Helsingfors stad

Protokoll

10/2021

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

02.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 171

Den av Sannfinländska fullmäktigegruppen väckta motionen om tryggande av säkerheten vid och kvaliteten hos Helsingfors taxistationer

HEL 2020-011659 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från att staden fördomsfritt ska försöka hitta sätt att göra taxistationerna inom stadens område, i synnerhet den på Stationsplatsen, tryggare och städigare. Situationen på Stationsplatsen är ohållbar för såväl taxichaufförerna som kunderna. Det är dessutom bra att notera att Stationsplatsen har ett centralt läge i Helsingfors centrum och är därmed ägnad att ge en dålig bild av Helsingfors för dem som kommer till staden.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Återremitteras för ny beredning utgående från att staden fördomsfritt ska försöka hitta sätt att göra taxistationerna inom stadens område, i synnerhet den på Stationsplatsen, tryggare och städigare. Situationen på Stationsplatsen är ohållbar för såväl taxichaufförerna som kunderna. Det är dessutom bra att notera att Stationsplatsen har ett centralt läge i Helsingfors centrum och är därmed ägnad att ge en dålig bild av Helsingfors för dem som kommer till staden.

Ja-röster: 63
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anna Laine, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Petra Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Laura Nordström, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 20
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies

Blanka: 1
Ville Jalovaara

Frånvarande: 1
Maija Anttila

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Sannfinländska fullmäktigegruppen föreslår i sin motion att Helsingfors snabbt vidtar åtgärder för att trygga säkerheten vid och kvaliteten på taxitjänsterna vid Helsingfors taxistationer och -områden. Bland annat vissa taxichaufförer på Stationsplatsen har med sitt ljudliga och aggressiva uppförande orsakat otrygghet bland kunderna. Det har förekommit flera gräl- och till och med brottningssituationer mellan chaufförerna, vilket är ogynnsamt med tanke på Helsingfors rykte bland människor som besöker staden.

Taxistationerna som Helsingfors stad förvaltar över ligger på gatuområden som avses för allmän trafik. Taxistationer i allmänna områden är jämlikt användbara för alla som har beviljats taxitrafiktillstånd.

Finavia och Helsingfors Hamn har ingått ett avtal med ett privat företag om taxitrafikarrangemangen i områden som de förvaltar över. Det privata företaget har under en längre tid ansvarat för koordineringen och det tekniska genomförandet av flygplatsens taxitrafik. Helsingfors Hamns avtal har tecknats från och med 1.7.2020 och det omfattar Skatuddens terminal och terminal T2 i Västra Hamnen. För att få trafikera från de här taxistationerna måste taxiföretagaren ingå ett trafikeringsavtal med företagaren som förvaltar över taxistationerna. För tillträde till taxistationen måste taxiföretagaren köpa en detektor till bilen och detektorn måste förses med en avgiftsbelagt separat körrätt. Verksamhetsmodellen förutsätter en bom med passerkontrollanordningar.

Olika slags port- och passerkontrollsystem lämpar sig dåligt för stationer som ligger bredvid körbanan. Detsamma gäller den i motionen nämnda taxistationen på Stationsplatsen. Den trafikerade delen av Stationsplatsen har flera användningssyften. Via den löper bl.a. trafiken ut ur Eliels parkeringsanläggning. Stationsplatsen är också område för stationens angöringstrafik och tillåten också för andra bilar än taxibilar.

Taxistationernas problem har tillspetsats under de senaste åren i och med revideringen av taxilagstiftningen. Stadsmiljösektorn har på hösten deltagit i en av polisen sammankallad samordningsgrupp för att lösa de praktiska problemen. Samordningsgruppen har bekantat sig med några utmanande taxistationer i Helsingfors centrum. För att underlätta problemen har trafik- och gatuplaneringstjänsten utarbetat bl.a. alternativa planeringslösningar för Stationsplatsen, som samordningsgruppen har kommenterat. Utgående från kommentarerna och med den gemensamma uppfattningen som utgångspunkt utarbetas en plan för Stationsplatsens trafikarrangemang under år 2021. I den täta stadsmiljön har man inte hittat någon snabb lösning på problemet. Lösningar utreds per fall och alltid då det sker ändringar i trafikmiljön eller markanvändningen.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 19.05.2021 § 147

HEL 2020-011659 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 321

HEL 2020-011659 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 62

HEL 2020-011659 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Finavia ja Helsingin Satama ovat tehneet sopimuksen hallinnoimiensa alueiden taksiliikennejärjestelyistä yksityisen yrityksen kanssa. Yksityinen yritys on vastannut lentoaseman taksiliikenteen koordinoinnista ja teknisestä toteutuksesta jo pitkään. Helsingin Sataman kanssa sopimus on tehty 1.7.2020 alkaen ja se käsittää Katajanokan sekä Länsisataman terminaalin T2. Voidakseen operoida näiden taksiasemilta on taksiyrittäjän tehtävä liikennöintisopimus taksiasemia hallinnoivan yrittäjän kanssa. Taksiyrittäjän on ostettava autoon asennettava tunnistin ja tunnistimessa pitää olla ostettuna erillinen ajo-oikeus taksiasemalle päästäkseen. Toimintamalli edellyttää puomia kulunvalvontalaitteineen.

Helsingin kaupungin päätäntävallassa olevat taksiasemat sijaitsevat yleiselle liikenteelle tarkoitetuilla katualueilla. Yleisen alueen periaatteen mukaisesti taksiasemien on tällöin katsottu olevan kaikkien taksiliikenneluvan saaneiden käytettävissä tasapuolisesti. Yleisen alueen luovuttaminen rajoitetulle yksityiselle toiminnalla edellyttänee lainopillista selvittämistä ja yleisten alueiden käyttöperiaatteiden luomista tämän kaltaiseen toimintaan.

Katualueet ovat lähtökohtaisesti haastavia yksityisen toiminnan kannalta. Etenkin ajoradan vieressä sijaitseville asemille erilaiset portti- ja kulunvalvontajärjestelmät sopivat huonosti, jos ollenkaan. Sama pätee ryhmäaloitteessa mainittuun Asema-aukion taksiasemaan. Asema-aukion liikennöitävällä osalla on useampi käyttötarkoitus. Sen kautta kulkee mm. Elielin pysäköintilaitoksesta poistuva liikenne. Samoin ns. saattoliikenne on mahdollista Asema-aukiolla kaikille muillekin autoille kuin takseille.

Taksiasemien ongelmat ovat kärjistyneet viime vuosina taksilainsäädännön uudistuksen myötä. Kaupunkiympäristön toimiala on osallistunut viime syksynä poliisin koolle kutsumaan yhteistyöryhmään käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyöryhmä on käynyt tutustumassa erikseen muutamiin Helsingin keskustan haastavimpiin taksiasemiin. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on tehnyt ongelmien helpottamiseksi mm. Asema-aukiolle vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja, joita yhteistyöryhmä on kommentoinut. Kommenttien pohjalta viimeistellään yhteiseen näkemykseen perustuva suunnitelma Asema-aukion liikennejärjestelyiksi alkuvuoden 2021 aikana. Taksiasemien aiheuttamiin haasteisiin ei ole tiiviissä kaupunkiympäristössä yhtä pikaista ratkaisua. Ratkaisuja selvitetään tapauskohtaisesti ja aina, kun liikenneympäristössä tai maankäytössä tapahtuu muutoksia.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566