Helsingfors stad

Protokoll

15/2021

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

08.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 266

Val av gode män för fastighetsförrättningar för mandattiden som börjar år 2021

HEL 2021-003470 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade välja de nedanstående personerna till gode män för fastighetsförrättningar för stadsfullmäktiges mandatperiod.

1.

värderingschef Antti Orama

2.

markförvärvschef Teemu Kärkäs

3.

teknologie kandidat Ville-Samuli Rantalainen

4.

diplomingenjör Merituuli Lehtonen

5.

fastighetsingenjör Riikka Pirinen

6.

diplomingenjör Jonna Haavisto Murole

7.

diplomingenjör Antti Kuusiniemi

8.

diplomingenjör Nele Korhonen

9.

lantmäteriingenjör Sami Tegelberg

10.

diplomingenjör Arttu Järvinen

11.

diplomingenjör Annamari Kiviaho

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Jaakko Kaila, teamchef, telefon: 310 22097

jaakko.kaila(a)hel.fi

Bilagor

1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (verksamhetsstället i Helsingfors)

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Lantmäteriverket

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 6 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) ska stadsfullmäktige välja minst sex personer till gode män för fastighetsförrättningar för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. Den som väljs till god man ska vara förtrogen med fastighetsfrågor och känna de lokala förhållandena.

Personernas lämplighet i fråga om förtrogenheten med fastighetsfrågor har bedömts inom stadsmiljösektorn. Personernas bakgrundsuppgifter finns i bilaga 1.

Angående valbarheten till god man gäller dessutom vad som stadgas om nämndemän vid tingsrätterna. Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) ska en nämndeman vara finsk medborgare och bosatt i en kommun inom tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs, hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämndeman.

Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller vid Brottspåföljdsmyndigheten eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.

Den som är god man ska, innan han eller hon börjar utöva sysslan, inför tingsrätten eller jorddomstolen avge försäkran. Valet av gode män ska delges regionförvaltningsverket i Södra Finland och Lantmäteriverket.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Jaakko Kaila, teamchef, telefon: 310 22097

jaakko.kaila(a)hel.fi

Bilagor

1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (verksamhetsstället i Helsingfors)

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Lantmäteriverket

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Lantmäteriverket

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 585

HEL 2021-003470 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kiinteistötoimituksia varten uskotut miehet kaupunginvaltuuston toimikaudeksi seuraavasti:

1.

arviointipäällikkö Antti Orama

2.

maanhankintapäällikkö Teemu Kärkäs

3.

tekniikan kandidaatti Ville-Samuli Rantalainen

4.

diplomi-insinööri Merituuli Lehtonen

5.

kiinteistöinsinööri Riikka Pirinen

6.

diplomi-insinööri Jonna Haavisto Murole

7.

diplomi-insinööri Antti Kuusiniemi

8.

diplomi-insinööri Nele Korhonen

9.

maanmittausinsinööri Sami Tegelberg

10.

diplomi-insinööri Arttu Järvinen

11.

diplomi-insinööri Annamari Kiviaho

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Jaakko Kaila, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22097

jaakko.kaila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566