Helsingfors stad

Protokoll

19/2021

1 (8)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 335

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om ett försök med förkortad arbetstid

HEL 2021-002856 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man utifrån resultaten från försök som genomförts i de nordiska länderna reder ut hurdana konsekvenser som främjar produktiviteten och minskar antalet sjukfrånvaron en förkortad arbetstid kan ha bland närvårdare och primärskötare i Helsingfors. (Titta Hiltunen)

 

Behandling

Ledamoten Minja Koskela understödd av ledamoten Maj Kivelä föreslog att ärendet återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att Helsingfors inleder beredningen av ett försök med förkortad arbetstid. Staden kartlägger internationella och särskilt nordiska exempel på genomförda försök med förkortad arbetstid i kommunsektorn. Med stöd av internationella erfarenheter producerar staden en uppskattning om hur och i vilka branscher, i vilka tjänster och i vilka arbetsgemenskaper lämpar sig bäst för ett försök med förkortad arbetstid för att förbättra produktiviteten och välbefinnandet i arbetet. Som ett resultat av beredningen produceras ett konkret förslag om ett försök med förkortad arbetstid. Beredningen görs i samverkan med personalavdelningen och personalorganisationerna. I förslaget uttrycks oro över personalgruppernas likställdhet och över att försöket kan genomföras oberoende av arbetsuppgifternas natur. Målet är att i det eventuella försöket delaktiggöra anställda i mångsidiga arbetsuppgifter. Efter beredningen och utifrån en tydlig plan fattas ännu ett separat politiskt beslut om försöket.

11 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att Helsingfors inleder beredningen av ett försök med förkortad arbetstid. Staden kartlägger internationella och särskilt nordiska exempel på genomförda försök med förkortad arbetstid i kommunsektorn. Med stöd av internationella erfarenheter producerar staden en uppskattning om hur och i vilka branscher, i vilka tjänster och i vilka arbetsgemenskaper lämpar sig bäst för ett försök med förkortad arbetstid för att förbättra produktiviteten och välbefinnandet i arbetet. Som ett resultat av beredningen produceras ett konkret förslag om ett försök med förkortad arbetstid. Beredningen görs i samverkan med personalavdelningen och personalorganisationerna. I förslaget uttrycks oro över personalgruppernas likställdhet och över att försöket kan genomföras oberoende av arbetsuppgifternas natur. Målet är att i det eventuella försöket delaktiggöra anställda i mångsidiga arbetsuppgifter. Efter beredningen och utifrån en tydlig plan fattas ännu ett separat politiskt beslut om försöket.

Ja-röster: 63
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 21
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Elisa Gebhard, Oona Hagman, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mikael Jungner, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Sanna-Leena Perunka, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 1
Björn Månsson

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Titta Hiltunen understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man utifrån resultaten från försök som genomförts i de nordiska länderna reder ut hurdana konsekvenser som främjar produktiviteten och minskar antalet sjukfrånvaron en förkortad arbetstid kan ha bland närvårdare och primärskötare i Helsingfors.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

12 Omröstningen

Ledamoten Titta Hiltunens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man utifrån resultaten från försök som genomförts i de nordiska länderna reder ut hurdana konsekvenser som främjar produktiviteten och minskar antalet sjukfrånvaron en förkortad arbetstid kan ha bland närvårdare och primärskötare i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Nej-röster: 5
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Otto Meri

Blanka: 28
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Maarit Vierunen

Frånvarande: 1
Björn Månsson

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Titta Hiltunens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marianne Leskinen, förhandlingschef, telefon: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mia Haglund och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors fördomsfritt utreder och tar i bruk alla effektiva metoder för att förbättra de anställdas välbefinnande och orkande i arbetet. I motionen föreslås det att Helsingfors genomför ett försök med förkortad arbetstid vid minst tre av stadens enheter. Försöket ska gälla enhetens samtliga anställda.

I motionen uppmärksammas ett viktigt tema, personalens välbefinnande. Vid staden följer man mycket aktivt undersökningar om arbetshälsan och redan nu stöder man sig på forskningsdata för att se vilka metoder som utgör det bästa sätten att påverka en bra personalupplevelse, välbefinnande och produktivitet i arbetet. Staden har främjat dessa ärenden systematiskt och med olika metoder under de senaste åren.

Arbetshälsan är en helhet som består av flera faktorer såsom arbetsgemenskapens funktionalitet och gott ledarskap, arbetstagarnas egna resurser, arbetsförmåga och kompetens samt hälsosamma och trygga arbetsförhållanden.

Helsingfors stad har arbetat långsiktigt bland annat för att etablera en balans mellan arbetet och det övriga livet och staden kommer att vidareutveckla detta element. Utgångspunkten är att erbjuda olika slags flexibla alternativ och att möjliggöra användning av dessa.

Helsingfors stads arbetshälsoprogram spelar en central roll i utvecklandet av arbetshälsan som föreslås i motionen. I programmet fastställs mål för utvecklingen av arbetshälsan för en fyraårsperiod. Under den pågående programperioden har prioritetsområdet för utvecklingen varit förutseende ledarskap av arbetsförmågan som stöder de anställdas orkande i arbetet. Chefernas och HR-experternas kunskaper i ledarskap av arbetsförmågan har stärkts med hjälp av olika utbildningar, därtill har cheferna stötts i att sköta utmaningar när det gäller arbetsförmåga med långa arbetskarriärer i stadens tjänst som mål.

Målet är att på förhand minska utmaningar som gäller arbetsförmågan genom att genomföra regelbundna diskussioner mellan chefer och de anställda för att säkerställa arbetets smidighet och tidigt stöd. Som stöd för chefsarbetet har man utarbetat handboken ”Kun työ ei suju” (ungefär ”då arbetet inte löper”). Om personen har utmaningar i arbetsförmågan t.ex. på grund av hälsan stöder vi som arbetsgivare en fortsättning av arbetskarriären med hjälp av olika metoder, varav en är ersättande arbete som är lämpligt med tanke på begränsningarna i arbetsförmågan. Användning av ersättande arbete har ökats under det föregående året i sådana situationer där personens arbetsförmåga har försvagats.

Utöver arbetsgivarens åtgärder är den egna rollen viktig då man värnar om sin arbetshälsa.
Personen kan själv påverka den betydligt genom sina egna val. Staden har erbjudit sina anställda olika utbildningar och träningar bland annat i motion, tids- och stresshantering som främjar arbetshälsan. Under de senaste fyra åren har stadsbornas och de anställdas motionsvanor varit ett prioritetsområde som har främjats med stadens motions- och rörlighetsprogram.

Genom att rikta åtgärder som främjar arbetshälsan till att utveckla ledarskapet, stöda arbetsgemenskapernas verksamhet och förstärka individernas välbefinnande påverkar man brett sådana faktorer som stärker den upplevda arbetshälsan i vardagen. Såsom det konstateras i motionen, utesluter en ökning i arbetshälsan och en förbättring i arbetets produktivitet inte varandra.

Om motionen godkänds orsakar det ett betydande kostnadstryck och dessutom förutsätter det en betydande ökning i antalet anställda för att trygga de lagstadgade tjänsterna. Redan i nuläget finns det branscher inom staden som lider av brist på arbetskraft, exempelvis social- och hälsosektorn och småbarnspedagogiken. En förkortad arbetstid ökar därför åtminstone tillfälligt ytterligare belastningen på dessa branscher och urvattnar de fördelar som eftersträvas med motionen.

Om försöket är kort och dess målgrupp liten kan det innebära att försökets resultat inte kan valideras i tillräcklig grad. Dessutom bör det beaktas att de avlönade semestrarna är längre och arbetstiden kortare inom kommunsektorn än inom den privata sektorn. Därför stöds arbetshälsan redan nu mycket bra inom den offentliga sektorn.

Helsingfors stad eftersträvar ett gott och högklassigt arbetsliv genom hela karriären. I detta arbete är flexibilitet och särskilt flexibla arbetstider ett viktigt element. Med hänvisning till det som beskrivits ovan finns det dock inte behov att vidta separata åtgärder med anledning av motionen utan att som stad främja ovannämnda åtgärder i samband med de projekt som redan är på gång och även i framtiden. Vi håller nu på att bereda ett nytt arbetshälsoprogram inför den kommande fyraårsperioden från och med år 2022.

I enlighet med strategin som fullmäktige håller på att behandla kartlägger staden aktivt lösningar på bristen på arbetskraft och den höga arbetsbelastningen i många branscher. Här beaktas också olika modeller för deltidsarbete och arbetshälsa som tillämpas i de andra nordiska länderna och utreds personalens intresse och behov för mera flexibla arbetstidsarrangemang.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i Förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marianne Leskinen, förhandlingschef, telefon: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 735

HEL 2021-002856 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

11.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Minja Koskela: Esitys palautetaan ja Helsinki aloittaa lyhennetyn työajan kokeilun valmistelun. Kaupunki kartoittaa kansainvälisiä ja erityisesti pohjoismaisia esimerkkejä kunnallistasolla toteutetuista lyhennetyn työajan kokeiluista. Kansainväliseen kokemukseen nojaten kaupunki tuottaa arvion siitä, miten ja millä toimialoilla, missä palveluissa ja missä työyhteisöissä lyhennettyä työaikaa olisi tuloksellisinta kokeilla työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Valmistelun tuloksena tuotetaan konkreettinen esitys lyhennetyn työajan kokeilusta. Valmistelu tehdään yhdessä henkilöstöosaston ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Esityksessä huolehditaan eri henkilöstöryhmien yhdenvertaisuudesta ja siitä, että kokeilu on mahdollista toteuttaa työtehtävien luonteesta riippumatta. Mahdolliseen kokeiluun pyritään osallistamaan monipuolisesti eri työtehtävissä olevaa henkilöstöä. Kokeiluun ryhtymisestä tehdään valmistelun jälkeen ja selkeään suunnitelmaan pohjaten vielä erillinen poliittinen päätös.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Kappaleen 13 jälkeen lisätään:

Kaupunki kartoittaa valtuuston käsittelyssä olevan strategian mukaisesti aktiivisesti ratkaisuja työvoimapulaan sekä monen alan korkeaan työkuormitukseen. Mallia otetaan myös muiden Pohjoismaiden erilaisista osa-aikatyön ja työhyvinvoinnin malleista sekä selvitetään henkilöstön kiinnostusta ja tarpeita joustavampiin työaikajärjestelyihin.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan palautusehdotuksen mukaisesti.

Jaa-äänet: 11
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 3 (1 tyhjä)

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Jenni Pajunen, Sari Sarkomaa, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 9 - 6.

04.10.2021 Pöydälle

27.09.2021 Pöydälle

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566