Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (8)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 335

Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta

HEL 2021-002856 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Pohjoismaissa tehtyjen kokeilujen tulosten perusteella selvitetään, minkälaisia tuottavuutta edistäviä ja sairaspoissaoloja vähentäviä vaikutuksia työajan lyhentämisellä voisi olla Helsingissä lähi- ja perushoitajien parissa. (Titta Hiltunen)

 

Käsittely

Valtuutettu Minja Koskela ehdotti valtuutettu Mai Kivelän kannattamana, että esitys palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Helsinki aloittaa lyhennetyn työajan kokeilun valmistelun. Kaupunki kartoittaa kansainvälisiä ja erityisesti pohjoismaisia esimerkkejä kunnallistasolla toteutetuista lyhennetyn työajan kokeiluista. Kansainväliseen kokemukseen nojaten kaupunki tuottaa arvion siitä, miten ja millä toimialoilla, missä palveluissa ja missä työyhteisöissä lyhennettyä työaikaa olisi tuloksellisinta kokeilla työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Valmistelun tuloksena tuotetaan konkreettinen esitys lyhennetyn työajan kokeilusta. Valmistelu tehdään yhdessä henkilöstöosaston ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Esityksessä huolehditaan eri henkilöstöryhmien yhdenvertaisuudesta ja siitä, että kokeilu on mahdollista toteuttaa työtehtävien luonteesta riippumatta. Mahdolliseen kokeiluun pyritään osallistamaan monipuolisesti eri työtehtävissä olevaa henkilöstöä. Kokeiluun ryhtymisestä tehdään valmistelun jälkeen ja selkeään suunnitelmaan pohjaten vielä erillinen poliittinen päätös.

11 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Esitys palautetaan ja Helsinki aloittaa lyhennetyn työajan kokeilun valmistelun. Kaupunki kartoittaa kansainvälisiä ja erityisesti pohjoismaisia esimerkkejä kunnallistasolla toteutetuista lyhennetyn työajan kokeiluista. Kansainväliseen kokemukseen nojaten kaupunki tuottaa arvion siitä, miten ja millä toimialoilla, missä palveluissa ja missä työyhteisöissä lyhennettyä työaikaa olisi tuloksellisinta kokeilla työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Valmistelun tuloksena tuotetaan konkreettinen esitys lyhennetyn työajan kokeilusta. Valmistelu tehdään yhdessä henkilöstöosaston ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Esityksessä huolehditaan eri henkilöstöryhmien yhdenvertaisuudesta ja siitä, että kokeilu on mahdollista toteuttaa työtehtävien luonteesta riippumatta. Mahdolliseen kokeiluun pyritään osallistamaan monipuolisesti eri työtehtävissä olevaa henkilöstöä. Kokeiluun ryhtymisestä tehdään valmistelun jälkeen ja selkeään suunnitelmaan pohjaten vielä erillinen poliittinen päätös.

Jaa-äänet: 63
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 21
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Elisa Gebhard, Oona Hagman, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mikael Jungner, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Sanna-Leena Perunka, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Poissa: 1
Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Valtuutettu Titta Hiltunen ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Pohjoismaissa tehtyjen kokeilujen tulosten perusteella selvitetään, minkälaisia tuottavuutta edistäviä ja sairaspoissaoloja vähentäviä vaikutuksia työajan lyhentämisellä voisi olla Helsingissä lähi- ja perushoitajien parissa.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

12 äänestys

Valtuutettu Titta Hiltusen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Pohjoismaissa tehtyjen kokeilujen tulosten perusteella selvitetään, minkälaisia tuottavuutta edistäviä ja sairaspoissaoloja vähentäviä vaikutuksia työajan lyhentämisellä voisi olla Helsingissä lähi- ja perushoitajien parissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Otto Meri

Tyhjä: 28
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Maarit Vierunen

Poissa: 1
Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Titta Hiltusen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Haglund ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki ennakkoluulottomasti selvittää ja ottaa käyttöön kaikki tehokkaat keinot työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantamiseksi. Aloitteessa esitetään, että Helsinki toteuttaa lyhennetyn työajan kokeilun vähintään kolmessa kaupungin yksikössä. Kokeilun tulee koskea kaikkia yksikön työntekijöitä.

Aloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan, henkilöstön hyvinvointiin.  Kaupungissa seurataan tutkimuksia työhyvinvoinnista hyvin aktiivisesti ja nojataan jo nyt tutkimustietoon siitä, millä keinoin voidaan parhaiten vaikuttaa hyvään henkilöstökokemukseen, hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Kaupunki on edistänyt näitä asioita suunnitelmallisesti ja erilaisin keinoin viime vuosien aikana.

Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu monista tekijöistä, kuten työyhteisön toimivuudesta ja hyvästä johtamisesta, työntekijän omista voimavaroista, työkyvystä ja ammattitaidosta sekä terveellisistä ja turvallisista työoloista.

Helsingin kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä työtä muun muassa työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi ja kaupunki kehittää tätä elementtiä edelleen. Lähtökohtana on erilaisten joustojen tarjoaminen ja joustojen käytön mahdollistaminen.

Aloitteessa esitetyssä työhyvinvoinnin kehittämisessä Helsingin kaupungin työhyvinvointiohjelma on keskeisessä roolissa ja siinä määritellään työhyvinvoinnin edistämistä koskevat tavoitteet neljän vuoden kaudelle. Nykyisellä ohjelmakaudella yhtenä kehittämisen painopisteenä on ollut ennakoiva työkyvyn johtaminen, jolla tuetaan henkilöstön työssä jaksamista. Esihenkilöiden ja HR-asiantuntijoiden työkykyjohtamisen osaamista on vahvistettu erilaisilla koulutuksilla, lisäksi esihenkilöitä on tuettu työkykyhaasteiden hoitamisessa tavoitteena pitkät työurat kaupungin palveluksessa.

Työhyvinvointihaasteita pyritään ennakolta vähentämään käymällä säännöllisiä esihenkilöiden ja työntekijöiden välisiä keskusteluja, joilla varmistetaan työn sujuvuus ja varhainen tuki. Esihenkilötyön tueksi on myös laadittu ”Kun työ ei suju” -käsikirja. Mikäli henkilöllä on työkykyhaasteita esim. terveydestä johtuvista syistä, niin työnantajana tuemme työuran jatkamista erilaisin keinoin, joista yksi on työkykyrajoitteisiin sopiva korvaava työ. Korvaavan työn käyttöä onkin lisätty kahden edellisen vuoden aikana tilanteissa, joissa henkilön työkyky on heikentynyt.

Työnantajan toimien lisäksi jokaisen henkilön oma rooli on tärkeä työhyvinvoinnista huolehtimisessa. Henkilö voi itse vaikuttaa siihen merkittävästi omilla valinnoillaan. Kaupunki on tarjonnut työntekijöilleen erilaisia koulutuksia ja valmennuksia mm. työhyvinvointia edistävään liikuntaan, ajan- ja stressinhallintaan. Viimeisten neljän vuoden aikana yhtenä painopisteenä on ollut kaupunkilaisten ja henkilöstön liikkumistottumukset, tätä on edistetty kaupungin liikkumisohjelmalla.

Kohdentamalla työhyvinvointitoimet johtamisen kehittämiseen, työyhteisöjen toiminnan tukemiseen ja yksilöiden hyvinvoinnin vahvistamiseen, vaikutetaan laajasti niihin tekijöihin, jotka vahvistavat työhyvinvoinnin kokemusta työn arjessa. Kuten aloitteessa on esitetty työhyvinvoinnin lisääminen ja työn tuottavuuden samanaikainen parantaminen eivät sulje toisiaan pois.

