Helsingin kaupunki

Esityslista

18/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/6

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 710

HEL 2021-010524 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Orvokki Jokisen luottamustoimi on päättynyt ja

        valitsee Paula Malleus-Lemettisen käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi