Helsingfors stad

Protokoll

11/2021

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

16.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 186

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för social- och hälsovårdsnämndens sektion

HEL 2021-004281 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 så att den träder i kraft 1.7.2021.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Koskinen, stadsombudsman, telefon: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social- och hälsovårdsnämnden har 27.4.2021, § 90, föreslagit stadsstyrelsen en ändring av förvaltningsstadgan.

Motivering till ändringen av förvaltningsstadgan

Den bestämmelse i förvaltningsstadgan som föreslås bli ändrad baserade sig ursprungligen på 45 § i socialvårdslagen (710/1982), enligt vilken den som var missnöjd med ett beslut fattat av en tjänsteinnehavare underställd socialnämnden inte fick söka ändring genom besvär, utan hade rätt att få beslutet upptaget till behandling i socialnämnden. Den gamla socialvårdslagen har huvudsakligen upphävts och en ny socialvårdslag (1301/2014) trädde i kraft 1.4.2015.

Enligt 50 § i den nya socialvårdslagen baserar sig sökandet av ändring i första instans på begäran om omprövning. Från klienternas synpunkt har omregleringen av sökandet av ändring inte inneburit några förändringar i sak.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändras 1.7.2021 bland annat så att det utom i ett beslut som gäller avgifter också i en faktura som gäller avgifter går att söka ändring genom att begära omprövning.

Ändringen av 15 § i klientavgiftslagen (1201/2020) baserar sig på att ett egentligt beslut i vilket ändring får sökas i allmänhet fattas bara om klientavgifter som bestäms enligt betalningsförmågan. Genom lagändringen blir det också möjligt att söka ändring i fakturor för jämnstora klientavgifter, och ändring söks genom ett krav på att social- och hälsovårdsnämndens sektion ska ompröva fakturan. Ändringen stärker social- och hälsovårdsklienternas rättsskydd.

Ändringsförslaget har behandlats i stadgearbetsgruppen 12.4.2021.

Ändring i förvaltningsstadgan

I förvaltningsstadgan ändras 18 kap. 2 § 1 punkten så att social- och hälsovårdsnämndens sektion beslutar om fall då den som saken gäller hos det organ som svarar för den kommunala socialvården begärt omprövning av ett beslut som gäller tillhandahållande av socialtjänster eller av ett beslut eller en faktura som gäller klientavgifter inom social- eller hälsovården.

Efter ändringen har 18 kap. 2 § 1 punkten i förvaltningsstadgan följande lydelse:

Social- och hälsovårdsnämndens sektion, om inte något annat är föreskrivet, beslutar

1 om fall då den som saken gäller hos det organ som svarar för den kommunala socialvården begärt omprövning av ett beslut som gäller tillhandahållande av socialtjänster eller av ett beslut eller en faktura som gäller avgifter avsedda i lagen eller förordningen om klientavgifter inom social- eller hälsovården.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Koskinen, stadsombudsman, telefon: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 426

HEL 2021-004281 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 1.7.2021 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.04.2021 § 90

HEL 2021-004281 T 00 01 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin hallintosääntöä muutetaan 1.7.2021 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 kohtaa muutetaan siten, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- tai terveydenhuollon asiakasmaksua koskevaan päätökseen tai laskuun.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää

1 niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tai -asetuksessa tarkoitettua maksua koskevaan päätökseen tai laskuun.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566