Mikäli aloite hyväksyttäisiin, se aiheuttaisi merkittävää kustannuspainetta ja edellyttäisi merkittävää lisätyövoiman hankintaa lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi. Jo tällä hetkellä on työvoimapula-aloja kaupungin sisällä esim. sosiaali- ja terveyssektorilla ja varhaiskasvatuksessa. Työajan lyhentäminen lisäisi siten ainakin hetkellisesti entisestään kuormitusta näille aloille ja siten vesittäisi niitä hyötyjä, joita aloitteella on tavoiteltu.

Mikäli kokeilun kohderyhmä olisi pieni ja kesto lyhyt, se taas tarkoittaisi, ettei kokeilun tuloksia saada riittävästi validoitua. Lisäksi on huomioitava, että kunnallisella sektorilla on työehtosopimuksessa valtaosin yksityistä sektoria huomattavasti pidemmät palkalliset vuosilomat sekä lyhyempi työaika. Näin ollen työhyvinvointia tuetaan jo nyt julkisella sektorilla erittäin hyvin.

Helsingin kaupunki tavoittelee koko työuran kattavaa hyvää ja laadukasta työelämää. Tässä työssä joustot ja nimenomaan työaikajoustot ovat yksi tärkeä elementti. Edellä kuvatun selosteen perusteella ei kuitenkaan ole syytä ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin aloitteen johdosta, vaan edistää kaupunkina edellä kuvattuja toimenpiteitä jo käynnissä olevien hankkeiden yhteydessä ja myös tulevaisuudessa. Olemme parasta aikaa valmistelemassa tulevalle nelivuotiskaudelle uutta työhyvinvointiohjelmaa v. 2022 alkaen.

Kaupunki kartoittaa valtuuston käsittelyssä olevan strategian mukaisesti aktiivisesti ratkaisuja työvoimapulaan sekä monen alan korkeaan työkuormitukseen. Mallia otetaan myös muiden Pohjoismaiden erilaisista osa-aikatyön ja työhyvinvoinnin malleista sekä selvitetään henkilöstön kiinnostusta ja tarpeita joustavampiin työaikajärjestelyihin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 735

HEL 2021-002856 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

11.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Minja Koskela: Esitys palautetaan ja Helsinki aloittaa lyhennetyn työajan kokeilun valmistelun. Kaupunki kartoittaa kansainvälisiä ja erityisesti pohjoismaisia esimerkkejä kunnallistasolla toteutetuista lyhennetyn työajan kokeiluista. Kansainväliseen kokemukseen nojaten kaupunki tuottaa arvion siitä, miten ja millä toimialoilla, missä palveluissa ja missä työyhteisöissä lyhennettyä työaikaa olisi tuloksellisinta kokeilla työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Valmistelun tuloksena tuotetaan konkreettinen esitys lyhennetyn työajan kokeilusta. Valmistelu tehdään yhdessä henkilöstöosaston ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Esityksessä huolehditaan eri henkilöstöryhmien yhdenvertaisuudesta ja siitä, että kokeilu on mahdollista toteuttaa työtehtävien luonteesta riippumatta. Mahdolliseen kokeiluun pyritään osallistamaan monipuolisesti eri työtehtävissä olevaa henkilöstöä. Kokeiluun ryhtymisestä tehdään valmistelun jälkeen ja selkeään suunnitelmaan pohjaten vielä erillinen poliittinen päätös.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Kappaleen 13 jälkeen lisätään:

Kaupunki kartoittaa valtuuston käsittelyssä olevan strategian mukaisesti aktiivisesti ratkaisuja työvoimapulaan sekä monen alan korkeaan työkuormitukseen. Mallia otetaan myös muiden Pohjoismaiden erilaisista osa-aikatyön ja työhyvinvoinnin malleista sekä selvitetään henkilöstön kiinnostusta ja tarpeita joustavampiin työaikajärjestelyihin.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan palautusehdotuksen mukaisesti.

Jaa-äänet: 11
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 3 (1 tyhjä)

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Jenni Pajunen, Sari Sarkomaa, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 9 - 6.

04.10.2021 Pöydälle

27.09.2021 Pöydälle

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566