Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/33

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 322

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite yleisestä talviuintipaikasta

HEL 2021-003498 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinkiin avataan kaupungin ylläpitämä valvottu talviuintipaikka esimerkiksi Rastilan leirintäalueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä palvelustrategiatyö, jossa määritellään mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, missä se toimii kumppanina ja mahdollistajana, ja millaisten palvelujen tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Määrittelytyö koskee myös talviuintia. Palvelustrategiatyön päättymisen jälkeen voidaan ottaa kantaa siihen, onko talviuinti sellaista toimintaa, jota kaupunki järjestää itse.

Talviuintipaikkoja ylläpitävät pääasiassa yritykset, yhdistykset ja urheiluseurat. Kaupunki vuokraa uintipaikat palveluntarjoajille, muttei tällä hetkellä osallistu toiminnan järjestämiseen. Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Palveluntarjoaja vastaa uintipaikan turvallisuudesta sekä rakennusten, kulkureittien ja varusteiden kunnossapidosta. Kaupungissa toimii kolmetoista yhdistysten tai seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa.

Jos kaupunki tulee jatkossa järjestämään talviuintia omana toimintana, yksi otollinen paikka on aloitteessa ehdotettu Rastilan leirintäalue.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 693

HEL 2021-003498 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.05.2021 § 74

HEL 2021-003498 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkemyksen mukaan talviuinti on kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. Kaksitoista sopimusta on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimia ja yksi kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimintaa on esitelty lautakunnan kokouksessa 17.12.2019.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 aikana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana, sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tullaan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti, ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta tulee aikanaan päättämään talviuinnin järjestämisestä palvelustrategiatyön päättymisen jälkeen ensi syksynä. Lautakunta katsoo, että tämän jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa.

Mikäli kaupunki linjaa, että kaupungin tehtävä on järjestää avointa talviuintitoimintaa, yksi otollinen paikka sen järjestämiselle on aloitteessa mainittu Rastilan leirintäalue. Liikuntapalvelukokonaisuudella on vuoteen 2023 asti voimassa oleva sopimus Helsingin Latu ry:n kanssa Rastilan talviuintipaikasta. Liikuntapalvelukokonaisuuden tiedon mukaan Helsingin Latu ry kannattaa avoimen talviuintipaikan avaamista Rastilaan.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta. 

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566