Helsingin kaupunki

Esityslista

18/2021

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/18

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 647

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 11.05.2021 § 247

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden ylläpitämä Keskuspuiston ulkoilureitistö tarjoaa monipuolisen reittiverkoston kaikenikäisille ympärivuotiseen liikuntaan. Valtuustoaloitteessa toivotaan erityisesti lapsille ja senioreille osoitetun reitin osoittamista Keskuspuiston alueelle. Kyseisellä reitillä olisi pyöräily kiellettyä, mikä mahdollistaisi rauhallisen kävelyn.

Keskuspuistossa on tarjolla kuntoratoja, joilla pyöräily on kielletty. Näitä on Paloheinässä, Maunulassa ja Pirkkolassa. Lisäksi Paloheinän länsipuolella, Hakuninmaan alueella Keskuspuiston länsireunassa on noin kahden kilometrin mittainen ympyrälenkki, joka on aikaisemmin toiminut rullasuksiratana. Lenkki on valaistu ja asfalttipintainen. Se on jalkaisin hyvin saavutettavissa sekä Hakuninmaan ja Kuninkaantammen asuinalueilta että Paloheinän ulkoilumajalta. Reitti on valaistu. Reitin käyttö on osoitettu Keskuspuiston opastussuunnitelmassa kesäisin vain jalkaisin liikkumista varten eli pyöräily kielletään opastein. Tämä rauhoittaa reitin käyttöä pyöräilijöiden pysyessä aluetta sivuavalla Keskuspuiston pääulkoilureitillä. Talvisin liikuntapalvelut hoitaa sitä perinteisen hiihtotavan latuna, jolloin se mahdollistaa lapsiperheille ja senioreille rauhallisen hiihdon. Paloheinän majalta opastetaan uusi valaistu, ympärivuotisesti kunnossapidetty kävelylenkki ja yhteys Hakuninmaalle, mikä omalta osaltaan lisää talvikävelyn mahdollisuuksia Paloheinän alueella.

Edellä mainitut reitit ovat mukana Keskuspuiston opaskartassa, joka laadittiin osana Keskuspuiston uutta opastussuunnitelmaa. Keskuspuiston opastus mahdollistaa kullekin ulkoilijalle sopivien reittien löytämisen ja kävelylenkkien suunnittelun. Keskuspuiston ulkoilureittien turvallinen käyttö ja edellä mainitun kaltainen, monenlaisen ulkoilun ohjaus edellyttää opastuksen toteuttamista maastoon. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi opastuksen yleissuunnitelman vuonna 2020. Rakennussuunnitelmat ovat myös valmiina hankkeen toteuttamista varten.  Opastusta toteutetaan ulkoliikunta-alueille varattujen määrärahojen puitteissa, jotta Keskuspuiston jatkuvasti kasvava ulkoilukäyttö voisi jatkua edelleen turvallisesti, kestävästi ja toimivasti.

Lausunto on valmisteltu yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto myös kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalta.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 55

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Lapsiperheiden ja senioreiden liikkumisen edistäminen on keskeinen osa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja liikkumisohjelman tavoitteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitääkin kannatettavana lapsiperheille tarkoitettujen reittien ja seniorireittien suunnittelua ja kehittämistä soveltuvin osin kaupunkiympäristöön ja asuinalueille. Keskuspuiston reittiverkosto ei kuitenkaan välttämättä mahdollista helposti saavutettavaa erillisreittiä varsinkaan ikäihmisille.

Keskuspuistossa on kattava reittiverkosto, jonka keskelle on haasteellista löytää erillisreitti, joka voitaisiin osoittaa pelkästään kävelylle tai vastaavasti rakentaa erillisiä pyöräilybaanoja ilman, että se hankaloittaisi reittien yleistä käyttöä.

Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää ns. vanhaa rullaluistelurataa Keskuspuiston pohjoisosassa. Radan pituus on noin 2 km, ja se sijaitsee sivussa Keskuspuiston reitistöstä. Rata ei ole kesäaikaan juurikaan käytössä, ja talviaikaan radalle ajetaan latu. Uuden Keskuspuiston opastussuunnitelman yhteydessä reitti opastetaan talvisin perinteisen hiihtotyylin laduksi. Kesäaikaan reitin käyttö ohjataan kävelyyn pyöräilyn kieltävin opastein. Reitti on luonnostaan rauhallinen metsäreitti, joka soveltuu rauhalliseen ulkoiluun.

Kävelyyn ja pyöräilyyn opastetaan Keskuspuiston opastussuunnitelmassa uusi ympyrälenkki Paloheinän majalta.

Reitin asfaltin poisto on ollut liikuntapalvelukokonaisuuden suunnitelmissa jo vuosia. Asfaltin poistoon ei ole pystytty varaamaan määrärahaa talousarvioissa, eikä siihen ole varattu määrärahaa vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä. Liikuntapalvelukokonaisuuden varovainen arvio on, että asfaltin poisto maksaa noin 100 000–150 000 euroa.

Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää useita purupohjaisia kuntoratoja, joilla pyöräily on kielletty. Kyseiset radat sijaitsevat Paloheinässä, Herttoniemessä, Maunulassa, Pirkkolassa, Laajasalossa ja Tapulikaupungissa.

Vuonna 2010 Taliin avattu perhepolku on saanut paljon positiivista palautetta vuosien varrella. Perhepolku on esteetön ulkoilu- ja kuntoilureitti (0,55 km) kaikenikäisille, se soveltuu erityisesti ikääntyville, toimintarajoitteisille ja lapsille. Esteettömän reitin varrella on toiminnallisia liikuntaleikkivälineitä lapsille sekä ulkokuntoiluvälineitä aikuisille ja ikääntyneille. Reitin varrella on kaksi vain lapsille tarkoitettua leikkipaikkaa, joissa on liikunnallisia kiipeilytelineitä.

Tarkoituksenmukaisinta olisi, että Talin perhepolun mallin mukaisia helposti saavutettavia eri kohderyhmille soveltuvia reittejä suunniteltaisiin ja kehitettäisiin eri puolille Helsinkiä. Kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ovat aloittaneet kaupungin yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman valmistelun, jossa pohditaan myös aloitteen kaltaisia ehdotuksia.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi