Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Invalda ledamöter och ersättare i stadsfullmäktige för den mandattid som börjar 1.8.2021

HEL 2021-006877 T 00 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade centralvalnämndens förteckning, som utgör bilaga 1, över de personer som blivit valda till ledamöter och ersättare i stadsfullmäktige för den mandattid som börjar 1.8.2021.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Med stöd av 95 § 2 mom. 2 punkten i vallagen (714/1998) ska den kommunala centralvalnämnden efter att ha fastställt resultatet vid kommunalvalet utan dröjsmål lämna fullmäktige en förteckning över dem som blivit valda till fullmäktige och deras ersättare.

Helsingfors stads centralvalnämnd har 16.6.2021 fastställt resultatet av kommunalvalet 13.6.2021 och lämnat den förteckning som utgör bilaga 1 över de personer som blivit valda till ledamöter och ersättare i stadsfullmäktige för den mandattid som börjar 1.8.2021.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 515

HEL 2021-006877 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan keskusvaalilautakunnan antaman luettelon kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valituista henkilöistä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 57

HEL 2021-006877 T 00 00 01

Päätös

Keskusvaalilautakunta määräsi vuoden 2021 kuntavaalien vaalituloksen siten, että ehdokkaat järjestetään vertauslukunsa mukaiseen järjestykseen ja ehdokkaista valitaan vertailuluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä asianmukainen määrä valtuutettuja.

Keskusvaalilautakunta arpoi tasatilanteet tapauksissa, joissa ehdokkaan äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret.

Keskusvaalilautakunta vahvisti vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen.

Keskusvaalilautakunta julkaisee vaalituloksen.

Käsittely

16.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Keskusvaalilautakunta arpoi äänimääriltään ja vertausluvuiltaan tasatilanteessa olevien ehdokkaiden välisen järjestyksen. Arvonta suoritettiin arpalipuilla kolmessa tapauksessa, jolloin kahden äänimääriltään tai vertausluvuiltaan tasatilanteessa olevien ehdokkaiden arpalipukkeet pudotettiin taitettuna arvontakulhoon ja jäsen Syväri nosti arpalipukkeen arvontakulhosta.

Ensin arvottiin samalla äänimäärällä olevien ehdokkaiden Asko-Seljavaara, Sirpa ja Pajunen, Jenni välinen järjestys. Ehdokkaan Pajunen, Jenni lipuke nostettiin arvonnassa ensimmäisenä. Näin olleen Pajunen merkitään valittujen listaan ennen Asko-Seljavaaraa.

Seuraavaksi arvottiin samalla äänimäärällä olevien ehdokkaiden Löfman, Pekka ja Penttinen, Katri välinen järjestys. Ehdokkaan Penttinen, Katri lipuke nostettiin arvonnassa ensimmäisenä. Näin ollen Penttinen merkitään varalle valittujen listaan ennen Löfmania.

Sitten arvottiin samalla vertausluvulla olevien ehdokkaiden Kettunen, Marko ja Reinikainen, Pekka välinen järjestys. Ehdokkaan Reinikainen lipuke nostettiin arvonnassa ensimmäisenä. Näin ollen Reinikainen merkitään varalle valittujen vertauslukujen mukaiseen listaan ensimmäisenä.

Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta arpoi ryhmittäin äänimäärien ja vertauslukujen mukaiset tasatilanteet valvotusti oikeusrekisterikeskuksen vaalitietojärjestelmän arvontajärjestelmällä ja merkitsi tulokset järjestelmään.

Tämän pöytäkirjan liitteeksi liitettiin arvontojen mukaiset tulosteet valituista ja varalle valituista vertausluvuittain (liite 1) ja arvotut äänimäärien ja vertauslukujen mukaiset tasatilanteet (liite 2).

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566