Helsingin kaupunki

Esityslista

18/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/11

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 639

HEL 2021-002906 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506

joonas.pikkarainen(a)hel.fi