Helsingin kaupunki

Esityslista

18/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 638

HEL 2021-001530 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi