista puutarhamajoista sekä muotopuutarhan palautettavista elementeistä.

Kaavaratkaisussa on hyvin huomioitu rakennettu kulttuuriympäristö ja arkeologinen kulttuuriperintö, eikä museolla ole kaavaehdotukseen muuta huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 18.3.2020

Lisätiedot

Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.10.2020 § 52

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12686 pohjakartan kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12686
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 31/2020
Pohjakartta valmistunut: 12.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 16.09.2020 § 34

HEL 2020-000617 T 10 03 03

 

Arkkitehti Leena Holmila esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

 

Jollaksen kartanonpuisto – Jollas gårds park

(puisto)

Perustelu: Liitynnäinen, Jollaksen kartanon mukaan.

 

Jollaksen kartanon kuja – Jollas gårds gränd

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Jollaksen kartanon mukaan.

 

Nimistötoimikunta toteaa, että Jollaksen kartanonpuiston kirjoitusasun perusteluna on käytetty aiemmin vahvistuneita Herttoniemen kartanonpuiston ja Nordsjön kartanonpuiston nimiä (ruotsiksi Hertonäs gårds park ja Nordsjö gårds park).

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566