Helsingfors stad

Protokoll

16/2021

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

22.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 277

Projektplan för vibrationsisolering och konstruktioner som kompenserar det elektromagnetiska fältet i Viks forskarpark

HEL 2020-011293 T 00 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplan för vibrationsisolering och konstruktioner som kompenserar det elektromagnetiska fältet i Viks forskarpark så att projektets totalpris inklusive planering, byggarbeten och ändringar som genomförs under projektet är 10 684 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för juli 2021.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Hankesuunnitelma_Viikin tiedepuiston eristysratkaisun toteutus

2

Viikki tärinävaimennuksen työalue

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Byggandet av vibrationsisolering och konstruktioner som kompenserar det elektromagnetiska fältet i Viks forskarpark hänför sig till snabbspårvägsprojektet Spårjokern. Skyddskonstruktionerna byggs för att skydda forskningsarbetet som  i forskarparkens område utförs med känsliga forskningsinstrument mot störningar från spårvägstrafiken. Helsingfors stad och Helsingfors universitet har kommit överens om de behövliga lösningarna. Projektet genomförs som en del av projektet Spårjokern.

Stadsfullmäktige godkände 13.3.2019 (100 §) en höjning av maximipriset i projektplanen för Spårjokern för Helsingfors stads del.

Projektets utgångspunkter och genomförande

Stadsfullmäktige godkände 13.3.2019 (§ 100) en höjning av maximipriset i projektplanen för Spårjokern. I motiveringarna till beslutet konstateras att man i projektplanen 2015 för Spårjokern uppmärksammar de konsekvenser som det elektromagnetiska fältet som likströmmen bildar och vibrationerna från spårvägen eventuellt orsakar känsliga objekt, såsom mätningsutrustningen vid forskningsinstituten i Vik och Otnäs. Dessutom konstateras att det råder osäkerhet i fråga om objektens skyddsbehov och kostnadsrisk. Att hitta en optimal lösning för att skydda de känsliga objekten är en fråga som ska beaktas i den fortsatta planeringen. Förhandlingarna mellan Helsingfors stad och Helsingfors universitet om lösningar för att skydda de känsliga objekten vid Viks campus pågår. Helsingfors stad och Helsingfors universitet fortsätter förhandlingarna, och kommer separat överens med parterna om kostnaderna för skyddslösningarna.

Staden och universitet har under våren 2021 uppnått en lösning i förhandlingarna om nivån på de behövliga lösningarna för vibrationsdämpningen. Samtidigt har man kommit överens om att staden svarar för kostnaderna för de konstruktioner som dämpar vibrationen och kompenserar det elektromagnetiska fältet, vilka ska byggas i gatukonstruktionerna. Universitet svarar för kostnaderna för ändrings- och byggarbeten som byggnaderna i dess ägo och byggnadernas användare förutsätter.

Eftersom det är fråga om ett projekt med anknytning till Spårjokern är det ändamålsenligt att projektet genomförs som en del av Spårjokerns projekthelhet.

Projektet omfattar byggandet av en pålplatta vid Viksbågen, konstruktioner som kompenserar det elektromagnetiska fältet i Viks forskarpark och stombullerisolering vid Djursjukhuset. Projektet genomförs i huvudsak under år 2022, men isoleringarnas funktionsduglighet kan konstateras i sin helhet först då trafikeringen inleds år 2024. Därför är det möjligt att särskilda åtgärder vidtas år 2024.

Konstruktionen som bygger på en pålplatta byggs för att minska vibrationerna som spårvagnarna orsakar i fastigheterna vid gatan, i vilka Helsingfors universitet och andra aktörer i området har känsliga forskningsinstrument. Kompenseringen av det elektromagnetiska fältet genomförs för att minska det obetydliga, men med vagnarna varierande elektromagnetiska fält som spårvägen orsakar, och som också orsakar störningar för en del av forskningsinstrumenten.

Projektkostnader

Kostnaderna för vibrationsisoleringen och konstruktionerna som kompenserar det elektromagnetiska fältet i Viks forskarpark fördelas enligt följande:

Delfaktor

mn euro

Pålplatta vid Viksbågen

7,655

Konstruktion som kompenserar det elektromagnetiska fältet i Viks forskarpark

1,524

Stombullerisolering vid Djursjukhuset

0,070

Projektreservering för eventuellt behov av extra isolering

0,736

Totalt

9,985

 

Kostnadskalkylen har utarbetats i kostnadsnivån för september 2020. Totalkostnaden har preciserats så att den stämmer överens med det senaste indexet, varvid kostnaderna i kostnadsnivån för juli 2021 är sammanlagt 10 684 000 euro.

Projektets finansieringsplan

Spårjokern är under byggnad. Huvuddelen av kostnaderna som hör till det här projektet riktas till år 2022. I HST:s budget för år 2022 reserveras 9,645 mn euro för Spårjokerns projektkostnader. En del av projektreserveringen, 0,340 mn euro, blir aktuell först då trafikeringen inleds. Behovet av projektreserveringen klarnar före början av år 2024, och det bedöms att de eventuella kostnaderna riktas till år 2024.

Projektets inverkan på driftsekonomin

Projektet med 40 års avskrivningstid och linjära avskrivningar orsakar årligen extra avskrivningskostnader på 0,2 miljoner euro.

På basis av samkommunen Helsingforsregionens trafiks (HRT) grundavtal kan 50 % av avskrivningarna för investeringen (ca 0,1 miljoner euro om året) och 50 % av de kalkylmässiga ränteutgifterna (sammanlagt ca 5,1 miljoner euro under 40 års tid, kalkylränta på 5 %) faktureras av HRT. HST återbetalar de kalkylmässiga ränteutgifterna på 50 % som fakturerats HRT i form av s.k. ränteintäkter på infrastrukturen till staden.

Resten av avskrivningarna (ca 0,1 miljoner euro om året) och de verkliga räntekostnaderna på ca 4,4 miljoner euro för finansiering av investeringen under lånetiden (räntefot på 3 % och 25 års amorteringstid) blir kostnader för staden i form av infrastrukturstöd för trafikaffärsverket. Vibrationsisoleringen i Viks forskarpark påverkar stadens stöd till HST med i genomsnitt 0,1 miljoner euro om året.

Dessutom blir en del av den avskrivningsandel på 50 % som staden fakturerar av HRT och 50 % av den kalkylmässiga räntan årligen kostnader för staden genom HRT:s betalningsandel; ca 50 % av avskrivningsandelen och den kalkylmässiga räntan täcks med biljettintäkter medan resten hänför sig till kommunandelen.

Den totala effekten av HST:s andel av projektet på Helsingfors stads driftsekonomi beräknas bli i genomsnitt 0,2 euro om året (HRT:s betalningsandel och HST:s stöd från staden tillsammans).

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Hankesuunnitelma_Viikin tiedepuiston eristysratkaisun toteutus

2

Viikki tärinävaimennuksen työalue

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Direktionen för trafikaffärsverket

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 606

HEL 2020-011293 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset muutokset on 10 684 000 euroa heinäkuun 2021 kustannustasossa.

Käsittely

06.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tommi Laitio
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 15.06.2021 § 93

HEL 2020-011293 T 00 01 04 00

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelmaa niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset muutokset on 9,985 milj. euroa (alv 0 %) syyskuun 2020 kustannustasossa.

27.05.2021 Pöydälle

12.05.2021 Pöydälle

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566