Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 225

Val av biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2021

HEL 2021-002452 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde för sin mandattid Paavo Arhinmäki till biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn räknat från 2.8.2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bestämmelser i kommunallagen om val av biträdande borgmästare

Enligt 45 § i kommunallagen (410/2015) kan en kommun vid sidan av borgmästaren ha biträdande borgmästare. De biträdande borgmästarna är förtroendevalda, och på valet av samt valbarheten och mandattiden för dem tillämpas vad som i 44 § 2 och 3 mom. föreskrivs om borgmästare.

Enligt 44 § 2 och 3 mom. i kommunallagen väljs borgmästaren av fullmäktige. Till borgmästare kan också väljas en person som inte är valbar till kommunstyrelsen eller till en nämnd. Fullmäktige kan besluta att borgmästaren ska vara fullmäktigeledamot i kommunen i fråga. En person förlorar inte sin valbarhet till fullmäktige på den grunden att han eller hon väljs till borgmästare. En borgmästare kan väljas högst för fullmäktiges mandattid och mandattiden fortgår tills en ny borgmästare eller kommundirektör har blivit vald.

Bestämmelser om biträdande borgmästarens uppgifter finns i kommunens förvaltningsstadga. Val av en biträdande borgmästare som är ordförande för en nämnd förrättas före valet av nämnden.

Bestämmelser i förvaltningsstadgan om biträdande borgmästaren

Enligt 3 kap. 2 § i förvaltningsstadgan har staden fyra biträdande borgmästare, som är ordförande för sektornämnderna och ledamöter i stadsstyrelsen.

Biträdande borgmästaren är en förtroendevald på heltid.

Stadsfullmäktige väljer biträdande borgmästarna bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna för sin mandattid, och mandattiden för biträdande borgmästaren för varje sektor fortgår tills en ny biträdande borgmästare har blivit vald för sektorn.

Ställningen för förtroendevalda på heltid

Till ett förtroendeuppdrag på heltid kan väljas den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald på heltid har rätt att få tjänst- eller arbetsledighet från sitt arbete under den tid som förtroendeuppdraget på heltid varar. Om ett förtroendeuppdrag på heltid upphör i förtid på grund av att personen förlorat sin valbarhet eller förtroendeuppdraget återkallats, har personen rätt att avbryta sin tjänst- eller arbetsledighet genom att anmäla detta till arbetsgivaren minst en månad innan han eller hon återvänder till arbetet.

Fullmäktige beslutar om månadslön och ersättningar som ska betalas till förtroendevalda på heltid. Förtroendevalda på heltid har rätt till semester, sjukledighet och familjeledighet samt företagshälsovård på samma grunder som kommunala tjänsteinnehavare. Vad som bestäms om arbetstid och arbetstagare i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) tillämpas på kommunen och förtroendevalda på heltid.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 521

HEL 2021-002452 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestariksi Paavo Arhinmäen 2.8.2021 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566