Helsingin kaupunki

Esityslista

18/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/14

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 644

HEL 2021-002236 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jenni Pajusen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Elina Nurmi, maahanmuuttopäällikkö, puhelin: 310 36400

elina.nurmi(a)hel.fi