Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/28

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för mandattiden som börjar 2021

HEL 2021-002506 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion enligt följande:

 

 

Ledamot

Ersättare

 1.

Saml.

Maria Miala

Jaakko Haataja

 2.

Saml.

Pekka Löfman

Ella Pauna

 3.

Saml.

Arja Karhuvaara

Ilmari Heikkinen

 4.

Gröna

Maria Nyqvist

Mikael Ojala

 5.

SDP

Jukka Järvinen

Kirsi Sutton

 6.

VF

Sami Muttilainen

Elina Vainikainen

 7.

VF

Hanna Mithiku

Ahmad Hosseini

 8.

Sannf.

Teijo Aalto

Mia-Maria Heinänen

 9.

Sannf.

Kimmo Veijalainen

Janiina Reilamo

 

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordförande enligt följande:

Ordförande

Sami Muttilainen

Vice ordförande

Arja Karhuvaara

 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Rättelse av skrivfel (18.8.2021)

I beslutet har ett skrivfel i ersättare Jaakko Haatajas namn rättats med stöd av 51 § i förvaltningslagen. I det ursprungliga beslutet nämns det felaktiga namnet Jaakko Haatana.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kultur- och fritidsnämnden har en idrottssektion, som för sin del ställer upp mål för kultur- och fritidssektorns idrottsservicehelhet och följer hur målen nås, ger utlåtande till sektornämnden om resultatbudgeten och verksamhetsplanen och sköter de uppgifter som hänför sig till fördelningen av understöd avsedda för idrottsverksamhet och för genomförande av idrottspolitiken.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och ersättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordförandemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäktige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat förtroendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

  1. har kommunen som hemkommun,
  2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktigeledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrättas, och som
  3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

  1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden eller utskottet,
  2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande,
  3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är valbar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommunen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kommunalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 540

HEL 2021-002506 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 Jäsen

 Varajäsen

1.

Kok.

Maria Miala

Jaakko Haatana

2.

Kok.

Pekka Löfman

Ella Pauna

3.

Kok.

Arja Karhuvaara

Ilmari Heikkinen

4.

Vihr.

Maria Nyqvist

Mikael Ojala

5.

SDP

Jukka Järvinen

Kirsi Sutton

6.

Vas.

Sami Muttilainen

Elina Vainikainen

7.

Vas.

Hanna Mithiku

Ahmad Hosseini

8.

PS

Teijo Aalto

Mia-Maria Heinänen

9.

PS

Kimmo Veijalainen

Janiina Reilamo

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja

Sami Muttilainen

Varapuheenjohtaja

Arja Karhuvaara

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566